Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutliga uppgifter

Publiceringsdatum: 2006-06-29

Referensår: 2005 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Skörden av spannmål från ekologiskt odlade arealer minskade under 2005

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2005 till 224 600 ton, en minskning med 21 procent jämfört med 2004. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarar drygt fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Cirka 133 000 ton, eller nära tre procent av den totala spannmålsskörden, var dessutom certifierad och kan säljas med ekologisk märkning. Jämfört med 2004 minskade den certifierade spannmålsproduktionen med 27 procent.

Närmare nio procent av spannmålsarealen odlades ekologiskt under 2005 men bara ungefär fyra procent av skörden kom från dessa arealer. Detta förklaras av att den ekologiska odlingen i större utsträckning ligger i områden med sämre avkastningspotential och att själva odlingsmetoden i sig ger ett lägre skördeutbyte per hektar.

Två procent av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 4 500 ton, vilket motsvarar drygt två procent av landets totala skörd av raps och rybs. Jämfört med 2004 ökade arealen med 35 procent men skördeutbytet per hektar var betydligt lägre. Merparten av produktionen var certifierad för försäljning som ekologiska produkter.

Två procent av matpotatisskörden från ekologiskt odlade arealer

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 10 800 ton för riket, en minskning jämfört med föregående år med drygt 14 procent. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för nästan två procent av den totala skörden av matpotatis. Drygt fyra procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöstöd för ekologiska produktionsformer under 2005. Drygt 70 procent av den areal som odlats med miljöstöd var dessutom certifierad, vilket innebar att potatisskörden kunde säljas med ekologisk märkning.

Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden mindre än hälften (39 procent) av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Nästan 25 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har beräknats till 968 000 ton, en ökning jämfört med föregående år med 20 procent. Nästan 25 procent av den totala skörden av slåttervall kommer från arealer som odlats med miljöstöd. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, nästan 34 procent av arealen är ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer. För den ekologiska vallodlingen är hektaravkastningen cirka 33 procent lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling.

Hitta på sidan

Till toppen