Skörd av potatis 2008

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2008-12-09

Referensår: 2008 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad totalskörd av potatis trots minskad areal

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 558 000 ton. Det är fyra procent högre än 2007 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2008 på riksnivå till 19 680 hektar. Det är en minskning med cirka 650 hektar eller drygt tre procent jämfört med föregående års slutliga statistik. Det är främst i Hallands och Västra Götalands län som matpotatisarealerna minskat. Den totala arealen matpotatis i riket har under den senaste tioårsperioden, med undantag för år 2004 och 2005, sjunkit trendmässigt.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2008 till 28 340 kilo per hektar, vilket är 7,8 procent, eller drygt 2 000 kilo per hektar, över föregående års slutliga hektarskörd. Att den totala skörden trots allt blir högre än föregående år är en effekt av att en högre skörd per hektar bärgats och att den obärgade arealen i år är av begränsad omfattning.

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 40 400 kilo per hektar och den totala skörden till 295 000 ton, vilket är 16 procent högre än föregående års resultat. Arealen stärkelsepotatis, 7 310 hektar, är i år drygt 700 hektar mindre än föregående år och den minsta arealen sedan 1995.

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till cirka 280 hektar vilket är 700 hektar mindre än föregående år, då stora regnmängder under odlingssäsongen gav upphov till obärgade arealer. För potatis för stärkelse beräknas endast 10 hektar av arealen vara obärgad i år jämfört med närmare 900 hektar för 2007.

Hitta på sidan

Till toppen