Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

Publiceringsdatum: 2004-04-15

Referensår: 2002 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Sämre ekonomiskt resultat under år 2002 för svinföretag

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga resultatet för företag inriktade på jordbruksväxter försämrades mellan år 2001 och år 2002. Hektarskördarna var under år 2002 något större än under år 2001, men samtidigt sjönk spannmålspriserna mellan de båda åren.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag visade genomsnittligt en resultatförbättring mellan åren 2001 och 2002. En förklaring till detta torde vara att priserna för mjölk steg något under år 2002 och att mjölkavkastningen per ko successivt ökat under en följd av år.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2002 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade år 2002 jämfört med år 2001. Resultatutvecklingen skall tolkas med försiktighet, då medelfelen var höga för denna grupp av företag.

Svinföretag

En kraftig försämring kan noteras i genomsnitt för svinföretagens resultat under år 2002 jämfört med föregående år. Detta förklaras av den väsentliga nedgång i priserna på griskött, samt ökningen av produktionskostnaderna som skedde mellan åren 2001 och 2002. Nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var år 2002 starkt negativt.

Hitta på sidan

Till toppen