Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:11

Publiceringsdatum: 2021-01-15

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i november 2020 var 221 100 ton, varav 38 800 ton ekologisk mjölk. Jämfört med november 2019 ökade den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med 5 respektive 6 %.

I november uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 700 ton. Störst andel, 43 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följde slakten av fjäderfä, 30 %, och slakten av nötkreatur, 26 %. En mindre del av den totala slaktvikten, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I november 2020 vägdes det in totalt 221 100 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 18 %, eller 38 800 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för november 2019 ökade den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med 5 respektive 6 %.

November månads produktion:

 • 59 100 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med november 2019,
 • 19 700 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 4 % jämfört med november 2019,
 • 5 400 ton grädde,
 • 6 500 ton ost, vilket är en ökning med 1 % jämfört med november 2019,
 • 1 000 ton smör, vilket är en minskning med 19 % jämfört med november 2019,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med november 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 100 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Det slaktades 40 100 nötkreatur under november 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 000 ton, vilket är en ökning med knappt 4 % jämfört med statistiken för november 2019. De kategorier där slakten ökade mest jämfört med november 2019 var Äldre tjur (23 %), Yngre tjur (20 %) och Kviga (17 %).
 • 220 900 grisar slaktades under november 2020 och den totala slaktvikten av gris var 20 800 ton, vilket är en ökning med drygt 5 % jämfört med november 2019. Slakten av gris utgjordes till 96 % av kategorin Slaktgris, en kategori där slakten ökade med mer än 5 % jämfört med samma månad förra året.
 • Under november 2020 slaktades det 28 600 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 560 ton, vilket än en minskning med mer än 1 % jämfört med siffrorna för november 2019. Slaktvikten av får och lamm utgjordes till 75 % av lamm. Slakten av lamm minskade med 2 % jämfört med november 2019.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i november 14 400 ton. Det är en ökning med knappt 6 % i jämförelse med statistiken för november 2019. 97 % av den totala slaktvikten av fjäderfä utgjordes av kategorin Kyckling. Slakten av kyckling ökade med 7 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i november 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in November 2020 was 221 100 tonnes, of which 38 800 tonnes were organic milk. Compared with November 2019, the total delivery of milk and the delivery of organic milk increased by 5 and 6 % respectively.

In November 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 48 700 tonnes. The largest share, 43 %, consisted of pigs, followed by poultry (30 %) and cattle (26 %). Sheep and lambs constituted a smaller share (1 %) of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen