Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:09

Publiceringsdatum: 2021-11-12

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i september 2021 var 217 100 ton, varav 37 200 ton ekologisk mjölk. Jämfört med september 2020 minskade både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med ungefär 1 %.

I september 2021 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 49 600 ton. Slakten av gris utgjorde störst andel, 42 %, följt av fjäderfä med 31 %, nötkreatur med 26 % och får och lamm med 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om produktionen av mejeriprodukter för augusti 2021 gör att produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde justeras upp med 7, 2 respektive 4 %. De nya uppgifterna påverkar både den totala produktionen av mejeriprodukter och produktionen av ekologiska mejeriprodukter.

Uppgifter om invägningen av ägg för augusti 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

Under september 2021 vägdes det in 217 100 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 37 200 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk minskade med cirka 1 % jämfört med samma månad förra året.

September månads produktion:

 • 56 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med september 2020,
 • 19 300 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med september 2020,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en minskning med 2 % jämfört med september 2020,
 • 6 300 ton ost, vilket är en minskning med mer än 10 % jämfört med september 2020,
 • 1 400 ton smör, vilket är en ökning med 12 % jämfört med september 2020,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med knappt 2 % jämfört med september 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 000 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I september 2021 slaktades det 38 300 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 700 ton. Jämfört med september 2020 minskade slakten av nötkreatur med 3 %. Kategorin Yngre tjur hade den största minskningen, där den totala slaktvikten minskade med 14 % jämfört med september 2020. Yngre tjur utgjorde lite mer än 4 % av den totala slaktvikten av nötkreatur i september 2021.
 • Slakten av gris ökade med ungefär 1 % i september 2021 jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 221 400 grisar och den totala slaktvikten var 20 700 ton. Slakten av gris utgjordes till 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten ökade med mer än 1 %.
 • I september 2021 slaktades det 31 100 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 630 ton. Jämfört med motsvarande månad förra året är den en minskning med knappt 4 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 79 % av slakten av lamm, för vilken slakten minskande med 4 % jämfört med september 2020.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i september 15 600 ton. Jämfört med motsvarande månad förra året ökade slakten av fjäderfä med knappt 3 %. Knappt 96 % av den totala slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling. För denna kategori ökade slakten med 3 % jämfört med september 2020.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i september 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in September 2021 was 217 100 tonnes, of which 37 200 tonnes were organic milk. Compared with September 2020, both the total delivery and the delivery of organic milk decreased by roughly 1 %.

In September 2021, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 49 600 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry, 31 %, cattle, 26 %, and sheep and lambs, 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen