Ekologisk djurhållning 2020

Publiceringsdatum: 2021-06-22

Referensår: 2020 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Stabilt antal ekologiskt hållna nötkreatur

I juni 2020 var antalet ekologiskt hållna nötkreatur endast marginellt färre än 2019. De ekologiska mjölkkorna ökade med knappt 1 % medan kor för uppfödning av kalvar minskade med cirka 1 %. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige uppgick till 23 % vilket var samma andel som 2019.

Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade

Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade med 8 % mellan 2019 och 2020 och uppgick till 110 100 djur. Den procentuella minskningen är ungefär densamma som för det totala antalet får och lamm i Sverige, det vill säga både ekologiskt och konventionellt hållna djur. I juni 2020 var 22 % av det totala antalet får och lamm i Sverige ekologiskt hållna.

Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar ökade medan antalet grisar och värphöns minskade

År 2020 minskade antalet ekologiskt hållna grisar med cirka 3 % jämfört med 2019. Andelen ekologiska grisar låg dock kvar på samma nivå som 2019, 3 %. Även antalet ekologiskt hållna värphöns minskade med 3 %. Till skillnad mot grisarna och värphönsen ökade antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar 2020 jämfört med 2019. Ökningen i antalet djur uppskattas till 11 %. Andelen ekologiskt hållna slaktkycklingar i förhållande till det totala antalet slaktkycklingar i Sverige var 1 %, vilket var samma andel som 2019.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen i Sverige. Statistiken ska vara jämförbar med övrig officiell statistik om lantbrukets djur. Den ska även tjäna som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av eventuella politiska mål på området.

Ekologisk djurhållning - översikt

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2020 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning. I avsnittet ”Kort om statistiken” finns mer information om statistikens omfattning, hur vi tar fram statistiken och statistikens tillförlitlighet.

I tablå A redovisas antalet omställda ekologiskt hållna djur i Sverige. I figur A och B redovisas utvecklingen av antal omställda djur och andelen omställda djur för en längre tidsperiod och för ett urval av djurslag. En mer ingående beskrivning för respektive djurslag återfinns i avsnitten som följer och i statistikdatabasen finns data för 2009–2020.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2018–2020

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2018–2020

Figur A. Antal omställda ekologiska djur, 2009–2020

Figur A. Antal omställda ekologiska djur, 2009–2020

Figur B. Andel omställda ekologiska djur 2009–2020, procent

Figur B. Andel omställda ekologiska djur 2009–2020, procent

I tablå B redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiskt hållna nötkreatur ökade stadigt mellan 2009 och 2019, med undantag för åren 2014 och 2015 då antalet företag minskade något. Under 2020 minskade antalet företag återigen och uppgick till 3 017.

Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Därefter varierade antalet företag och var som flest 2018 då antalet uppgick till 891. Under både 2019 och 2020 minskade antalet företag och 2020 höll 828 företag ekologiska får och lamm.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få men har sakta men säkert ökat. Dock noteras en liten minskning 2020. Även antalet värphönsföretag är få och uppgick 2020 till 98 stycken. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. 2016 fördubblades dock antalet ekologiska uppfödare och har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå.

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2018–2020

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2018–2020

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 63 % sedan 2010 (tablå A). År 2020 minskade dock antalet med knappt 1 500 djur jämfört med 2019 och uppgick till 331 700, vilket innebär att 23 % av nötkreaturen i Sverige var ekologiskt hållna.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade med 400 djur, eller knappt 1 %, mellan 2019 och 2020 och uppgick till 57 200 djur. Det motsvarar 19 % av det totala antalet mjölkkor. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2013 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade dock antalet företag, ett resultat av ökad efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och mejeriernas rekrytering av nya ekoproducenter ett par år dessförinnan. Under 2019 och 2020 har dock antalet företag återigen minskat något. Över tid har besättningsstorlekarna ökat, vilket framgår av tablå C.

År 2020 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 74 100, en liten minskning jämfört med 2019. Antalet motsvarar 36 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige.

I tablå C redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att både de ekologiska besättningarna med mjölkkor och besättningar med kor för uppfödning av kalvar var större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2020.

Tablå C. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor åren 2010, 2015 samt 2018–2020

Tablå C. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor åren 2010, 2015 samt 2018–2020

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur 2020 var Västra Göta­land med 80 700 djur (tabell 1). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda nötkreatur som istället återfanns i Värmland där 45 % av nötkreaturen var omställda till ekologisk produktion (figur C och tabell 2). Blekinge och Kalmar län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2020 per län, procent

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2020 per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur 2020 (tabell 1). I båda fallen stod Västra Götaland för 24 % av det totala antalet ekologiskt hållna djur i Sverige. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Dalarna, Örebro och Västmanlands län. Kalmar och Gotlands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor 2020 per län, procent

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor 2020 per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2020 i Värmlands, Jämtlands och Södermanlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne var de län som hade lägst andelar.

