EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling för 2019–2020

Publiceringsdatum: 2021-02-04

Referensår: 2020 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson, Johan Holmer 036-15 50 74, 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

I denna rapport redovisas preliminära beräkningar av jord­brukets ekonomiska resultat år 2020. Slutliga resultat publiceras i början av oktober 2021.

Jordbrukssektorns totala produktions­värde bedöms preliminärt uppgå till 64 miljarder kronor 2020, en ökning med 0,5 miljarder kronor eller knappt 1 % jämfört med 2019. Värdet av vegetabilie­produktionen beräknas till 29,1 miljarder kronor, en minskning med närmare 2 % j­ämfört med 2019. Värdet av animalie­produktionen förväntas däremot öka med drygt 0,8 miljarder kronor eller 3 % och beräknas till 28,4 miljarder kronor.

Preliminärt bedöms kostnaderna för insats­varor och tjänster minska med cirka 1,4 miljarder kronor eller 3 %. Det är främst foder­kostnaderna och kostnaderna för energi och gödsel­medel som minskar. Samtidigt minskar även de stöd och ersättningar som betalas ut till jordbruket med ungefär 1 miljard kronor, motsvarande 9 %. Orsaken till minskningen är att kris­stödet för torkan 2018, som betalades ut under 2018 och 2019, nu är avslutat.

Samman­taget görs be­dömningen att faktor­inkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, ökar med knappt 3 % eller 0,4 miljarder kronor jämfört med 2019. Företags­inkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, förväntas bli 7,9 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med drygt 3 % eller knappt 0,3 miljarder kronor jämfört med 2019.

Syfte

Den Ekonomiska kalkylen för jordbruks­sektorn (EAA) avser att belysa den ekonomiska utvecklingen inom jordbruks­sektorn och används bland annat som underlag för jordbruks­politiska bedömningar. Beräkningarna görs enligt regler som fastställts av EU:s statistik­myndighet Eurostat och likadana kalkyler tas fram av alla EU-länder.

Preliminära beräkningar av jordbrukets ekonomiska resultat 2020

I tablå A redovisas Jordbruk­sverkets preliminära beräkningar av jordbrukets ekonomiska resultat år 2020 jämfört med 2019. Resultaten kommenteras i avsnitten efter tablån.

Beräkningarna baseras till stor del på pre­liminära uppgifter och bedömningar, särskilt på kostnads­sidan, vilket innebär att de har en hög grad av osäkerhet. Mer information om beräkningarnas tillför­litlighet hittar du under avsnittet ”Kort om statistiken”.


Tablå A

Tablå A: Jordbrukssektorns produktionsvärde och kostnader 2019 samt preliminära beräkningar för 2020 i miljoner kronor. Utvecklingen mellan åren delas upp i volym- och priseffekt redovisat som index, 2019=100

Värdet av vegetabilie­produktionen minskar

Vegetabilie­produktionens värde uppskattas till 29,1 miljarder kronor 2020, en minskning med 2 % eller 0,5 miljarder kronor jämfört med 2019.

Den totala spannmåls­skörden 2020 uppskattas pre­liminärt till drygt 6 miljoner ton, vilket är marginellt mindre än 2019. Årets skörd ska i EAA värderas till ett viktat pris för skördeåret 2020/2021 (augusti-juli). Priserna på spann­mål bedöms bli 9 % högre under skörde­året 2020/2021 jämfört med skörde­året 2019/2020. Totalt gör detta att värdet av spann­måls­produktionen förväntas öka med 0,4 miljarder kronor eller 5 % jämfört med skörde­året 2019/2020.

Värdet av industri­grödor förväntas minska med 0,2 miljarder kronor eller 9 %. I denna grupp står oljeväxter för det största produktions­värdet. Skörden av raps, rybs och oljelin uppskattas minska med 10 % och priserna förväntas sjunka med drygt 2 % under skörde­året 2020/2021. Samman­taget beräknas värdet av oljeväxt­produktionen minska med knappt 0,2 miljarder kronor eller 12 % jämfört med före­gående skördeår.

Värdet av foder­grödor upp­skattas minska med 0,4 miljarder kronor eller 4 %. Minskningen beror både på en förväntad skörde­minskning samt lägre priser jämfört med skörde­året 2019/2020. I EAA-kalkylen värderas företagens egna grov­foder­produktion. Värdet av foder­produktionen som används inom sektorn återkommer sedan som en kostnad i kalkylen. Värdet av skörden, men också hela kostnaden för för­brukningen av 2020 års skörd, finns med i kalkylen för år 2020.

Produktions­värdet av köks- och plant­skole­växter förväntas minska med knappt 0,2 miljarder kronor eller 3 %. Det uppskattade skörde­utfallet och pris­förändringarna varierar mellan de olika ingående grödorna men i stort uppskattas produktions­volymen vara oförändrad medan avräknings­priserna förväntas bli lägre än föregående år.

Gynnsam utveckling inom animalie­produktionen

Produktions­värdet för den samman­lagda animalie­produktionen upp­skattas till 28,4 miljarder kronor 2020, en ökning med 3 % i löpande bas­priser jämfört med 2019.

