Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:12

Publiceringsdatum: 2021-02-12

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i december 2020 var 235 900 ton, varav 41 700 ton ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 4 respektive 5 % jämfört med december 2019.

Under helåret 2020 vägdes det totalt in 2 772 700 ton mjölk. Det är en ökning med 2,5 % jämfört med helåret 2019. Av den invägda mjölken var 17 %, eller 481 200 ton, ekologisk mjölk. Invägningen av ekologisk mjölk ökade med knappt 4 % jämfört med 2019.

I december uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris får och lamm samt fjäderfä till 44 300 ton. Knappt 45 % av den totala slaktvikten utgjordes av gris, följt av fjäderfä (30 %) och nötkreatur (knappt 25 %). Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Sett över hela 2020 var fördelningen mellan djurslagen nästan den samma. För helåret utgjordes den totala slaktvikten av 44 % gris, 30 % fjäderfä, 25 % nötkreatur och drygt 1 % får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Uppdaterade siffror

Ett registerfel gör att uppgifterna om slakten av gris för augusti månad uppdateras. Uppdateringen gör att slakten av gris justeras upp med cirka 5 % för den månaden.

Uppgifter för tidigare månaders invägning av ägg har tillgängliggjorts vilket gör att uppgifter för oktober och november publiceras.

Nya uppgifter om mejeriproduktion gör att produktion av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde justeras ner för november 2020. Produktionen justeras ner med 3-6 %.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

December 2020

I december 2020 vägdes det in totalt 235 900 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 18 %, eller 41 700 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med siffrorna för december 2019 ökade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 4 respektive 5 %.

December månads produktion:

 • 59 100 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med november 2019,
 • 19 700 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 4 % jämfört med november 2019,
 • 5 400 ton grädde,
 • 6 500 ton ost, vilket är en ökning med 1 % jämfört med november 2019,
 • 1 000 ton smör, vilket är en minskning med 19 % jämfört med november 2019,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med november 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 100 ton ekologiska produkter.


Helåret 2020

Under 2020 vägdes det in 2 772 700 ton vid mejerierna. Ungefär 17 %, eller 481 200 ton, var ekologisk mjölk. Jämfört med helåret 2019 ökade den totala invägningen av mjölk med 2,5 % och invägningen av ekologisk mjölk ökade med knappt 4 %.

2020 års produktion:

 • 694 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är minskning med 5 % jämfört med 2019,
 • 236 000 ton syrade produkter, vilket är en ökning med knappt 6 % jämfört med 2019,
 • 74 100 ton grädde, vilket är en ökning med 5 % jämfört med 2019,
 • 83 500 ton ost, vilket är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2019,
 • 16 600 ton smör, vilket är en ökning med ungefär 3 % jämfört med 2019,
 • 65 800 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 14 % jämfört med 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 127 900 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 27 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 2 700 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

December 2020

 • Under december 2020 slaktades det totalt 34 000 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 900 ton, vilket är en ökning med 12 % jämfört med december 2019.
 • Det slaktades 210 300 grisar under december 2020. Den totala slaktvikten av gris var 19 800 ton, vilket är en ökning med nästan 13 % jämfört med december 2019.
 • 14 100 får och lamm slaktades under december 2020. Den totala slaktvikten av får och lamm var 280 ton, vilket är en minskning med 2 % jämfört med december 2019.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i december 13 300 ton. Det är en ökning med knappt 9 % jämfört med december 2019. Slakten av fjäderfä utgjordes till 96 % av Kyckling, en kategori där slakten ökade med 10 % jämfört med december 2019.

Helåret 2020

 • Totalt under 2020 slaktades det 434 400 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur under 2020 var 141 000 ton. Jämfört med helåret 2019 var antalet slaktade nötkreatur oförändrat, medan den totala slaktvikten av nötkreatur ökade med 1 %.
 • Totalt under 2020 slaktades det 2 622 800 grisar och den totala slaktvikten av gris för helåret 2020 var 246 500 ton. Jämfört med helåret 2019 slaktades det 2 % fler grisar och den totala slaktvikten av gris var drygt 3 % över 2019 års notering.
 • Under 2020 slaktades det 240 500 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var drygt 4 900 ton. Jämfört med helåret 2019 minskade antalet slaktade får och lamm med 4 % och den totala slaktvikten av får och lamm minskade med drygt 2 %.
 • För helåret 2020 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 170 700 ton. Slakten av fjäderfä ökade med ungefär 4 % jämfört med helåret 2019. Även för den dominerande kategorin Kyckling ökade slakten med 4 % jämfört med förra året.

Invägningen av ägg

I december 2020 levererades det 11 200 ton ägg, varav 1 600 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den totala invägda mängden ägg minskade med ungefär 1 % jämfört med december 2019, medan invägningen av ekologiska ägg minskade med ungefär 6 %.

Totalt under 2020 levererades det 129 700 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag, vilket är en knapp minskning jämfört med helåret 2019. 20 500 ton ekologiska ägg levererades av Svenska Äggs medlemsföretag, vilket är en oförändrad mängd jämfört med förra året.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in December 2020 was 235 900 tonnes, of which 41 700 tonnes was organic milk. Compared with December 2019, the total delivery and the delivery of organic milk increased by 4 and 5 % respectively.

During 2020 the total quantity of milk delivered to dairies was 2 772 700 tonnes. It is an increase by 2.5 % compared with 2019. The total delivered milk consisted of 17 %, or 481 200 tonnes, organic milk. The delivery of organic milk in 2020 increased by roughly 4 % compared with 2019.

In December 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 44 300 tonnes. Pigs constitute approximately 45 % of the total slaughter weight, followed by poultry (30 %) and cattle (roughly 25 %). The slaughter of sheep and lambs constituted roughly 1 % of the total slaughter weight.

For 2020 as a whole, the distribution between the categories was almost the same. For 2020, pigs constituted 44 % of the total slaughter weight, poultry 30 %, cattle 25 % and sheep and lambs 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen