Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för riket

Publiceringsdatum: 2021-11-15

Referensår: 2021 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell 010-479 68 07 gerda.landell@scb.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Ogynnsamt väder sänkte spannmålsskörden

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till runt 5 miljoner ton under 2021. Den är därmed 16 % mindre än förra årets spannmålsskörd, och 7 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var stora, men extremt väder i form av både torka och regn vid fel tidpunkter sänkte skördeutfallet per hektar, särskilt för de vårsådda grödorna.

Raps- och rybsskörden i nivå med fjolårsresultatet

Skörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 341 200 ton, och tangerar därmed förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var på riksnivå 6 % lägre än under 2020.

Totalskörden av ärter 20 % mindre än i fjol

Den totala skörden av ärter har beräknats till 58 200 ton, vilket är 20 % mindre än fjolårsskörden och även 20 % mindre än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 44 900 ton, vilket är 23 % mindre än förra årets totalskörd och 39 % mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av åkerbönor blev 24 % lägre än under 2020.

Försenad vårsådd, sommartorka och regn vid skörden

Det kyliga och regniga vårvädret försenade vårsådden och medförde även omsådd och helt utebliven vårsådd. Försommaren och sommaren kom sedan med värme och torka som ledde till brådmognad och små kärnor. Lokala regnskurar och bevattning har medfört att skördeutfallet varierar. När det var dags att skörda inleddes på många håll ihållande regnperioder, som har orsakat en del obärgade arealer. Det har även rapporterats om utvintringsskador som orsak till låga skördenivåer.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2021 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Statistikens huvudsyfte är att vara grundkälla för beräkning av vegetabilieproduktionens storlek. Skördestatistiken används av myndigheter och näringsliv framförallt inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö.

Låga hektarskördar jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren och normskördarna

I tablå A nedan redovisas preliminära tröskade hektarskördar för 2021, samt femårsgenomsnitt och normskördar för de aktuella grödorna. För åkerbönor redovisas ett trimmat tioårsmedelvärde, eftersom den långa tidsserie av hektarskördar som behövs för att beräkna en normskörd enligt regressionsmetoden saknas.

Det bör noteras att i femårsgenomsnitten är de låga hektarskördarna från torråret 2018 ett av de fem åren. Det kan därför vara mer relevant att jämföra årets hektarskördar med normskördarna, som är beräknade utifrån en längre tidsserie av tidigare års hektarskördar och en trendfaktor. Ju högre medelfelet är, desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Se vidare under rubriken ”Statistikens tillförlitlighet”.

Tablå A. Hektarskördar 2021. Preliminära uppgifter för riket.

Tablå A. Hektarskördar 2021. Preliminära uppgifter för riket.

1) Vattenhalt: 14,0 % för spannmål, 15,0 % för trindsäd och 9,0 % för oljeväxter.
2) Underlaget till normskörden avser för åren fram till och med år 2014 höstrågvete inklusive vårrågvete.
3) Istället för normskörd redovisas ett trimmat tioårsmedelvärde.

I figur A redovisas en tidsserie med hektarskördar för de vårsådda spannmåls-grödorna. Jämfört med föregående år är 2021 års hektarskördar av de vårsådda spannmålsgrödorna mellan 24 % och 28 % lägre. Jämfört med genomsnitten för de fem närmast föregående åren är årets hektarskördar av vårvete, vårkorn och havre mellan 16 % och 22 % lägre. Åren 1992 och 2006 var det liksom under 2018 sommartorka som drog ner skördenivåerna.

Vårvete, havre och blandsäd är grödor som sedan början av 2000‑talet haft en hög andel ekologisk odling, vilket bör beaktas när trenden för de senare åren analyseras för dessa grödor. Jämförelser av skördenivåer för ekologiskt respektive konventionellt odlade arealer redovisas i statistikrapporter benämnda ”Skörd för ekologisk och konventionell odling”.

Figur A. Hektarskördar av vårsådda spannmålsgrödor 1990-2021.

Figur A. Hektarskördar av vårsådda spannmålsgrödor 1990-2021.

