Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2009-12-15

Referensår: 2009 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höga skördenivåer per hektar i Skåne

I Skåne län var det höga avkastningsnivåer under 2009. Hektarskördarna av höstvete och höstraps är de högsta som redovisats någonsin. Även vårkorn visade rekordhög skördenivå, men för vårkorn är skillnaden inom felmarginalen till det tidigare rekordet från år 2001. Mer än hälften av landets höstraps odlas i Skåne och den höga hektarskörden där, och i viss mån även i Kalmar, Gotlands och Hallands län, har medfört rekordhög avkastning av höstraps på riksnivå.

De vårsådda grödorna gav bättre resultat än de höstsådda i norra Götaland och i Svealand

En genomgående tendens i norra Götaland och i Svealand är att de höstsådda grödorna gett förhållandevis låga skördenivåer per hektar jämfört med tidigare år. De vårsådda grödorna har däremot ofta gett något högre hektarskördar än förra året och de närmast föregående åren.

Bra skörd per hektar av åkerbönor

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgår nu till närmare 8 000 hektar. Avkastningen var under 2009 den högsta som uppmätts under de sex år som åkerbönor ingått i skördestatistiken.

Torrt vårväder följt av mycket regn i juli

April månad var varm och torr och på vissa håll hämmades de höstsådda grödorna av torkan. Vårsådden kunde genomföras under gynnsamma förhållanden. Under den senare delen av maj och i juni kom mera normala nederbördsmängder och de vårsådda grödorna fick ofta en bra start. Kallt väder i juni kan ha haft god inverkan på rottillväxten. Juli månad var regnig och lokalt har det rapporterats om översvämningsproblem. I slutet av augusti och i september blev vädret torrare och merparten av skörden kunde bärgas under bra väderförhållanden.

Hitta på sidan

Till toppen