Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

Publiceringsdatum: 2003-04-30

Referensår: 2001 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Resultatutvecklingen i jordbruket mellan år 2000 och år 2001 har varit positiv för driftsinriktningarna Jordbruksväxter, Köttdjur och Svin. För Mjölk har dock resultaten försämrats. Jämförelsen baseras på de företag i urvalet som ingått i urvalet båda åren och inte ändrat storleksgrupp eller driftsinriktning.

Samtliga redovisningsgrupper redovisar för år 2001 ett positivt nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket. Naturligt nog är resultatet högre för de större företagen, då arbets- och kapitalinsatserna där är störst. Sett över ett antal år uppvisar företagen med svinproduktion den största variationen i nettoresultatet.

Kostnadsstrukturen i olika driftsgrenar skiljer sig åt i flera avseenden. Främst gäller detta arrende och räntor där Jordbruksväxter och Svin har avsevärt högre andelar än Mjölk och Köttdjur för dessa kostnadsslag. Detta bör ses mot bakgrund av att de redovisade grupperna för Jordbruksväxter och Svin är avsevärt större sett till omsättning och kapitalinsats än de båda övriga grupperna.

Investeringarna i jordbruket stiger med ökande företagsstorlek. Av de för år 2001 redovisade grupperna av företag låg nettoinvesteringarna i intervallet 50 000 kr till 610 000 kr. Satt i relation till omsättningen gjordes de största investeringarna av stora mjölkföretag och företag med köttproduktion.

Skogsbruket har i slättbygderna en relativt sett liten betydelse för jordbruksföretagens samlade resultat. I skogsbygderna och Norra Sverige har dock skogsbruket en stor betydelse som komplement till jordbruket.

Hitta på sidan

Till toppen