Av figur B framgår det att hektarskördarna för de höstsådda spannmålsgrödorna också är lägre än föregående år. Jämfört med år 2020 varierar minskningen av årets hektarskördar med mellan 9 % och 15 %. Skördestatistik för höstkorn och höstrågvete finns sedan år 1995. För de mindre frekventa grödorna råg, höstkorn och höstrågvete är denna preliminära statistik osäker.

Figur B. Hektarskördar av höstsådda spannmålsgrödor 1990-2021.

Figur B. Hektarskördar av höstsådda spannmålsgrödor 1990-2021.

Totalskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren

I tablå B redovisas preliminära tröskade totalskördar för de grödor som ingår i undersökningen. Medelfelet är ett mått på de beräknade resultatens osäkerhet – ju högre medelfel desto osäkrare uppgift. Se vidare under ”Information om statistikens kvalitet”. I tablån redovisas även de procentuella skillnaderna mellan 2021 års totalskördar och motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren. De mindre skillnaderna ligger vanligen inom felmarginalen.

Tablå B. Totalskördar 2021. Preliminära uppgifter för riket.

Tablå B. Totalskördar 2021. Preliminära uppgifter för riket.

1) Vattenhalt: 14,0 % för spannmål, 15,0 % för trindsäd och 9,0 % för oljeväxter.
2) Preliminär total skörd minus motsvarande genomsnitt 2016–2020.
3) Innefattar även skörd av vårrågvete och majs.
4) Innefattar även skörd av höstrybs och vårrybs.

Närmare 5 miljoner ton spannmål har tröskats i år

Totalt för riket beräknas spannmålsskörden preliminärt till knappt 5 miljoner ton. Den är 16 % mindre än förra årets spannmålsskörd. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren, där ett av åren är 2018 då svår torka drog ner skördenivåerna, är årets totalskörd 7 % mindre.

En följd av den tidiga skörden 2020 och en gynnsam höst var att arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna blev stora. Höstvetearealen var under 2021 den största någonsin. Hektarskörden minskade däremot med 12 % jämfört med förra året, och totalskörden av höstvete minskade med 117 000 ton, vilket motsvarar en minskning med 4 % jämfört med i fjol. Nästan 58 % av den totala spannmålsskörden utgörs ändå av höstvete i år.

Totalskörden av vårkorn har preliminärt beräknats till nästan 950 000 ton, en minskning med cirka 430 000 ton jämfört med förra årets totalskörd. Uppemot en femtedel av den totala spannmålsskörden utgörs av vårkorn.

Havrearealen minskade med nästan 11 000 hektar jämfört med i fjol, och totalskörden av havre minskade med cirka 263 000 ton, till totalt runt 545 000 ton. Det motsvarar en minskning med 33 % jämfört med förra året. Årets havreskörd utgör i år 11 % av den totala spannmålsskörden.

Årets totala spannmålsskörd är i nivå med spannmålsskördarna som skördades under åren 2012 och 2013. Figur C visar hur spannmålsskördarna har varierat sedan år 1990.

Figur C. Spannmål. Totalskördar 1990-2021.

Figur C. Spannmål. Totalskördar 1990-2021.

Totalskörden av ärter minskade med 20 %

Den totala skörden av ärter uppgår till 58 200 ton enligt denna preliminära beräkning. Den är 20 % mindre än både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet.

Årets hektarskörd av ärter är 20 % mindre än fjolårsresultatet och 18 % mindre än femårsgenomsnittet. Omkring 4 % av arealen beräknas preliminärt förbli obärgad.

Totalskörden av åkerbönor minskade med 23 %

Den totala skörden av åkerbönor har preliminärt beräknats till 44 900 ton, vilket är 23 % mindre än förra årets totalskörd och 39 % mindre än femårsgenomsnittet. En av orsakerna är att den odlade arealen med åkerbönor minskade med 19 % jämfört med femårsgenomsnittet.

Hektarskörden av åkerbönor blev 24 % lägre än under 2020, och 23 % lägre än femårsgenomsnittet, där den extremt låga hektarskörden från torråret 2018 är ett av de fem åren. Jämfört med det trimmade tioårsmedelvärdet är årets hektarskörd av åkerbönor 33 % lägre.

