Skörd av potatis 2009

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2009-12-08

Referensår: 2009 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Matpotatisskörden i nivå med föregående år

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 563 900 ton. Det är i nivå med 2008 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2009 på riksnivå till 19 540 hektar.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2009 till 28 860 kilo per hektar, vilket är i nivå med föregående års slutliga hektarskörd. Hallands och Östergötlands län redovisar de högsta hektarskördarna 2009 med 38 160 respektive 32 500 kilo per hektar, vilket är 13 % högre respektive 2 % lägre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. I Norrbottens län är hektarskörden drygt 10 % lägre än fjolårets på grund av årets sommartorka i länet. Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, når drygt 5 % högre hektarskörd jämfört med i fjol. För Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län är huvudorsaken till den lägre hektarskörden jämfört med 2008, obärgad areal till följd av regn som under sommaren ställde odlingarna under vatten.

Färskpotatis odlas alltmer

På tio år har odlingen av färskpotatis ökat från att 1999 ha uppgått till cirka 10 % av matpotatisarealen till att nu omfatta över 20 % av arealen. Drygt 22 % av rikets matpotatisareal var färskpotatisodlingar 2009, en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år.

Hög hektarskörd av potatis för stärkelse

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Liksom föregående år kunde en hög hektarskörd bärgas. Skörden beräknas till 39 900 kilo per hektar och den totala skörden till 290 400 ton, vilket är i nivå med föregående års resultat. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 7 280 hektar.

Hitta på sidan

Till toppen