Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

Publiceringsdatum: 2005-04-15

Referensår: 2003 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Sämre ekonomisk resultat under år 2003 för svinföretag

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter ökade något mellan år 2002 och år 2003. Det genomsnittliga nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var oförändrat för de litet mindre företagen. De större företagen visade en ökning av nettoresultatet år 2003 jämfört med år 2002.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag visade genomsnittligt en liten resultatförbättring mellan åren 2002 och 2003. Resultatförbättringen kan förklaras av att det genomsnittliga avräkningspriset under året varit i stort oförändrat samtidigt som lagret av djur ökat något i värde.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2003 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade under år 2003 jämfört med år 2002.

Svinföretag

En förbättring kan noteras i genomsnitt för svinföretagens bruttoresultat under år 2003 jämfört med föregående år medan däremot nettoresultatet försämrades. Detta förklaras i första hand av att arrende- och avskrivningskostnader samt räntenettot ökade mellan åren 2002 och 2003. Nettoresultatet var såväl år 2002 som år 2003 starkt negativt.

Hitta på sidan

Till toppen