Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2020:11

Publiceringsdatum: 2021-01-18

Referensår: 2020 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 0,8 % mellan november 2019 och november 2020. Priserna för produktgruppen Energi och drivmedel minskade mest. Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 3,9 %. Spannmål var den produktgrupp där priserna ökade mest.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 3,6 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,6 %.

Figur A

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J (2015=100)

Syfte

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM‑index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A‑index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI‑J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI‑J och KPI‑J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

Revideringar

Här redovisar vi om det görs några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Kort om statistiken”.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett minskade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 0,8 % mellan november 2019 och november 2020.

Priserna har minskat för produktgrupperna Energi och drivmedel (-14,1 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-12,3 %) samt Växtskydds- och bekämpningsmedel (-4,2 %). Produktgrupper där priserna ökat var Veterinärkostnader (+4,1 %), Djurfoder (+4,0 %), Utrustning (+3,6 %), Underhåll av utrustning (+1,4 %), Andra varor och tjänster (+1,2 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+0,6 %) samt Ekonomibyggnader (+0,2 %). Priserna på Utsäde var helt oförändrade.

Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 1,9 % mellan november 2019 och november 2020. Priserna för investerings­varor steg med 2,8 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 3,0 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med 2015 har PM-index gått upp med 11,8 %.

Figur B

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett ökade priserna enligt A-index med i genomsnitt 3,9 % mellan november 2019 och november 2020.

Bland vegetabilier ökade priserna för Spannmål (+16,2 %), Blommor och plantskoleväxter (+10,7 %) samt Frukt och bär (+6,1 %). De produktgrupper där priserna minskade var Potatis (-12,7 %), Grönsaker (-5,7 %) och Foderväxter (-2,0 %). Priserna på Industrigrödor var i det närmaste helt oförändrade. Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 4,1 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 3,7 % högre i november 2020 jämfört med november 2019. Produktgruppen Djur ökade med 6,1 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 1,5 %.

Ser vi till årsindextalen så minskade A-index totalt sett med 1,7 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med 2015 har A-index gått upp med 19,5 %.

Figur C

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) steg med 3,6 % mellan november 2019 och november 2020. Priserna för Vege­tabilier steg med 1,1 % medan priserna för Animalier steg med 4,8 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 3,5 % under 2019 jämfört med 2018. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 11,4 %.

Figur D

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,6 % mellan november 2019 och november 2020. Priserna för Vegetabilier steg med 0,1 % medan priserna för Animalier steg med 2,3 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 0,2 % mellan november 2019 och november 2020.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 %.

Figur E

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Tabeller

Kort om statistiken

Det övergripande syftet med indexserierna inom jordbruks- och livsmedelsområdet är att kunna följa den genomsnittliga prisutvecklingen, dels för jordbruks- och livsmedelsprodukter från jordbrukarledet fram till konsumentledet, dels för jordbrukets produktionsmedel. De används för jämförelser av prisutvecklingen och prisnivån inom jordbruksområdet mellan EU-länder och för uppföljningar, kalkyler, prognoser och utredningar.

A-index och PM-index samt vissa avräkningspriser på jordbruksprodukter skickas på kvartals- och årsbasis till EU:s statistikmyndighet Eurostat och publiceras därefter i Eurostats statistikdatabas.

Definitioner och förklaringar

Följande fyra indexserier ska visa på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled.

  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) ska visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket och är jämförbart med Input Price Index inom EU.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) ska visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter och är jämförbart med Output Price Index inom EU. Inkomsthöjande ersättningar till producenterna, som direktersättningar i form av arealersättningar eller djurbidrag, ingår inte.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) ska visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin för försäljning på svensk marknad. Prisutvecklingen för trädgårdsprodukter ingår inte i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ska visa prisutvecklingen till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte prisutvecklingen för trädgårdsprodukter här.

Så görs statistiken

Prisuppgifter samlas in månadsvis via e-postenkät från ett stort antal uppgiftslämnare. De är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare ska täcka en stor del av marknaden.

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen.

I A-index har de flesta produkter olika vikter varje månad, så kallad säsongsvariation. Detta innebär att priser endast ingår i indexberäkningen de månader då respektive produkt finns på marknaden. Indexjämförelser bör därför inte göras mellan närliggande perioder.

Bortfallet är relativt litet. Vid bortfall någon månad används vanligen prisutvecklingen hos andra företag och/eller liknande produkter, vilka revideras då prisuppgiften senare erhålls.

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns alltid uppdaterade priser och prisindex. Rapporter revideras inte bakåt i tiden utan avser hur det såg ut vid publiceringsdatumet. Om vi efter publiceringsdatumet får in slutliga priser eller får in ett pris vi saknat sker ingen ompublicering av rapporten. Däremot uppdateras databasen vid nästa publiceringstillfälle.

Vid jämförelser mellan olika index bör hänsyn tas till följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan det i PPI-J och KPI-J även ingår importerade råvaror eller livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta gäller även för PPI-J men pga. insamlingsmetod går det inte helt att utesluta att det kan förekomma.
  • Urvalet av varor i PPI-J och KPI-J är inte samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.

