Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2005-12-15

Referensår: 2005 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till nära 5,1 miljoner ton. Jämfört med 2004 är årets totalskörd åtta procent lägre. Minskningen beror framförallt på att spannmålsarealen minskade med nio procent. Den minskade spannmålsodlingen bedöms vara en effekt av EU:s nya jordbruksreform som för Sveriges del började gälla under 2005, men även ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten 2004.

Bättre skördeutbyte för höstsådda än för vårsådda grödor

För flertalet av de höstsådda grödorna blev skördeutfallet per hektar förhållandevis högt. Höstvete visar hektarskördar som är högre än motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren i alla län där grödan odlas i större omfattning. På riksnivå uppgår skörden till 6 630 kilo per hektar vilket är den högsta höstveteskörden som har uppmätts. På länsnivå är det Skåne län som har den högsta hektarskörden med 7 790 kilo per hektar.

De vårsådda grödorna visar mer varierande skörderesultat. Många områden drabbades av torka under den första halvan av juli och det medförde att en del av grödorna brådmognade. Exempel på län med låga hektarskördar av vårkorn och havre är Gotlands och Blekinge län.

Bra skördeväder

Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde tröskas under gynnsamma förhållanden. Det fina vädret underlättade skördearbetet och andelen obärgad areal blev något lägre än vad som är normalt.

Hitta på sidan

Till toppen