Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

Publiceringsdatum: 2009-02-23

Referensår: 2007 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Intäkterna för växtodling ökade markant 2007

Växtodlingsföretag

Trots att driftkostnaderna ökade för företag inriktade på jordbruksväxter, ökade det genomsnittliga bruttoresultatet markant jämfört med 2006. Detta beror främst på en intäktsökning för växtodlingen.

Mjölkföretag

Såväl intäkterna som driftkostnaderna ökade något för samtliga grupper av mjölkföretag på riksnivå. För grupperna med minst antal standardtimmar minskade bruttoresultatet något jämfört med föregående år, medan det ökade i grupperna med större företag.

Köttdjursföretag

Intäkterna, liksom driftkostnaderna ökade något 2007 jämfört med 2006. Intäkterna ökade dock något mer än kostnaderna, vilket gav ett högre bruttoresultat 2007 jämfört med 2006.

Svinföretag

Ökade intäkter i växtodlingen gav högre totala intäkter än 2006. Driftkostnaderna ökade dock mer och bruttoresultatet var lägre än föregående år. Nettoresultatet tycks ha ökat markant men detta är en följd av ändringar i metoden för värdering och avskrivningar av byggnader snarare än en förändring i verkligheten.

Trädgårdsföretag

Den statistiska osäkerheten för trädgårdsföretag är stor så resultaten ska tolkas med försiktighet. Jämfört med 2006 är skillnaderna för intäkter och kostnader marginella

Hitta på sidan

Till toppen