EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2019–2020

Publiceringsdatum: 2020-12-03

Referensår: 2020 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer, Ulf Svensson 036-15 60 68, 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en prognos för jord­brukets ekonomiska resultat 2020. Preliminära beräkningar publiceras i början av februari 2021 och slutliga resultat publiceras i början av oktober 2021.

I prognosen bedöms det totala produktions­värdet uppgå till 64,3 miljarder kronor, en ökning med 0,8 miljarder kronor eller drygt 1 % jämfört med 2019. Värdet av vegetabilie­produktionen beräknas till 29,5 miljarder kronor, en liten minskning j­ämfört med 2019. Värdet av animalie­produktionen förväntas däremot öka med 0,8 miljarder kronor eller 3 % och beräknas till 28,4 miljarder kronor.

I prognosen bedöms kostnaderna för insats­varor och tjänster minska med cirka 1,3 miljarder kronor eller 3 %. Det är främst foder­kostnaderna och kostnaderna för energi och gödsel­medel som minskar. Samtidigt minskar även de stöd och ersättningar som betalas ut till jordbruket med ungefär 1 miljard kronor, motsvarande 9 %. Orsaken till minskningen är att kris­stödet för torkan 2018, som betalades ut under 2018 och 2019, nu är avslutat.

Samman­taget görs be­dömningen att faktor­inkomsten som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, ökar med 4 %, mot­svararande 0,7 miljarder kronor jämfört med 2019. Företags­inkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, förväntas bli 8,2 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 6 % eller 0,5 miljarder kronor jämfört med 2019.

Syfte

Den Ekonomiska kalkylen för jordbruks­sektorn (EAA) avser att belysa den ekonomiska utvecklingen inom jordbruks­sektorn och används bland annat som underlag för jordbruks­politiska bedömningar. Beräkningarna görs enligt regler som fastställts av EU:s statistik­myndighet Eurostat och kalkylerna tas fram av alla EU-länder.

Prognosen för jordbrukets ekonomiska resultat 2020

I tablå A redovisas Jordbruk­sverkets prognos för jordbrukets ekonomiska resultat 2020 jämfört med år 2019. Resultaten kommenteras i avsnitten efter tablån.

Prognosen baseras till stor del på pre­liminära uppgifter och bedömningar, särskilt på kostnads­sidan, vilket innebär att den i normal­fallet har en hög grad av osäkerhet. Mer information om prognosens tillför­litlighet hittar du under avsnittet ”Kort om statistiken”.


Tablå A

Tablå A: Jordbrukssektorns produktionsvärde och kostnader 2019 samt prognos för 2020 i miljoner kronor. Utvecklingen mellan åren delas upp i volym- och priseffekt redovisat som index, 2019=100

Värdet av vegetabilie­produktionen stabilt

Värdet för vegetabilie­produktionen uppskattas till 29,5 miljarder kronor 2020, en minskning med 1 % jämfört med 2019.

Den totala spannmåls­skörden 2020 uppskattas pre­liminärt till drygt 6 miljoner ton, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2019. Årets skörd ska i EAA värderas till ett viktat pris för skördeåret 2020/2021 (augusti-juli). Priserna på spann­mål bedöms bli 8 % högre under skörde­året 2020/2021 jämfört med skörde­året 2019/2020. Totalt gör detta att värdet av spann­måls­produktionen förväntas öka med 0,4 miljarder kronor eller 5 % jämfört med skörde­året 2019/2020.

Värdet av industri­grödor förväntas minska med 0,2 miljarder kronor eller 9 %. I denna grupp står oljeväxter för det största produktions­värdet. Skörden av raps, rybs och oljelin uppskattas minska med 10 % och priserna förväntas sjunka med knappt 3 % under skörde­året 2020/2021. Samman­taget beräknas värdet av oljeväxt­produktionen minska med 0,2 miljarder kronor eller 12 % jämfört med före­gående skördeår.

Värdet av foder­grödor upp­skattas minska med 0,4 miljarder kronor eller 4 %. Minskningen beror både på en förväntad skörde­minskning samt lägre priser jämfört med skörde­året 2019/2020. I EAA-kalkylen värderas företagens egna grov­foder­produktion. Värdet av foder­produktionen som används inom sektorn återkommer sedan som en kostnad i kalkylen. Värdet av skörden, men också hela kostnaden för för­brukningen av 2020 års skörd, finns med i kalkylen för år 2020.

Produktions­värdet av köks- och plant­skole­växter förväntas minska med knappt 0,2 miljarder kronor eller 3 %. Det uppskattade skörde­utfallet och pris­förändringarna varierar mellan de olika ingående grödorna men i stort uppskattas produktions­volymen vara oförändrad medan avräknings­priserna förväntas bli lägre än föregående år.

Gynnsam utveckling inom animalie­produktionen

Produktions­värdet för den samman­lagda animalie­produktionen upp­skattas till 28,4 miljarder kronor 2020, en ökning med 3 % i löpande bas­priser jämfört med 2019.

