Skörd av potatis 2007

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2007-12-06

Referensår: 2007 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Potatisskörden på samma nivå som 2006

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 537 000 ton. Det är i nivå med 2006 års definitiva totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Totalskörden har under den senaste tioårsperioden trendmässigt minskat trots en viss ökning för åren 2004 och 2005.

Hektarskörden på riksnivå beräknas till 26 260 kilo per hektar, vilket är i nivå med fjolårets resultat. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2007 på riksnivå till 20 450 hektar. Arealerna är i stort sett av samma omfattning som föregående år i samtliga län.

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 31 350 kilo per hektar och den totala skörden till 253 000 ton. Arealen stärkelsepotatis, 8 080 hektar, är något större än föregående år.

Obärgade arealer i de län där potatis odlas mest

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till uppemot 1 000 hektar vilket är 700 hektar mer än föregående år. Cirka 5 procent av matpotatisarealen beräknas vara obärgad. Hallands, Skåne, Västra Götalands och Östergötlands län har de största obärgade arealerna. För potatis för stärkelse beräknas nästan 900 hektar eller drygt 11 procent vara obärgat. Här är det Blekinge och Skåne län som har de största obärgade arealerna. Stora regnmängder ställde till problem i potatis­odlingarna där vatten blev stående kvar i fälten och orsakade skador på grödan. I de drabbade länen var det många enskilda lantbrukare som fick stora delar av sin potatisskörd förstörd.

Hitta på sidan

Till toppen