Mer ingående beskrivningar om statistikens framtagning och dess kvalitet och tillförlitlighet beskrivs i "Kvalitetsdeklaration" samt "Statistikens framställning" under rubriken "Metod och kvalitet".

Basår 2015=100

Från och med december 2018 redovisas samtliga prisindex med basår 2015=100. För PM-index och A-index innebär också basårsbytet en större revidering av metoder, källor för prisinsamling och vikter som används vid beräkningarna av priserna och indexen. Därför kan både priserna och prisutvecklingen skilja sig jämfört med tidigare basår. För PPI–J och KPI–J ändras vikterna varje år.

Tidigare revideringar

Revidering Avräkningspriser mjölk på månadsbasis

På grund av att vi missat att inkludera efterlikvider och Norrlandsstöd för de två kategorierna konventionell mjölk (4,2 % fett) och ekologisk mjölk (4,2 % fett) för månadspriserna tvingas vi nu revidera dem. Felet berör hela tidsserien från och med 2010 och innebär en högre prisnivå för hela tidsserien. Övriga månadspriser för mjölk samt årspriserna påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende september 2020.

Revidering av posten Annan potatis i A-index

Från och med publiceringen av juli månads priser 2020 följer vi Stärkelsepotatis med 20 % stärkelsehalt i stället för Stärkelsepotatis med 17 % stärkelsehalt då den förstnämnda numera är mest representativ. Stärkelsepotatis med 20 % stärkelsehalt betingar ett högre pris än den tidigare med 17 % stärkelsehalt. Stärkelsepotatis ingår i posten Annan potatis i A index. Detta innebär att A-index totalt, A-index för Vegetabilieproduktion, produktgruppen Potatis samt undergruppen Annan potatis ändras i stigande riktning. Ökningen är störst för undergruppen Annan potatis och marginell för A index totalt. Även avräkningspriserna som avser Potatis för stärkelse påverkas med en högre prisnivå som följd. Ändringarna har gjorts på års-och månadsbasis i Jordbruksverkets databas och sträcker sig tillbaka till och med augusti 2012.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende juli 2020.

Revidering av Sammansatta gödselmedel i PM-index

På grund av ett felaktigt inskrivet pris för mars månad 2020, reviderar vi index för Sammansatta gödselmedel. Revideringen medför att index för Sammansatta gödselmedel avseende mars månad minskar med 1,7 indexenheter och index för Gödnings- och jordförbättringsmedel minskar med 0,7 indexenheter. PM-index totalt påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende april 2020.

Revidering av PPI-J

På grund av felaktiga vägningstal för Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI J), för januari 2020, tvingas vi nu att revidera dessa. Indextalen för januari 2020 är dock oförändrade och påverkas således inte av de reviderade vägningstalen.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende februari 2020.

Revidering avräkningspriser mjölk på helårsbasis

På grund av att vi missat att inkludera efterlikvider för samtliga kategorier av mjölk för helårspriserna 2018 och 2019 tvingas vi nu revidera dem. De numera inkluderade efterlikviderna innebär en högre prisnivå på 22,6 öre för både 2018 och 2019. Då efterlikviderna för 2019 inte är fastställda ännu har vi applicerat 22,6 öre även för 2019 men denna efterlikvid kommer att revideras någon gång under 2020 när den är fastställd. Revideringen avser endast helårspriserna för 2018 och 2019 och berör alltså inte månadspriserna.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex avseende januari 2020.

Summary in English

Agricultural input price index

Agricultural input price index decreased by 0.8 % between November 2019 and November 2020. Prices for Goods and services currently consumed in agriculture decreased by 1.9 %. Prices for Goods contributing to agricultural investments increased by 2.8 %. Energy and propellants (-14.1 %) had the largest price decrease in the Input price index. According to yearly figures for 2019, Input price index increased by 3.0 % compared with 2018.

Agricultural output price index

Agricultural output price index increased by 3.9 % between November 2019 and November 2020.

Index for Crop output increased by 4.1 %. Increases were found in prices for Cereals (+16.2 %), Horticultural products (+10.7 %) and Fruits and berries (+6.1 %). Product groups where prices decreased were Potatoes (-12.7 %), Vegetables (-5.7 %) and Forage plants (-2.0 %). Industrial crops were unchanged.

Index for Animal output increased by 3.7 % between November 2019 and November 2020. The product group Animals increased by 6.1 %. The product group Milk, eggs and other animal products increased by 1.5 % during the same period. According to yearly figures for 2019, Output price index decreased by 1.7 % compared with 2018.

Indices later in the food chain

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 3.6 % between November 2019 and November 2020. Crop products increased by 1.1 % and Animal products increased by 4.8 %. According to yearly figures for 2019, Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, increased by 3.5 % compared with 2018.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 1.6 % between November 2019 and November 2020. Crop products increased by 0.1 % and Animal products increased by 2.3 %.

Total Consumer Price Index (CPI) increased by 0.2 % between November 2019 and November 2020.

According to yearly figures for 2019, Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, increased by 2.8 % compared with 2018. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 1.8 % during the same period.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, increased by 8.0 % between 2015 and 2019. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 6.7 % during the same period.

Hitta på sidan

Till toppen