Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:05

Publiceringsdatum: 2021-07-09

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2021 var 247 300 ton, varav 43 100 ton ekologisk mjölk. Jämfört med maj 2020 ökade den totala invägningen av mjölk med 2 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 3 %.

Under maj 2020 var den totala slaktvikten av nötkreatur 10 800 ton, av gris 20 500 ton och av får och lamm 380 ton. Jämfört med siffrorna för maj 2020, ökade slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm med 1, 9 respektive 5 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg för första kvartalet 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I maj 2021 vägdes det in 247 300 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 43 100 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 2 respektive 3 % jämfört med statistiken för maj 2020.

Maj månads produktion:

 • 57 700 ton konsumtionsmjölk, vilket är oförändrat jämfört med maj 2020,
 • 19 700 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 2 % jämfört med maj 2020,
 • 5 500 ton grädde, vilket är en minskning med 7 % jämfört med maj 2020,
 • 7 400 ton ost, vilket är en ökning med 4 % jämfört med maj 2020,
 • 1 800 ton smör, vilket är en ökning med 7 % jämfört med maj 2020,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med drygt 3 % jämfört med maj 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 500 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Det slaktades 32 400 nötkreatur i maj 2021. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 800 ton, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med statistiken för maj 2020. Kategorin Kviga uppvisade den största ökningen i slaktvikt. Slakten för denna kategori ökade med 5 % jämfört med maj 2020. Slakten av kvigor utgjorde drygt 17 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris ökade med 9 % jämfört med maj 2020. Under maj månad slaktades det 213 300 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 500 ton. 96 % av slaktvikten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris. Slakten av slaktgris ökade med lite mer än 9 % jämfört med maj 2020.
 • Under maj 2020 slaktades det 17 100 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 380 ton, vilket är en ökning med ungefär 5 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 85 % av lamm, för vilken slakten ökade med drygt 6 %.
 • Statistik om slakten av fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistiken om den invägda mängden ägg i maj 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in May 2021 was 247 300 tonnes, of which 43 100 tonnes were organic milk. Compared with May 2020, the total delivery of milk increased by 2 %, while the delivery of organic milk increased by 3 %.

In May 2021, the total slaughter weight of cattle was 10 800 tonnes, of pigs 20 500 tonnes and of sheep and lambs 380 tonnes. Compared with the figures for May 2020, the total slaughter weight of cattle, pigs and sheep and lambs increased by 1, 9 and 5 % respectively.

Hitta på sidan

Till toppen