Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2007-12-13

Referensår: 2007 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Större spannmålsskörd än förra året

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 5,06 miljoner ton under 2007. Den är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren och 23 procent större än 2006 års mycket låga spannmålsskörd. Alla spannmålsgrödorna har i år gett högre skörd per hektar än 2006 då skördenivåerna var ovanligt låga. Odlingen av spannmål har under senare år visat en nedåtgående trend, men arealen ökade i år med två procent jämfört med 2006.

Hög skörd per hektar - särskilt av råg och av havre

Höstråg har gett hög avkastning framförallt i de mellersta delarna av landet. Exempel på län med höga rågskördar är Uppsala, Södermanlands och Örebro län. I det stora havrelänet Västra Götalands län var hektarskörden av havre 14 procent högre än femårsgenomsnittet. Där finns mer än en tredjedel av den svenska havrearealen.

Grödorna utvecklades väl i det svala sommarvädret

Vårsådden kunde genomföras ovanligt tidigt. Grödorna hämmades en del under den torra försommaren men utvecklades sedan väl i det svala och regniga julivädret. Lokalt orsakade dock alltför stora regnmängder problem med översvämningar och liggsäd. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast utföras under gynnsam väderlek.

Mer obärgat än normalt i Kronobergs län

Mycket regn runt midsommar och därefter ställde till problem på vissa håll i södra och sydvästra Sverige. Vatten blev stående kvar i fälten och orsakade skador på grödorna. Större arealer än normalt har lämnats oskördade framförallt i Kronobergs län. Där är mer än nio procent av spannmålsarealen obärgad.

Hitta på sidan

Till toppen