Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

Publiceringsdatum: 2008-02-21

Referensår: 2006 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskade intäkter för växtodling 2006

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter ökade mellan år 2005 och år 2006 p.g.a. ökade bidrag och övriga intäkter.

Mjölkföretag

För gruppen med lägst antal standardtimmar ökade bruttoresultatet medan det minskade marginellt i mellangruppen och markant i gruppen med flest antal standardtimmar. Intäkter för växtodling och djurskötsel sjönk generellt för alla grupper men detta kompenserades i de mindre grupperna med ökade bidrag och övriga intäkter.

Köttdjursföretag

Både de genomsnittliga intäkterna och kostnaderna har minskat. Intäkterna har minskat mer än kostnaderna, vilket gav ett lägre bruttoresultat år 2006 än år 2005. Även nettoresultatet var lägre 2006.

Svinföretag

Svinföretagens bruttoresultat var bättre 2006 jämfört med föregående år p.g.a. att intäkterna ökade mer än kostnaderna. Nettoresultatet är dock sämre år 2006 än år 2005.

Trädgårdsföretag

Den statistiska osäkerheten för trädgårdsföretag är stor så resultaten ska tolkas med försiktighet. Jämfört med övriga grupper tycks dock lönsamheten vara god.

Hitta på sidan

Till toppen