Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Definitiva uppgifter

Publiceringsdatum: 2005-06-29

Referensår: 2004 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fem procent av spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer under 2004

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2004 till 285 000 ton, en ökning med 24 procent jämfört med 2003. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarar fem procent av den totala spannmålsskörden i landet. Cirka 180 000 ton, eller drygt tre procent av den totala spannmålsskörden, var dessutom certifierad och kan säljas med ekologisk märkning.

Nio procent av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2004 men bara fem procent av skörden kom från dessa arealer. Detta förklaras av att den ekologiska odlingen i större utsträckning ligger i områden med sämre avkastningspotential och att själva odlingsmetoden i sig ger ett lägre skördeutbyte per hektar.

Nästan två procent av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 3 900 ton, vilket motsvarar uppemot två procent av landets totala skörd av raps och rybs. Merparten av produktionen var certifierad för försäljning som ekologiska produkter.

Två procent av matpotatisskörden från ekologiskt odlade arealer

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 12 600 ton för riket, en ökning jämfört med föregående år med drygt 20 procent. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för nästan två procent av den totala skörden av matpotatis. Drygt fyra procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöstöd för ekologiska produktionsformer under 2004. Nästan 80 procent av den areal som odlats med miljöstöd var dessutom certifierad, vilket innebar att potatisskörden kunde säljas med ekologisk märkning.

Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden mindre än hälften (46 procent) av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Drygt 20 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 804 000 ton, en minskning jämfört med föregående år med 17 procent. Drygt 20 procent av den totala skörden av slåttervall kommer från arealer som odlats med miljöstöd. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, nästan 30 procent av arealen är ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer. För den ekologiska vallodlingen är hektaravkastningen cirka 34 procent lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling.

Hitta på sidan

Till toppen