Ökad slakt och något högre priser gör att produktions­värdet för nöt­kreatur beräknas öka med drygt 5 % 2020 jämfört med 2019. Produktions­värdet för gris förväntas stiga med drygt 13 % under 2020 jämfört med året innan, till följd av en mot­svarande uppgång i priserna samtidigt som slakten bi­behåller sin volym. Produktions­värdet för fjäder­fä beräknas sjunka med 1 % trots en produktions­ökning om 3 %, då avräknings­priserna fallit med drygt 4 %.

In­vägningen av mjölk förväntas öka med drygt 2 % under 2020 samtidigt som avräknings­priset upp­skattas sjunka något. Samman­taget gör det att värdet av mjölk­produktionen förväntas öka med knappt 2 % jämfört med 2019. Ägg­produktionens värde förväntas däremot sjunka med drygt 10 % till följd av att priserna förväntas sjunka med knappt 9% samtidigt som den pro­ducerade volymen dessutom minskat något.

Prognosticerat resultat 2020

Jordbruks­sektorns totala produktions­värde i löpande bas­priser förväntas öka med drygt 1 % eller 0,8 miljarder kronor år 2020 jämfört med 2019 och uppgå till 64,3 miljarder kronor. Samtidigt förväntas kostnaderna minska jämfört med föregående år.

Kostnaderna för insats­varor och tjänster upp­skattas till 45,8 miljarder kronor 2020, en minskning med närmare 3 % eller motsvarande 1,3 miljarder kronor jämfört med 2019. Det är främst foder, energi och gödsel­medel som bidrar till de minskade kostnaderna. Kostnaderna för foder steg kraftigt 2018 som en följd av den torra och varma sommaren. Foder­kostnaderna under 2020 bedöms bli cirka 1 miljard kronor lägre än 2018 men ligger trots detta på en nivå betydligt över medlet för åren före 2018. Jämfört med 2019 förväntas foder­kostnaderna 2020 minska med 0,5 miljarder kronor.

Förädlings­värdet brutto, vilket motsvarar värdet av jordbruks­sektorns produktion minus insats­varor och tjänster, upp­skattas öka med 12 % jämfört med 2019. Förädling­svärdet netto, där hänsyn tagits även till kapital­förslitnings­kostnader, förväntas öka med 32 % eller närmare 1,7 miljarder kronor år 2020.

Posten övriga produktions­subventioner, som inne­fattar större delen av stöden och ersätt­ningarna till jordbruket, beräknas minska med 1 miljard kronor. Orsaken till minskningen är att kris­stödet för torkan 2018, som betalades ut under 2018 och 2019, nu är avslutat.

Faktor­inkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, förväntas öka med 4 %, motsvararande knappt 0,7 miljarder kronor jämfört med 2019. Faktor­inkomsten uppskattas till 16,5 miljarder kronor 2020.

Löne­kostnaderna beräknas öka med 2 %. Även arrende-och hyres­kostnader uppskattas öka med 2 % medan ränte­kostnaderna bedöms minska med 4 %. Samman­taget leder detta till att företags­inkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital ökar med 6 % jämfört med 2019, vilket motsvarar en ökning med 0,5 miljarder kronor. Detta leder till att företags­inkomsten uppskattas till 8,2 miljarder kronor 2020.

Värdet för indikator A

Jordbruks­verket har levererat denna pre­liminära beräkning av inkomst­utvecklingen i Sverige till EU:s statistik­myndighet Eurostat. Den så kallade Indikator A, som beskriver förändringen i real faktor­inkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlems­länderna. Faktor­inkomsten beräknas som produktions­värdet (inklusive stöd och ersättningar) minus kostnader för insats­varor och tjänster och kapital­förslitning. Med antaganden om en nedgång av den totala arbets­insatsen (-2,1 %) och att pris­ökningens del i värde­förändringen av brutto­national­produkten är 1,6 % kommer indikator A för Sverige att öka med 5 % jämfört med föregående år. Denna prognos är dock osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt från prognosen.

Utvecklingen av indikator A för tidigare år finns redovisad i index­form i Jordbruks­verkets statistik­databas. I Eurostats databas finns uppgifter för samtliga medlems­stater och under december månad kommer Eurostat att publicera prognosticerade uppgifter för 2020.


Kort om statistiken

Statistikens omfattning

EAA (Economic Accounts for Agriculture) är ett system av statistiska beräkningar av värdet av jordbruks­sektorns produktion och kostnader för denna produktion. Beräkningarna görs enligt regler som fast­ställts av EU:s statistik­myndighet Eurostat.

