Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:11

Publiceringsdatum: 2022-01-14

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i november 2021 var 217 300 ton, varav 37 700 ton ekologisk mjölk. Jämfört med statistiken för november 2020 minskade den totala invägningen och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 2 respektive 3 %.

I november 2021 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 51 500 ton. Slakten av gris utgjorde störst andel, 43 %, följt av fjäderfä med 30 %, nötkreatur med 26 %, och får och lamm med 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter på produktionen av mejeriprodukter för oktober 2021, gör att produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter, grädde och ost justeras ned med 3, 6, 2 respektive 1 %. De nya uppgifterna påverkar både den totala produktionen av mejeriprodukter och produktionen av ekologiska mejeriprodukter.

Uppgifter om slakten av fjäderfä för oktober 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

Under november 2021 vägdes det in 217 300 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 37 700 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 2 respektive 3 %.

November månads produktion:

 • 57 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är oförändrat jämfört med november 2020,
 • 18 400 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 1 % jämfört med november 2020,
 • 5 200 ton grädde, vilket är en minskning med 1 % jämfört med november 2020,
 • 6 900 ton ost, vilket är en ökning med nästan 7 % jämfört med november 2020,
 • 1 200 ton smör, vilket är en ökning med 12 % jämfört med november 2020,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en mindre minskning jämfört med november 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 700 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under november 2021 slaktades det 40 700 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 200 ton. Jämfört med november 2020 ökade slakten av nötkreatur med 2 %. Ungtjur var den kategori med den största ökningen jämfört med samma månad förra året. Slakten av ungtjur ökade med nästan 10 % och utgjorde 31 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris ökade med nästan 6 % i november 2021 jämfört med november 2020. Under månaden slaktades det 233 200 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 900 ton. Slakten av gris utgjordes till mer än 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten ökade med mer än 5 % jämfört med november 2020.
 • I november 2021 ökade slakten av får och lamm med mer än 7 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 30 200 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 600 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 77 % av lamm, för vilken slakten ökade med 10 % jämfört med november 2020.
 • I november 2021 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 15 900 ton. Jämfört med uppgifterna för november 2020 ökade slakten av fjäderfä med mer än 8 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 96 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten ökade med 8 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i november 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med september 2021 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in November 2021 was 217 300 tonnes, of which 37 700 tonnes were organic milk. Compared with the statistics for November 2020, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 2 and 3 % respectively.

In November 2021, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 51 500 tonnes. The largest share, 43 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, cattle, 26 %, and sheep and lambs, 1 %.

Hitta på sidan