Något ökad slakt och högre priser gör att produktions­värdet för nöt­kreatur beräknas öka med knappt 4 % 2020 jämfört med 2019. Produktions­värdet för gris förväntas stiga med 11 % under 2020 jämfört med året innan, till följd av en mot­svarande uppgång i priserna samtidigt som slakten i stort sett bi­behåller sin volym. Produktions­värdet för fjäder­fä beräknas inte förändras nämnvärt trots en produktions­ökning om 4 %, då avräknings­priset fallit nästan lika mycket.

Värdet av mjölk­produktionen förväntas öka med knappt 3 % jämfört med 2019, beroende på en motsvarande ökning av invägningen och en knapp ökning av avräkningspriset under 2020. Ägg­produktionens värde förväntas däremot sjunka med knappt 10 % till följd av att priserna uppskattas sjunka med drygt 8 % samtidigt som den pro­ducerade volymen dessutom minskat något.

Preliminärt resultat 2020

Jordbruks­sektorns totala produktions­värde i löpande bas­priser förväntas öka med knappt 1 % eller 0,5 miljarder kronor år 2020 jämfört med 2019 och uppgå till 64 miljarder kronor. Samtidigt förväntas kostnaderna minska jämfört med föregående år.

Kostnaderna för insats­varor och tjänster upp­skattas till 45,7 miljarder kronor 2020, en minskning med närmare 3 % eller knappt 1,4 miljarder kronor jämfört med 2019. Det är främst foder, energi och gödsel­medel som bidrar till de minskade kostnaderna. Kostnaderna för foder steg kraftigt 2018 som en följd av den torra och varma sommaren. Foder­kostnaderna under 2020 bedöms bli drygt 1 miljard kronor lägre än 2018 men ligger trots detta på en nivå betydligt över medelvärdet för åren före 2018. Jämfört med 2019 förväntas foder­kostnaderna 2020 minska med 0,6 miljarder kronor.

Förädlings­värdet brutto, vilket motsvarar värdet av jordbruks­sektorns produktion minus insats­varor och tjänster, upp­skattas öka med 11 % jämfört med 2019. Förädling­svärdet netto, där hänsyn tagits även till kapital­förslitnings­kostnader, förväntas öka med 28 % eller drygt 1,4 miljarder kronor år 2020.

Posten övriga produktions­subventioner, som inne­fattar större delen av stöden och ersätt­ningarna till jordbruket, beräknas minska med 1 miljard kronor. Orsaken till minskningen är att kris­stödet för torkan 2018, som betalades ut under 2018 och 2019, nu är avslutat.

Faktor­inkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, förväntas öka med knappt 3 %, motsvararande 0,4 miljarder kronor jämfört med 2019. Faktor­inkomsten uppskattas till 16,3 miljarder kronor 2020.

Löne­kostnaderna beräknas öka med 2 %. Även arrende- och hyres­kostnader uppskattas öka med 2 % medan ränte­kostnaderna bedöms minska med 4 %. Samman­taget leder detta till att företags­inkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital ökar med drygt 3 % jämfört med 2019, vilket motsvarar en ökning med knappt 0,3 miljarder kronor. Företags­inkomsten uppskattas till 7,9 miljarder kronor 2020.

Värdet för indikator A

Jordbruks­verket har levererat denna pre­liminära beräkning av inkomst­utvecklingen i Sverige till EU:s statistik­myndighet Eurostat. Den så kallade Indikator A, som beskriver förändringen i real faktor­inkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlems­länderna. Faktor­inkomsten beräknas som produktions­värdet (inklusive stöd och ersättningar) minus kostnader för insats­varor och tjänster och kapital­förslitning. Med antaganden om en nedgång av den totala arbets­insatsen (-2,1 %) och att pris­ökningens del i värde­förändringen av brutto­national­produkten är 1,6 % kommer indikator A för Sverige att öka med 3 % jämfört med föregående år. Denna preliminära beräkning är mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt från uppskattningen.

Utvecklingen av indikator A för tidigare år finns redovisad i index­form i Jordbruks­verkets statistik­databas. Eurostats databas kommer att uppdateras med preliminära beräkningar av indikator A avseende 2020 för samtliga medlemsstater.

Kort om statistiken

Statistikens omfattning

EAA (Economic Accounts for Agriculture) är ett system av statistiska beräkningar av värdet av jordbruks­sektorns produktion och kostnaderna för denna produktion. Beräkningarna görs enligt regler som fast­ställts av EU:s statistik­myndighet Eurostat.

I EAA ingår alla företag som bedriver växt­odling på fri­land (inklusive trädgårds­odling) eller i växt­hus, husdjurs­skötsel, upp­födning av hästar eller sällskaps­djur (dock ej för eget bruk), bi­odling, ren­skötsel, pälsdjurs­skötsel, upp­födning av vilt i hägn eller entreprenad­tjänster åt andra jordbruks­företag. Utöver detta kan sådana verk­samheter ingå som intäkts- eller kostnads­mässigt ur statistik­synpunkt inte kan skiljas från jordbruks­verksamheten. Sådana verksamheter benämns Sekundära ej särskilj­bara icke-jordbruks­aktiviteter. För Sverige ingår här väsentligen maskin­tjänster utanför sektorn, såsom snöröjning åt kommuner.

