Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:10

Publiceringsdatum: 2021-12-17

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2021 var 221 700 ton, varav 38 100 ton ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 1 respektive 2 %.

I oktober var den totala slaktvikten av nötkreatur 12 500 ton, av gris 20 300 ton och av får och lamm 650 ton. Jämfört med statistiken för oktober 2020 minskade slakten för samtliga djurslag, nötkreatur med drygt 6 %, gris med 3 % och får och lamm med knappt 4 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg för september 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

Under oktober 2021 vägdes det in 221 700 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 38 100 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk minskade med 1 % jämfört med oktober 2020, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 2 % jämfört med oktober 2020.

Oktober månads produktion:

 • 57 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 4 % jämfört med oktober 2020,
 • 19 300 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med oktober 2020,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en minskning med mer än 1 % jämfört med oktober 2020,
 • 7 100 ton ost, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med oktober 2020,
 • 1 400 ton smör, vilket är en ökning med 35 % jämfört med oktober 2020,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 3 % jämfört med oktober 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 000 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I oktober minskade slakten av nötkreatur med nästan 6 % i jämförelse med oktober förra året. Under månaden slaktades det 38 100 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton. Slakten minskade för samtliga kategorier av nötkreatur, där kategorin Mellankalv hade den största minskningen (-21 %). Mellankalv utgjorde lite mer än 1 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris minskade med drygt 3 % i oktober jämfört med oktober 2020. Det slaktades 216 400 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 300 ton. Slakten av gris utgjordes till 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med lite mer än 3 %.
 • Under oktober slaktades det 32 700 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 650 ton. I förhållande till samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med knappt 4 %. Ungefär 79 % av slakten av får och lamm utgjordes av lamm, för vilken slakten minskade med mindre än 6 %. Däremot ökade slakten av får med knappt 4 % jämfört med oktober 2020.
 • Statistik om slakten av fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i oktober 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in October 2021 was 221 700 tonnes, of which 38 100 tonnes were organic milk. Compared with the same month last year, the total delivery and the delivery of organic milk decreased by 1 and 2 % respectively.

In October 2021, the total slaughter weight of cattle was 12 500 tonnes, of pigs 20 300 tonnes and of sheep and lambs 650 tonnes. Compared with the statistics for October 2020, the total slaughter weight decreased for all categories. The total slaughter weight of cattle decreased by roughly 6 %, pigs decreased by 3 % and sheep and lambs decreased by 4 %.

Hitta på sidan

Till toppen