Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2021:08

Publiceringsdatum: 2021-10-15

Referensår: 2021 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 9,3 % mellan augusti 2020 och augusti 2021. Priserna för produktgruppen Energi och drivmedel ökade mest. Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 12,6 %. Industrigrödor var den produktgrupp där priserna ökade mest.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 2,6 % mellan augusti 2020 och augusti 2021 medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 %.

Figur A

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J (2015=100)

Syfte

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM‑index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A‑index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI‑J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI‑J och KPI‑J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

Revideringar

Här redovisar vi om det görs några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Kort om statistiken”.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett ökade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 9,3 % mellan augusti 2020 och augusti 2021.

Priserna har ökat för produktgrupperna Energi och drivmedel (+20,6 %), Ekonomibyggnader (+12,7 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+10,9 %), Djurfoder (+10,7 %), Utrustning (+7,3 %), Underhåll av utrustning (+2,6 %), Andra varor och tjänster (+2,1 %), Utsäde (+1,8 %) samt Växtskydds- och bekämpningsmedel (+1,3 %). Inga produktgrupper hade minskande priser.

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 9,5 % mellan augusti 2020 och augusti 2021. Priserna för investerings­varor steg med 8,5 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så sjönk PM-index totalt sett med 2,8 % under 2020 jämfört med 2019. Jämför vi med 2015 har PM-index gått upp med 8,7 %.

Figur B

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett ökade priserna enligt A-index med i genomsnitt 12,6 % mellan augusti 2020 och augusti 2021.

Bland vegetabilier ökade priserna för Industrigrödor (+48,5 %), Spannmål (+44,8 %), Grönsaker (+14,9 %), Blommor och plantskoleväxter (+1,9 %) och Foderväxter (+1,1 %). De produktgrupper där priserna minskade var Potatis (-14,8 %) samt Frukt och bär (-4,7 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 18,0 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 8,3 % högre i augusti 2021 jämfört med augusti 2020. Produktgruppen Djur ökade med 4,7 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 12,0 %.

Ser vi till årsindextalen så minskade A-index totalt sett med 0,6 % under 2020 jämfört med 2019. Jämför vi med 2015 har A-index gått upp med 18,9 %.

Figur C

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) steg med 2,6 % mellan augusti 2020 och augusti 2021. Priserna för Vege­tabilier steg med 2,4 % medan priserna för Animalier steg med 2,5 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 1,5 % under 2020 jämfört med 2019. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 13,2 %.

Figur D

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan augusti 2020 och augusti 2021. Priserna för Vegetabilier ökade med 0,3 % medan priserna för Animalier steg med 1,3 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 2,1 % mellan augusti 2020 och augusti 2021.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 1,8 % under 2020 jämfört med 2019 medan KPI steg med 0,5 %. Jämför vi 2020 med 2015 har KPI-J gått upp med 9,9 % medan KPI gått upp med 7,2 %.

Figur E

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Tabeller

Kort om statistiken

Mer ingående beskrivningar om statistikens framtagning och dess kvalitet och tillförlitlighet beskrivs i "Kvalitetsdeklaration" samt "Statistikens framställning" under rubriken "Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

Statistiken beskriver indexserier för den genomsnittliga prisutvecklingen för jordbruks- livsmedelsprodukter från jordbrukarled till konsumentled.

Följande fyra indexserier ska visa på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled.

  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) ska visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket och är jämförbart med Input Price Index inom EU.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) ska visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter och är jämförbart med Output Price Index inom EU. Inkomsthöjande ersättningar till producenterna, som direktersättningar i form av arealersättningar eller djurbidrag, ingår inte.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) ska visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin för försäljning på svensk marknad. Prisutvecklingen för trädgårdsprodukter ingår inte i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ska visa prisutvecklingen till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte prisutvecklingen för trädgårdsprodukter här.

A-index och PM-index samt vissa avräkningspriser på jordbruksprodukter skickas på kvartals- och årsbasis till EU:s statistikmyndighet Eurostat och publiceras därefter i Eurostats statistikdatabas.

Så tar vi fram statistiken

Prisuppgifter samlas in månadsvis via e-postenkät från ett stort antal uppgiftslämnare. De är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare ska täcka en stor del av marknaden.

I A-index har de flesta produkter olika vikter varje månad, så kallad säsongsvariation. Detta innebär att priser endast ingår i indexberäkningen de månader då respektive produkt finns på marknaden. Indexjämförelser bör därför inte göras mellan närliggande perioder.

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns alltid uppdaterade priser och prisindex. Rapporter revideras inte bakåt i tiden utan avser hur det såg ut vid publiceringsdatumet. Om vi efter publiceringsdatumet får in slutliga priser eller får in ett pris vi saknat sker ingen ompublicering av rapporten. Däremot uppdateras databasen vid nästa publiceringstillfälle.

