Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2015-11-16

Referensår: 2015 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Största spannmålsskörden på 18 år

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 6,1 miljoner ton under 2015. Den är 5 % större än förra årets spannmålsskörd, 23 % större än genomsnittet för de senaste fem åren, och den största skörden sedan år 1997. Höstvete svarar för den största delen av ökningen, både genom en rekordstor areal och en rekordhög hektarskörd för riket som helhet. Även vårkorn och havre gav höga hektarskördar i genomsnitt på riksnivå, vilket också bidragit till den stora spannmålsskörden.

Största raps- och rybsskörden på 25 år

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 359 100 ton, vilket är den största skörden sedan år 1990. Den totala raps- och rybsskörden är 10 % större än föregående års resultat och 19 % större än femårsgenomsnittet. Ökningen är delvis en följd av att odlingsarealen av vårraps minskat medan arealen av den mer högavkastande grödan höstraps har ökat. Hektarskörden av höstraps var dessutom rekordhög på riksnivå.

Höga hektarskördar av ärter och åkerbönor

Variationerna är stora, men för landet som helhet har ärter och åkerbönor gett bra avkastning per hektar, i båda fallen i nivå med tidigare rekord. Arealerna av ärter och åkerbönor har ökat med 52 respektive 33 % jämfört med föregående år. Totalskördarna av ärter och åkerbönor har preliminärt beräknats till 81 000 ton respektive 97 000 ton.

Sen mognad och utdragen skördeperiod

Gynnsamt väder under sensommaren och hösten 2014 gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Det ledde till stora höstsådda arealer. Våren och sommaren blev sedan kylig och regnig vilket medförde att grödorna fick en lång tillväxtsäsong och mognade sent. Sommarvärmen kom i slutet av augusti med bra skördeväder. På en del håll i landet kom sedan regn som medförde att skörden fördröjdes till långt in i oktober.

Hitta på sidan

Till toppen