Definitioner och förklaringar

I EAA redovisas produktionsvärden både till producent­pris och till baspris. EAA till baspris inne­fattar produkt­relaterade direkt­ersättningar (subventioner), vilka inte inne­fattas i EAA till producent­pris. Ett exempel på en produkt­relaterad direkt­ersättning är det nationella stödet för mjölk. De direkt­ersättningar som inte kan relateras till en specifik produkt benämns produktions­relaterade direkt­ersättningar. Produktions­relaterade direkt­ersättningar, såsom miljö­ersättningar, kompensations­bidrag och gårds­stöd redovisas under posten ”Övriga produktions­subventioner”.

De i EAA ingående resultat­måtten till bas­priser fram­kommer på följande sätt:

Beräkningsmodell

Så görs statistiken

EAA bygger till största delen på samman­ställningar och bearbetningar av redan befintligt statistik­underlag, såsom lantbruks­registret (LBR), skörde­uppskattningar, pris­statistik, slakt­statistik och bokförings­uppgifter. Det primär­material som särskilt tas fram inom ramen för denna statistik är intäkter för trädgårds­näringen och investeringar i maskiner och redskap.

Beräkningarnas tillförlitlighet

Jordbruks­verket publicerar årligen dessa preliminära beräkningar för jordbruks­sektorns intäkter och kostnader i februari. Beräkningarna baseras till stor del på preliminära upp­gifter och bedömningar, särskilt på kostnads­sidan, vilket innebär att den i normal­fallet har en hög grad av osäkerhet. Detta beskrivs i avsnitt 2.3 i kvalitetsdeklarationen för statistiken (se länk nedan).

Produktions­värdet för vege­tabilier avser skörde­året 2020/2021. Vid tiden för beräkningen finns preliminära uppgifter över skörd­arna av spann­mål, olje­växter, potatis, ärter och åker­bönor. Avsaknaden av preliminära uppgifter om skördar av slåtter­vall, frukt och grön­saker gör dessa upp­skattningar osäkra. Vidare finns upp­gifter om avräknings­priser endast tillgängliga för en begränsad del av skörde­året. Det bör även på­pekas att EAA-kalkylen inte tar hänsyn till eventuella pris­säkringar av 2020 års skörd. På animalie­sidan finns ett betydligt bättre underlag för att göra uppskattningar av produktions­värdet.

När det gäller kostnads­utvecklingen är underlaget brist­fälligt vid tidpunkten för de preliminära beräkningarna. Upp­skattningarna av pris­utvecklingen på insats­varor och tjänster bedöms vara av god kvalitet men volym­förändringarna är betydligt svårare att skatta.

Summary in English

This report details the preliminary economic results of the Swedish agri­cultural industry in the year 2020. A forecast was published in December 2020 and the final results will be published in early October 2021.

According to the preliminary calculations, the output value of the agri­cultural indu­stry will be 64 billion SEK in 2020. This is 0.5 billion SEK more than in 2019, an increase of less than 1 %. The crop output value is esti­mated to 29.1 billion SEK, almost 2 % less than in 2019. The output value of cereal is expected to increase, but there will likely be marked drops in the output values of industrial crops, forage plants, vege­tables and horti­cultural products. On the other hand, the animal output value is expected to increase by 3 %, or 0.8 billion, reaching 28.4 billion SEK. This is partly because of expected output value increases for both cattle and pigs, pri­marily due to in­creased prices. The value of milk production is also expected to increase, while the fore­cast predicts a decrease in the output value of egg production by almost 10 % because of a decrease in prices. The output value of poultry is estimated to remain more or less unchanged.

According to the fore­cast, the costs for inter­mediate con­sumption will decrease by 1.4 billion SEK, or 3 %, in 2020. The main reason for a projected drop in expen­ditures for feed, energy and fertilizers. Mean­while, the sub­sidies and financial support for the agri­cultural industry are expected to de­crease as well. This de­crease, by 9 % or roughly 1 billion SEK, is the result of the crisis support follow­ing the drought of 2018 having been phased out.

The factor income, covering costs for compensation of employees, rents, interest pay­ments, labour and capital, will increase by just short of 3 % or 0.4 billion SEK compared to the year 2019 according to the fore­cast. The net entre­preneurial income covers costs for labour and capital and what's left is the profit. For 2020 it is estimated to 7.9 billion SEK. This corresponds to a 3 % or 0.3 billion SEK increase when compared to 2019.

Indicator A, the develop­ment in real factor income per annual working unit, is usually used for comparisons between EU member states. In 2020, it is expected to increase by 3 % in Sweden's case, but this is still an uncertain prediction. The final estimate will be published in early October 2021.

Hitta på sidan

Till toppen