Statistikens tillförlitlighet

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen. Bortfallet är relativt litet. Vid bortfall någon månad används vanligen prisutvecklingen hos andra företag och/eller liknande produkter, vilka revideras då prisuppgiften senare erhålls.

Bra att veta

Vid jämförelser mellan olika index bör hänsyn tas till följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan det i PPI-J och KPI-J även ingår importerade råvaror eller livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta gäller även för PPI-J men pga. insamlingsmetod går det inte helt att utesluta att det kan förekomma.
  • Urvalet av varor i PPI-J och KPI-J är inte samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.

Basår 2015=100

Från och med december 2018 redovisas samtliga prisindex med basår 2015=100. För PM-index och A-index innebär också basårsbytet en större revidering av metoder, källor för prisinsamling och vikter som används vid beräkningarna av priserna och indexen. emellan de olika produktkategorierna har både priserna och indexen reviderats. Därför kan både priserna och prisutvecklingen skilja sig jämfört med tidigare basår.

Tidigare revideringar

Revidering av Frukt och bär i A-index för juni

På grund av ett felaktigt inrapporterat pris för juni 2021, reviderar vi index för Frukt och bär. Revideringen medför att index för Frukt och bär avseende juni ökar med 11 indexenheter och index för Vegetabilieproduktion ökar med 0,4 indexenheter. A-index totalt påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende juli 2021.

Revidering av Djurfoder samt Andra varor och tjänster

På grund av felaktiga formler i våra beräkningsark har vi underskattat indexen för Djurfoder och Andra varor och tjänster för februari månad 2021. Revideringen gör att index för Djurfoder ökar med 3,7 % och index för Andra varor och tjänster ökar med 2,5 % för februari månad 2021. Även det aggregerade indexet Total insatsförbrukning och PM-index totalt har ökat med 1,7 respektive 1,3 %.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende mars 2021.

Revidering av Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

På grund av inmatningsfel i våra beräkningsark har vi underskattat index för Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter för februari månad 2021. Revideringen medför att index för Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter minskar med 4,8 %. Även de aggregerade indexen Industrigrödor och Vegetabilieproduktion minskar med 4,1 % respektive 0,4 %. A-index totalt minskar med 0,1 %.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende mars 2021.

Revidering avräkningspriser mjölk på helårsbasis

På grund av att efterlikviden på helårsbasis dubbelräknats för samtliga produkter av mjölk 2020 tvingas vi nu revidera dem. Det innebär en lägre prisnivå på omkring 10 öre 2020. Revideringen avser endast helårspriserna 2020 och berör inte månadspriserna.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende januari 2021.

Revidering Avräkningspriser mjölk på månadsbasis

På grund av att vi missat att inkludera efterlikvider och Norrlandsstöd för de två kategorierna konventionell mjölk (4,2 % fett) och ekologisk mjölk (4,2 % fett) för månadspriserna tvingas vi nu revidera dem. Felet berör hela tidsserien från och med 2010 och innebär en högre prisnivå för hela tidsserien. Övriga månadspriser för mjölk samt årspriserna påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende september 2020.


Summary in English

Agricultural input price index

Agricultural input price index increased by 9.3 % between August 2020 and August 2021. Prices for Goods and services currently consumed in agriculture increased by 9.5 %. Prices for Goods contributing to agricultural investments increased by 8.5 %. Energy and propellants (+20.6 %) had the largest price increase in the Input price index. According to yearly figures for 2020, Agricultural input price index decreased by 2.8 % compared with 2019.

Agricultural output price index

Agricultural output price index increased by 12.6 % between August 2020 and August 2021.

Index for Crop output increased by 18.0 %. Increases were found in prices for Industrial crops (+48.5 %), Cereals (+44.8 %), Vegetables (+14.9 %), Horticultural products (+1.9 %) and Forage plants (+1.1 %). Product groups where prices decreased were Potatoes (-14.8 %) and Fruits and berries (-4.7 %).

Index for Animal output increased by 8.3 %. The product group Animals increased by 4.7 %. The product group Milk, eggs and other animal products increased by 12.0 % during the same period. According to yearly figures for 2020, Agricultural output price index decreased by 0.6   compared with 2019.

Indices later in the food chain

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 2.6 % between August 2020 and August 2021. Crop products increased by 2.4 % and Animal products increased by 2.5 %. According to yearly figures for 2020, Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, increased by 1.5 % compared with 2019.

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 13.2 % between 2015 and 2020.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 1.0 % between August 2020 and August 2021. Crop products increased by 0.3 % and Animal products increased by 1.3 %.

Total Consumer Price Index (CPI) increased by 2.1 % between August 2020 and August 2021.

According to yearly figures for 2020, Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, increased by 1.8 % compared with 2019. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 0.5 % during the same period.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 9.9 % between 2015 and 2020. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 7.2 % during the same period.

Hitta på sidan

Till toppen