Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2001

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2001-12-20

Referensår: 2001 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Lägre spannmålsskörd än femårssnittet

Årets skörd av spannmål beräknas sammantaget uppgå till 5,4 miljoner ton. Det är fyra procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Liksom förra året utgör höstvete en stor andel - hela 40 procent - av den totala spannmålsskörden.
På riksnivå är hektarskörden av höstvete något lägre än genomsnittsnivån för de senaste åren. Även havre och vårvete visar låga hektarskördar. Hektarskörden av höstråg är däremot högre än normalt. Vårkornets hektaravkastning ligger nära normal nivå.

Bra hektarskörd av höstraps

Höstraps har även i år gett en bra avkastning. På riksnivå är hektarskörden uppemot 15 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Låg areal ger dock en total skörd som är i nivå med femårsgenomsnittet.

Regionala variationer

Skillnaden i skördeutfall mellan olika regioner är betydande. Riklig nederbörd under hösten ledde till att grödor fick lämnas oskördade vilket i sin tur medförde att både hektarskördarna och totalskördarna blev lägre.

Stora obärgade arealer

Obärgade arealer förekommer i större utsträckning än vanligt i hela landet.
Framförallt i sydöstra Sverige och längs norrlandskusten har stora arealer fått lämnas oskördade. I Kronobergs län är nästan 30 procent av spannmålsarealen obärgad och i Västernorrlands län blev 23 procent av arealen oskördad. I genomsnitt för riket är 3 procent av spannmålsarealen obärgad. Det ostadiga vädret under skördesäsongen medförde även kvalitetsskador. En del kvantiteter som skulle bli brödsäd har fått klassas som fodersäd.

Hitta på sidan

Till toppen