Skörd av potatis 2010

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2010-12-09

Referensår: 2010 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av matpotatis 4,5 % lägre än 2009 års skörd

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 542 800 ton. Det är 25 700 ton eller 4,5 % mindre än 2009 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2010 till 19 790 hektar.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2010 till 27 430 kilo per hektar, vilket är 4,9 % lägre än föregående års slutliga hektarskörd. Östergötlands och Hallands län redovisar de högsta hektarskördarna med 31 640 respektive 31 220 kilo per hektar, vilket är 3 % respektive 18 % lägre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, har en hektarskörd på 29 220 kilo per hektar vilket är 4 % lägre hektarskörd jämfört med i fjol. För Gävleborgs och Värmlands län ökade skörden per hektar med 20 respektive 16 % jämfört med fjolårets låga skördenivåer. I Örebro län är hektarskörden 24 % lägre än fjolårets. Orsaken till de lägre hektarskördenivåerna är ogynnsam väderlek under odlingssäsongen.

På tio år har odlingen av färskpotatis ökat från 10 % av matpotatisarealen till att nu omfatta cirka 20 % av arealen. Skörden per hektar är dock lägre för färskpotatisen och av rikets totalskörd utgör färskpotatisen drygt 14 %. Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites m.m. samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.

Lägre totalskörd för potatis för stärkelse trots något ökad odling

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Skörden beräknas till 37 240 kilo per hektar och den totala skörden till 272 800 ton, vilket är 5,7 % lägre än föregående års resultat. Skåne län redovisar den högsta hektarskörden på 38 930 kilo per hektar. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 7 320 hektar, vilket är en ökning med 70 hektar jämfört med 2009.

Hitta på sidan

Till toppen