Totala raps- och rybsskörden på samma nivå som i fjol

Totalskörden av raps och rybs har preliminärt beräknats till 341 200 ton, vilket är i samma storleksordning som under 2020, men 8 % över femårsgenomsnittet.

Odlingsarealen av höstraps, som är den i särklass mest högavkastande grödan i denna grödgrupp, ökade med nästan 4 800 hektar, eller 5 %, jämfört med förra årets areal. Höstraps är den dominerande grödan i denna grödgrupp.

Hektarskörden av höstraps är preliminärt 6 % lägre än fjolårsresultatet, 5 % högre än femårsgenomsnittet och 4 % lägre än normskörden. Det har från en del håll rapporterats om torkskador och glesa bestånd som orsaker till låga skördenivåer av höstraps, men även att kraftiga regn under eftersommaren orsakat spill av rapsfrö strax innan tröskningen.

I figur D redovisas hur den totala raps- och rybsskörden har varierat sedan år 1990. Statistiken om totalskördar för åren 1993–1994 är osäker eftersom det är oklart om den är heltäckande.

Figur D. Raps och rybs. Totalskördar 1990-2021.

Figur D. Raps och rybs. Totalskördar 1990-2021.

Oljelin

Arealen med oljelin har ökat med nästan 1 500 hektar jämfört föregående år, och uppgår under 2021 till drygt 3 700 hektar. Totalskörden har preliminärt beräknats till 5 200 ton.

Odlingsbetingelser

Tidig skörd och förhållandevis torrt väder under hösten 2020 gav tidsutrymme och förutsättningar för stora höstsådda arealer. En del lantbrukare har nu under 2021 skrivit kommentarer om att utvintringsskador ledde till ojämna bestånd. Våren var kall och regnig så vårbruket och vårsådden försenades på många håll, och det förekom även frostskador. En del arealer behövde sås om och andra arealer blev inte vårsådda alls. Det har även rapporterats om översvämningar från en del håll i landet. De sent sådda vårgrödorna hade inte hunnit utvecklas tillräckligt för att klara den torra och varma försommaren och sommaren som sen följde. Svår torka i samband med axgång medförde små kärnor, låga rymdvikter och brådmognad. Främst höstkornet, men även andra spannmålsgrödor drabbades av rödsotvirus. Lokala regnskurar och bevattning har räddat en del grödor, så skördenivåerna varierar. När det började bli dags för tröskning kom det återigen stora regnmängder, som ibland var så intensiva att markerna inte kunde bära skördemaskinerna. Den sena vårsådden medförde också att grödorna mognade sent. Större arealer än vad som är normalt befaras förbli obärgade. På riksnivå beräknas preliminärt 1,2 % av spannmålsarealen bli obärgad.

Problem med viltskador

Många lantbrukare lämnar spontana kommentarer när det varit särskilda omständigheter som påverkar skörderesultatet. Skador orsakade av vildsvin, hjortdjur, tranor och gäss förekommer ofta som en förklaring till låga skördenivåer.

Kommentarer till tabellerna

Dessa preliminära resultat redovisas enbart på riksnivå. I tabellerna redovisas bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är, desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Denna preliminära beräkning för år 2021 baseras på ett mindre antal jordbruksföretag än den slutliga skördestatistiken. Som en följd är medelfelen för de preliminära uppgifterna avseende 2021 ofta högre än medelfelen för den slutliga skördestatistiken. Se vidare under rubriken ”Information om statistikens kvalitet”.

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektarskörd grundar sig på uppgifter från minst 20 företag. Vid färre företag ersätts skördeuppgiften i tabellen med två prickar (..).

Vid denna preliminära beräkning av totalskördar används slutliga grödarealer från Jordbruksverkets statistikrapport ”Jordbruksmarkens användning 2021”. För blandsäd, ärter och åkerbönor används underlaget till den ovan nämnda statistikrapporten. De grödarealer som redovisas i föreliggande statistikrapport har dock minskats med arealer skördade som grönfoder.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

I denna statistikrapport redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2021 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Statistiken baseras på en rikstäckande undersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Preliminär statistik för län och produktionsområden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från drygt 4 000 lantbrukare. Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas under våren 2022. Skördestatistiken baseras normalt på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I slutet av juni 2022 redovisas också skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Sedan lång tid tillbaka har årliga uppskattningar av skördar inom jordbruket i Sverige redovisats. Skördeuppskattningar enligt den så kallade objektiva metoden infördes i början av 1960-talet, genomfördes av SCB och utformades då främst för skördeskadeskyddets behov av statistik som beräkningsunderlag. Därigenom uppfylldes i huvudsak även andra behov av skördestatistik. Det statliga skördeskadeskyddet upphörde efter 1987 års skörd då ansvaret övertogs av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). När även detta skydd avvecklades 1995 åtog sig staten ett övergripande ansvar för skördeskador av naturkatastrofkaraktär.

Under andra hälften av 1990-talet förändrades undersökningsmetoderna och den så kallade objektiva metoden med provtagningar i fält upphörde. För spannmål, trindsäd och oljeväxter baseras skördestatistiken från och med 1998 på insamling av uppgifter från jordbrukarna.

Skördestatistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad, eftersom uppgifter om skördar för olika grödor ska redovisas till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistikrapport redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2021 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Statistiken baseras på en rikstäckande undersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Preliminär statistik för län och produktionsområden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från drygt 4 000 lantbrukare. Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas under våren 2022. Skördestatistiken baseras normalt på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I slutet av juni 2022 redovisas också skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Sedan lång tid tillbaka har årliga uppskattningar av skördar inom jordbruket i Sverige redovisats. Skördeuppskattningar enligt den så kallade objektiva metoden infördes i början av 1960-talet, genomfördes av SCB och utformades då främst för skördeskadeskyddets behov av statistik som beräkningsunderlag. Därigenom uppfylldes i huvudsak även andra behov av skördestatistik. Det statliga skördeskadeskyddet upphörde efter 1987 års skörd då ansvaret övertogs av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). När även detta skydd avvecklades 1995 åtog sig staten ett övergripande ansvar för skördeskador av naturkatastrofkaraktär.

Under andra hälften av 1990-talet förändrades undersökningsmetoderna och den så kallade objektiva metoden med provtagningar i fält upphörde. För spannmål, trindsäd och oljeväxter baseras skördestatistiken från och med 1998 på insamling av uppgifter från jordbrukarna.

Skördestatistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad, eftersom uppgifter om skördar för olika grödor ska redovisas till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Summary in English

This report provides preliminary results for the year 2021 on the yield per hectare and total production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops. The results are presented for all of Sweden.

Cereals, dried pulses and oilseed crops

The total harvest of cereal crops for the whole country is estimated to 5 million tonnes. This is 16 % less than in 2020 and 7 % less than the average for the previous five years.

The total production of winter wheat is estimated at 2.9 million tonnes and the total production of spring barley is estimated at 0.9 million tonnes.

The total production of peas is estimated at 58 200 tonnes, which is a reduction by 20 % compared to the previous year. The total production of field beans is estimated at 44 900 tonnes.

The 2021 harvest of rape and turnip rape is estimated at 341 200 tonnes, which is at the same level as the previous year.

Since 1998, statistics on crop yields for cereals, dried pulses and oilseed crops have been based on an interview survey. Since 2005, the farmers can also use Internet as a tool for data delivery to Statistics Sweden.

The sample of the survey for 2021 consists of 4 434 survey units. The selected farms are a random sample from the whole country. These preliminary results are based on a sub sample of 1 108 survey units. These units receive priority in the survey and in the subsequent data processing at Statistics Sweden. The survey was carried out in October and November. Information was requested for total farm production in tonnes of these crops and their average moisture content. Yields per hectare at farm level are calculated by dividing the total production by the crop areas of the farm. The total production was calculated from data on yield per hectare and area statistics that were calculated from final data on usage of agricultural land in 2021. These area data are based on figures from the administrative database for agricultural subsidies, IACS. Crop areas for plants harvested green have been excluded.

The tables show the number of observations, yield per hectare in kg, total production in metric tonnes and crop areas in hectares. Relative standard errors are given for the yield per hectare and total production.

Hitta på sidan

Till toppen