Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

Publiceringsdatum: 2007-02-28

Referensår: 2005 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Viss ekonomisk återhämtning under 2005

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk något mellan år 2004 och år 2005.

Mjölkföretag

Inom samtliga grupper av mjölkföretag skedde en resultatförbättring mellan år 2004 och år 2005. Markantast är resultatförbättringen för stora mjölkföretag inom riksområde 1 och 2.

Svinföretag

Svinföretagens nettoresultat, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital har förbättrats mellan åren 2004 och 2005. Svinföretagen är dock fortfarande den grupp som har svagast lönsamhet.

Köttdjursföretag

För köttdjursföretagen ökade såväl intäkter som kostnader något år 2005 jämfört med år 2004. Eftersom intäktsökningen var något större än kostnadsökningen ökade det genomsnittliga nettoresultatet mellan åren.

Trädgårdsföretag

För första gången ingår i JEU 2005 ett urval av trädgårdsföretag. Den statistiska osäkerheten är stor för denna grupp, men resultaten visar på en i allmänhet god lönsamhet för näringen.

Hitta på sidan

Till toppen