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar 2020 per län, procent

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar 2020 per län, procent

Får och lamm

Totalt var 110 100 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2020 (tabell 4) vilket innebär en minskning med knappt 8 % sedan 2019. I juni 2020 var 22 % av det totala antalet får och lamm i Sverige ekologiskt hållna. Sedan 2010 har antalet ekologiskt hållna får och lamm ökat med 26 %. Om vi bara tittar på antalet ekologiska tackor och baggar så har de ökat med 42 % sedan 2010 för att år 2020 uppgå till 56 400.

Summerar man antalet omställda baggar och tackor i Östergötlands, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län så utgjorde de 49 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2020. Störst antal omställda ekologiska tackor och baggar fanns 2020 i Västra Götalands och Gotlands län. De län med störst andel ekologiska tackor och baggar, i förhållande till det totala antalet tackor och baggar i länet, var Gävleborgs, Östergötlands, Västernorrlands och Jämtlands län (se figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2020 per län, procent

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2020 per län, procent

Av tablå D framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar åren 2010, 2015 samt 2018–2020

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar åren 2010, 2015 samt 2018–2020

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har antalet ökat och 2020 var antalet 63 företag (tabell 5).

Antalet djur inom den ekologiska grisproduktionen låg på en ganska stabil men låg nivå under flera år. Mellan 2015 och 2019 ökade antalet grisar. I juni 2020 uppskattas antalet till 35 600, en minskning med 3 % jämfört med 2019. Antalet ekologiskt hållna suggor beräknades samtidigt minska med knappt 9 % mellan åren 2019 och 2020. Andelen ekologiska grisar är låg. 2020 var knappt 3 % av det totala antalet grisar omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

År 2020 bedrev 98 företag ekologisk äggproduktion. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. Därefter har antalet varit mer stabilt även om antalet minskade både 2019 och 2020 . År 2020 var 1 222 500 värphöns ekologiska, vilket motsvarade en andel på 15 % av det totala antalet värphöns i Sverige (tabell 6).

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 om än inte i samma omfattning. 2018 minskade däremot antalet slaktkycklingar kraftigt. 2020 uppgick antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar till 148 900 en ökning med 11 % jämfört med 2019. An­­delen ekologiska slaktkycklingar var drygt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige.

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. Mer information om hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2020 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning.

Att djurhållningen är omställd till ekologisk produktion betyder att de produkter, som djurhållningen resulterar i, får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Så tar vi fram statistiken

I Sverige finns det tre så kallade kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs genom att kontrollorganen årligen rapporterar in uppgifter för samtliga kunder med ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar dessa uppgifter mot LBR, som innehåller information om antalet djur i juni på respektive företag. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR.

Statistikens tillförlitlighet

Statistiken framställs, som nämnts, genom en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och LBR. Det gör att tillförlitligheten är beroende av en rad faktorer såsom:

  • kvaliteten i kontrollorganens register,
  • kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt
  • kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och företagen i LBR.

Dessa faktorer och hur de påverkar kvaliteten beskrivs mer ingående i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”. I korthet bedömer Jordbruksverket att tillförlitligheten i statistiken är god. Det gäller särskilt de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om grisar och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan de register vi använder för att ta fram statistiken. Det kan påverka statistikens tillförlitlighet och då särskilt på regional nivå. Detta är bland annat orsaken till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfän enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2020 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2020, publicerad den 19 maj 2021
  • Ekologisk djurhållning 2020, publicerad den 22 juni 2021
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2020, publiceras den 23 juni 2021
  • Ekologisk animalieproduktion 2020, publiceras den 19 augusti 2021
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on fully converted organic livestock in Sweden. The statistics cover livestock reared using organic production methods according to Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.

In June 2020, 331 700 or 23 % of the cattle were fully converted to organic production methods, which means that there were no major change since 2019. The number of dairy cows increased slightly and the number of suckler cows decreased by almost 1 %. About 19 %, of the total number of dairy cows in Sweden, and 36 % of the suckler cows were fully converted to organic farming in june 2020.

The number of fully converted sheep was 110 100 in 2020, a decrease by 8 % compared with 2019. The share of organic sheep in relation to the total number of sheep was 22 %.

The number of organic laying hens has steadily been increasing up until 2016. After that the number of laying hens has been more stable but during both 2019 and 2020 the number decreased. In 2020, 1 222 500 or 15 % of the laying hens were fully converted to organic production methods, a decrease by 3 % compared with 2019.

For pigs and broilers the number of organic holdings are low. In 2020 the number of organic pigs decreased by 3 % compared with 2019, to 35 600. About 3 % of the total number of pigs in Sweden are fully converted to organic production methods.

In 2020, the number of broilers increased by 11 % compared with 2019. The number of fully converted broilers in 2020 was estimated to 148 900. The share of organic broilers was 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen