Höstsådda arealer 2021

Publiceringsdatum: 2021-11-30

Referensår: 2021 Produktkod: JO0110 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Gerda Ländell 010-479 68 07 gerda.landell@scb.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Stor höstveteareal även 2021

Den här hösten såddes 421 500 hektar höstvete, vilket är 8 % mindre än förra höstens rekordstora areal. Årets höstsådda höstveteareal är ändå 5 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 15 %.

Höstrågarealen minskade

Sådden av höstråg har beräknats till 21 000 hektar, och arealen minskar därmed för tredje året i rad. Höstrågarealen är 22 % mindre än förra hösten och 23 % mindre än femårsgenomsnittet.

Höstkorn och höstrågvete i nivå med fjolårsarealerna

Sådden av höstkorn har beräknats till 22 700 hektar. Den är i nivå med förra höstens areal och överstiger femårsgenomsnittet med 14 %. Den höstsådda arealen av rågvete blev 27 100 hektar, vilket är i nivå med både fjolårsarealen och femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen tangerar en tidigare rekordnivå

Det har såtts 111 900 hektar höstraps den här hösten. Arealen tangerar rekordnivån från hösten 2016, är 11 % större än förra hösten och 14 % större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 1 200 hektar.

Ekologiskt odlad höstraps rekordstor

Den totala höstsådda arealen som odlas enligt reglerna för ekologisk produktion har beräknats till 52 600 hektar, vilket är i nivå med föregående års areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 18 %. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt är den här hösten den största någonsin. Den har beräknats till 11 000 hektar, vilket är en ökning med 39 % jämfört med förra höstens areal.

Regnig höst omöjliggjorde planerad höstsådd

Ihållande regnväder försenade skörden på många håll i landet, vilket medförde att tidsutrymmet för höstsådd krympte. En del fält blev alltför blöta för att vara farbara med lantbruksmaskinerna. Därför uteblev delar av den planerade höstsådden.

Syfte

Statistiken används huvudsakligen för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn, exportplanering, rådgivning, forskning och utbildning samt internationell rapportering. Informationen om höstsådda arealer är särskilt värdefull för planering av åtgång av utsäde och gödselmedel nästa vår.

Stora höstsådda arealer trots regnig höst

Med höstsådda arealer avses arealer av de grödor som lantbrukaren sår på hösten. Om plantorna övervintrar kommer de snabbt igång med tillväxten efterföljande vår. Samtliga spannmåls- och oljeväxtgrödor som är aktuella för höstsådd ingår i undersökningen.

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 605 400 hektar totalt för riket, vilket är i nivå med förra höstens rekordstora areal. Den är 6 % större än genomsnittet för de senaste fem åren och 16 % större än tioårsgenomsnittet. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Höstsådden av spannmål utgörs av 421 500 hektar höstvete, 21 000 hektar höstråg, 22 700 hektar höstkorn och 27 100 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 492 300 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 111 900 hektar höstraps samt 1 200 hektar höstrybs, som därmed blir totalt 113 100 hektar oljeväxter, se figur B.

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2021

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2021

Minskad höstsådd av spannmål i de två största jordbrukslänen

I Skåne och Västra Götalands län är de totala höstsådda spannmålsarealerna mindre än motsvarande arealer föregående år. I Skåne län minskade den totala höstsådda spannmålsarealen med 13 % eller 17 100 hektar jämfört med i fjol. I Västra Götalands län blev minskningen 17 % eller 16 600 hektar. I de övriga länen för vilka höstsådd areal redovisas är årets arealer mera i nivå med förra höstens stora höstsådda spannmålsarealer

Höstvetearealen mindre än förra höstens rekordnivå

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. Årets höstveteareal skattas till 421 500 hektar, vilket är 8 % mindre än förra höstens rekordstora areal, men 5 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 15 %. Höstvetearealen motsvarar 86 % av den totala höstsådda spannmålsarealen och 70 % av den totala höstsådda arealen.

I Västra Götalands är arealerna av höstvete 17 % mindre än motsvarande areal förra hösten. I de övriga länen är höstvetearealena i nivå med fjolårets stora arealer.

Jämfört med genomsnittet för den senaste tioårsperioden har de totala höstsådda arealerna ökat i alla län utom i Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Höstrågarealen minskade

För riket totalt är den höstsådda rågarealen beräknad till 21 000 hektar. Årets höstsådda rågareal är 22 % mindre än i fjol, och 23 % mindre än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av råg minskade den här hösten för tredje året i rad.

Arealen med höstkorn i nivå med fjolårsarealen

Sådden av höstkorn har beräknats till 22 700 hektar, vilket tangerar fjolårsarealen och överstiger femårsgenomsnittet med 14 %.

Höstrågvetearealen i nivå med både fjolårsareal och femårsgenomsnitt

Årets höstsådda areal av rågvete om 27 100 hektar är också i nivå med förra höstens areal, och även med femårsgenomsnittet. Den största arealen såddes i Östergötlands län.

Höstrapsarealen större än förra hösten

Sådden av höstraps blev den här hösten 111 900 hektar. Den är 11 % större än förra höstens stora areal och 14 % större än femårsgenomsnittet. Årets höstrapsareal är i nivå med rekordarealen från hösten 2016. Nästan 41 % av landets höstrapsareal finns i Skåne län.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 200 hektar osäker.

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2021

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2021

Höståkerböna blir alltmer frekvent

Redovisning av höstsådda åkerbönor fanns inte med bland de valbara höstsådda grödorna under 2021, men många lantbrukaren har skrivit kommentarer om att de hade höstsådda arealer av åkerbönor också. Höståkerböna har blivit vanligare både inom ekologisk och inom konventionell odling.

Ekologiskt odlad höstsådd i nivå med fjolårsarealen

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst liksom förra hösten till 52 600 hektar. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 18 %. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2020 och 2021.

Sådden av höstvete som odlas ekologiskt uppgår till 31 900 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal, och 14 % mer än femårsgenomsnittet. I höstvetearealen ingår även omkring 800 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete). År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen var också i nivå med föregående höst, men även med femårsgenomsnittet. Arealen ekologiskt odlat höstkorn är i samma storleksordning som föregående år, och nästan dubbelt så stor som femårsgenomsnittet. Den ekologiskt odlade höstrågvetearealen är i samma storleksordning som fjolårsarealen.

Sådden av höstraps som odlas ekologiskt har beräknats till 11 000 hektar, vilket är 39 % mer än förra höstens areal och 62 % mer än femårsgenomsnittet. Det är den största arealen som redovisats hittills.

Både inom ekologisk och inom konventionell odling är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Höstråg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland och Östergötland är de två län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, 11 900 respektive 11 400 hektar under hösten 2021. Därefter följer Uppsala och Skåne län med 5 300 hektar respektive 4 500 hektar, samt Södermanlands och Västmanlands län, med 3 200 hektar respektive 3 000 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har under 2021 Dalarnas (31 %), Gävleborgs (26 %), Jönköpings (20 %), Värmlands (18 %), samt Östergötlands och Västra Götalands län, där 13 % av respektive 12 % länens totala höstsådda areal är ekologiskt odlad.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med ersättning för ekologisk odling under 2022. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005. De ekologiskt odlade arealerna av höstsådda grödor ingår även i redovisningen av de totala höstsådda arealerna.

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Regnig höst försvårade höstsådden

Hösten har präglats av regnigt väder i stora delar av landet. En del av den planerade höstsådden ställdes därför in, eftersom fälten inte var farbara. Det finns även farhågor om att delar av den höstsådda arealen kommer att behöva köras upp i vår, eftersom grödorna tidvis stått under vatten efter ihållande regnväder. En del lantbrukare har skrivit kommentarer om att det inte är någon idé att höstså vete och oljeväxter på grund av viltskador, främst av vildsvin, älgar, hjortar och gäss.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel och höstdurum), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2021. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket. Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad, eftersom uppgifter om höstsådda arealer för olika grödor ska redovisas på riksnivå till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Uppgifterna om höstsådda arealer samlas in från jordbrukare. Statistiken baseras på urvalsundersökningar med jordbruksföretag som undersökningsenheter. Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.

