Normskördar 2012

Publiceringsdatum: 2012-06-08

Referensår: 2012 Produktkod: JO0602 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Tabellerna på sidan 11-14 har korrigerats.

Korrigeringsdatum: 2013-03-12

Hitta på sidan

I korta drag

Normskördar för de vanligaste grödorna

Sedan 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna samt för potatis och sockerbetor. Från och med 2007 redovisas även normskördar för höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin.

Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser.

Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda beräknas en normskörd, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningarna sker enligt två olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell, i övrigt används en medelvärdesmodell.

Andelen ekologisk odling påverkar normskörden

Normskördarna baseras på skördeuppgifter från ekologiskt och konventionellt odlade arealer utifrån den fördelning av odlingen som finns i landet. Eftersom den ekologiska odlingen normalt ger lägre skörd per hektar än den konventionella bör andelen ekologisk odling för respektive gröda och område tas i beaktande när normskördarna analyseras.

Konventionella skördenivåer i form av femårsmedelvärden

Från och med 2008 redovisas femårsmedelvärden för skörd per hektar från konventionellt odlade arealer. Det innebär att skörd från arealer som är ekologiskt odlade inte påverkar dessa resultat. Statistik om konventionella skördenivåer behövs bland annat när åkermarkens produktionspotential ska analyseras i olika regioner.

Hitta på sidan

Till toppen