Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

Preliminär statistik för län och riket

Publiceringsdatum: 2014-12-15

Referensår: 2014 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Största spannmålsskörden på 17 år

Den totala spannmålsskörden beräknas uppgå till närmare 5,8 miljoner ton under 2014 och är därmed den största sedan år 1997. Den är 16 % större än förra årets spannmålsskörd och 19 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvete som är den dominerande grödan nådde på riksnivå den rekordstora hektarskörden 7 250 kg per hektar. Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands är exempel på län med rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete. Även arealen var rekordstor vilket medfört att uppemot hälften av årets spannmålsskörd utgörs av höstvete. De övriga höstsådda grödorna gav också höga avkastningsnivåer per hektar, samtidigt som de ökade arealmässigt.

Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 325 000 ton, vilket är nästan i nivå med förra årets resultat och 10 % mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av vårraps och vårrybs blev förhållandevis låga medan hektarskörden av höstraps är i nivå med ett tidigare rekord. Odlingen av vårraps och vårrybs minskade med nästan 38 000 hektar, men höstrapsarealen ökade med drygt 8 000 hektar.

Hög skörd per hektar av ärter

Ärterna har liksom ifjol gett bra avkastning per hektar, 14 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden har beräknats till 46 700 ton, vilket är 14 % mer än föregående års totalskörd. Hektarskörden av åkerbönor var 7 % lägre än förra året. Totalskörden har beräknas till 61 400 ton.

Sommartorka sänkte skördenivåerna i delar av landet

Torrt väder under sensommaren och hösten 2013 gav tidsutrymme för många lantbrukare att höstså och de höstsådda arealerna blev stora. Det här årets sommarmånader präglades av torrt och varmt väder och på vissa håll i landet ledde vattenbristen till torkskador på grödorna. I västra Sverige orsakade skyfall skördeskador på enstaka gårdar. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast genomföras vid gynnsamma väderförhållanden.

Hitta på sidan

Till toppen