I EAA ingår alla företag som bedriver växt­odling på fri­land (inklusive trädgårds­odling) eller i växt­hus, husdjurs­skötsel, upp­födning av hästar eller sällskaps­djur (dock ej för eget bruk), bi­odling, ren­skötsel, pälsdjurs­skötsel, upp­födning av vilt i hägn eller entreprenad­tjänster åt andra jordbruks­företag. Utöver detta kan sådana verk­samheter ingå som intäkts- eller kostnads­mässigt ur statistik­synpunkt inte kan skiljas från jordbruks­verksamheten. Sådana verksamheter benämns Sekundära ej särskilj­bara icke-jordbruks­aktiviteter. För Sverige ingår här väsentligen maskin­tjänster utanför sektorn, såsom snöröjning åt kommuner.

Definitioner och förklaringar

I EAA redovisas produktionsvärden både till producent­pris och till baspris. EAA till baspris inne­fattar produkt­relaterade direkt­ersättningar (subventioner), vilka inte inne­fattas i EAA till producent­pris. Ett exempel på en produkt­relaterad direkt­ersättning är det nationella stödet för mjölk. De direkt­ersättningar som inte kan relateras till en specifik produkt benämns produktions­relaterade direkt­ersättningar. Produktions­relaterade direkt­ersättningar, såsom miljö­ersättningar, kompensations­bidrag och gårds­stöd redovisas under posten ”Övriga produktions­subventioner”.

De i EAA ingående resultat­måtten till bas­priser fram­kommer på följande sätt:

Beräkningsmodell

Så görs statistiken

EAA bygger till största delen på samman­ställningar och bearbetningar av redan befintligt statistik­underlag, såsom lantbruks­registret (LBR), skörde­uppskattningar, pris­statistik, slakt­statistik och bokförings­uppgifter. Det primär­material som särskilt tas fram inom ramen för denna statistik är intäkter för trädgårds­näringen och investeringar i maskiner och redskap.

Prognosens tillförlitlighet

Jordbruks­verket publicerar årligen en prognos för jordbruks­sektorns intäkter och kostnader i december. Prognosen baseras till stor del på preliminära upp­gifter och bedömningar, särskilt på kostnads­sidan, vilket innebär att den i normal­fallet har en hög grad av osäkerhet.

Produktions­värdet för vege­tabilier avser skörde­året 2020/2021. Vid tiden för prognosen finns preliminära uppgifter över skörd­arna av spann­mål, olje­växter, ärter och åker­bönor. Avsaknaden av preliminära uppgifter om skördar av slåtter­vall, frukt och grön­saker gör dessa upp­skattningar osäkra. Vidare finns upp­gifter om avräknings­priser endast tillgängliga för en begränsad del av skörde­året. Det bör även på­pekas att EAA-kalkylen inte tar hänsyn till eventuella pris­säkringar av 2020 års skörd. På animalie­sidan finns ett betydligt bättre underlag för att göra uppskattningar av produktions­värdet.

När det gäller kostnads­utvecklingen är underlaget brist­fälligt vid tidpunkten för prognosen. Upp­skattningarna av pris­utvecklingen på insats­varor och tjänster bedöms vara av god kvalitet men volym­förändringarna är betydligt svårare att skatta.

Summary in English

This report for­ecasts the economic results of the Swedish agri­cultural industry in 2020. Pre­liminary results will be published in early February 2021, followed by final results in early October 2021.

According to the fore­cast, the output value of the agri­cultural indu­stry will be 64.3 billion SEK in 2020. This is 0.8 billion SEK more than in 2019, an increase of 1%. The crop output value is esti­mated to 29.5 billion SEK, 1% less than in 2019. The output value of cereal is expected to increase, but there will likely be marked drops in the output values of industrial crops, forage plants vege­tables and horti­cultural products. On the other hand, the animal output value is expected to increase by 3 %, or 0.8 billion, reaching 28.4 billion SEK. This is partly because of expected output value increases for both cattle and pigs, pri­marily due to in­creased prices. The value of milk production is also expected to increase, while the fore­cast predicts a decrease in output values of poultry and egg production.

According to the fore­cast, the costs for inter­mediate con­sumption will decrease by 1.3 billion SEK, or 3 %, in 2020. The main reason for a projected drop in expen­ditures for feed, energy and fertilizers. Mean­while, the sub­sidies and financial support for the agri­cultural industry are expected to de­crease as well. This de­crease, by 9 % or roughly 1 billion SEK, is the result of the crisis support follow­ing the drought of 2018 having been phased out.

The factor income, covering costs for compensation of employees, rents, interest pay­ments, labour and capital, will increase by 4 % or 0.7 billion SEK compared to the year 2019 according to the fore­cast. At the bottom of the page, the net entre­preneurial income covers costs for labour and capital and what's left is the profit. For 2020 it is estimated to 8.2 billion SEK. This corresponds to a 6 % or 0.5 billion SEK increase when compared to 2019.

Indicator A, the develop­ment in real factor income per annual working unit, is usually used to compare EU member countries to each­other. In 2020, it is expected to increase by 5 % in Sweden's case, but this is still an uncertain prediction. The final estimate will be published in October 2020.

Hitta på sidan

Till toppen