För undersökningen om höstsådda arealer utnyttjas samma urval av jordbruksföretag som för undersökningen avseende årets skördar av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Det ordinarie urvalet omfattar 4 434 jordbruksföretag. Undersökningen gällande höstsådden har genomförts för den del av urvalet som omfattar Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. De fyra nordligaste länen har uteslutits därför att höstsådd där endast förekommer i obetydlig omfattning. År 2021 ingick 4 042 jordbruksföretag i den ordinarie undersökningen av höstsådd. Urvalet för ekologisk höstsådd bestod av 1 704 företag. Undersökningen avser areal som under hösten besåtts med höstvete, höstdinkel, höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps eller höstrybs. Vid redovisningen av höstvete inkluderas höstdinkel.

Odling av höstsådda grödor undersöks på företag som har mer än 5,0 hektar åkermark. Höstsådden på företag med upp till 5,0 hektar åkermark utgör en liten andel av den totala höstsådden i landet.

De höstsådda grödorna utsätts under vinter och vår för väderlekens påfrestningar. Grödor som tar stor skada eller utvintrar helt körs i regel upp på våren. Oftast sker då omsådd med annan gröda. Utvintringens omfattning varierar avsevärt mellan olika år och olika delar av landet.

Stora höstsådda arealer har flera fördelar, till exempel för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken. De höstsådda grödorna har en längre tillväxtperiod och ger normalt högre skörd per hektar än de vårsådda grödorna.

Så görs statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer genomförs årligen. Företagen som har valts ut får ett brev med information om undersökningen i slutet av september. Datainsamlingen sker genom att jordbrukarna lämnar sina arealuppgifter på en särskild internetsida eller genom telefonintervjuer utförda av SCB:s intervjuare.

Uppgifterna granskas vid SCB. I samband med bearbetning av uppgifterna görs manuella och maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Skattningar görs därefter för län, produktionsområden och hela riket.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas i tabellerna medelfelen för de skattade arealerna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Medelfelet anges i procent av den skattade arealen. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För en skattad areal på exempelvis 50 000 hektar och ett medelfel på 3,0 % (1 500 hektar) kan man med liten felrisk (5 %) säga att intervallet 50 000 ± 2 x 1 500 (det redovisade värdet ± det dubbla medelfelet), det vill säga 47 000–53 000 hektar, innesluter den verkliga arealen, under förutsättning att de systematiska felen är små. Resultat med större medelfel än 35 % redovisas inte på grund av stor osäkerhet.

Bortfallet i den ordinarie undersökningen var 8,7 % och orsakas av att arealuppgifter ej erhållits från samtliga företag. I undersökningen om ekologisk höstsådd var bortfallet 7,0 %. Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska fel av betydelse, eftersom det kompenseras för i beräkningarna.

Metod och kvalitet

Summary in English

In connection with the survey on crop yields in 2021, information has been collected on the areas sown in the autumn with the following crops: winter wheat, winter spelt, winter rye, winter barley, winter triticale, winter rape and winter turnip rape. A sample of around 5 000 survey units with more than 5.0 hectares of arable land was selected. Small farms and the northern part of Sweden have been excluded due to negligible cultivation of winter crops.

Since 1968, the survey of areas sown in the autumn has been based on interviews. Since 2005, the farmers can also use the Internet as a tool for data provision to Statistics Sweden.

The results are provided in the tables. The standard errors for the areas have been calculated. Estimates with standard errors exceeding 35 %, or with less than 10 observations, are not presented. Results are presented for counties, production areas and the whole country.

The areas sown in the autumn of 2021 are estimated at 605 400 hectares. The areas of autumn sown cereals are estimated at 492 300 hectares and areas of autumn sown oilseed crops are estimated at 113 100 hectares. Winter wheat is the most common autumn sown crop with 421 500 hectares.

Data on areas sown in the autumn that will be cultivated according to the system of organic farming, has been collected since 2005. The organic farming areas, including both converted area and area under conversion, sown in the autumn of 2021 are estimated at 52 600 hectares.

Hitta på sidan