Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:04

Publiceringsdatum: 2021-06-18

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i april 2021 var 241 800 ton, varav 42 400 ton ekologisk mjölk. Jämfört med april 2020 ökade den totala invägningen av mjölk med drygt 3 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med drygt 4 %.

I april uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 45 300 ton. Den största andelen, 46 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följde slakten av fjäderfä, 30 %, nötkreatur, 23 %, och får och lamm, 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg för första kvartalet 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2021 vägdes det in totalt 241 800 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 18 %, eller 42 400 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk ökade med drygt 3 respektive 4 % jämfört med siffrorna för april 2020.

April månads produktion:

 • 57 400 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 1 % jämfört med april 2020,
 • 19 600 ton syrade produkter, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med april 2020,
 • 5 500 ton grädde, vilket är en minskning med 8 % jämfört med april 2020,
 • 7 500 ton ost, vilket är en ökning med 4 % jämfört med april 2020,
 • 2 000 ton smör, vilket är en ökning med 1 % jämfört med april 2020,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 1 % jämfört med april 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 500 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under april 2021 slaktades det 31 700 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 500 ton, vilket är en minskning med 5 % jämfört med samma månad förra året. För månaden var Stut den enda kategorin med en ökad total slaktvikt jämfört med april 2020. Slakten av Stut ökade med 2 % och utgjorde knappt 10 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Det slaktades 215 900 grisar under april 2021. Den totala slaktvikten av gris var 20 900 ton. Slakten av gris ökade med nästan 7 % jämfört med april 2020. Drygt 96 % av slakten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris. För den kategorin ökade slakten med 7 % jämfört med samma månad förra året.
 • Slakten av får och lamm minskade med 19 % jämfört med statistiken för april 2020. Det slaktades 12 900 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 280 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 85 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med drygt 21 %.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i april 13 600 ton. Jämfört med april 2020 var det en minskning med knappt 5 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 96 % av kategorin Kyckling. För denna kategori minskade slakten med 2 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

I april 2021 levererades det 9 200 ton ägg, varav 1 500 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Både den totala invägda mängden ägg och den invägda mängden ekologiska ägg minskade med 19 % jämfört med statistiken för april 2020.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in April 2021 was 241 800 tonnes, of which 42 400 tonnes were organic milk. Compared with April 2020, the total delivery of milk increased by roughly 3 %, while the delivery of organic milk increased by roughly 4 %.

In April 2021 the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 45 300 tonnes. The largest share, 46 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, cattle, 23 %, and sheep and lambs, 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen