Antal får i december 2021

Publiceringsdatum: 2022-03-15

Referensår: 2021 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Det totala antalet får på Jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 348 000 stycken i december 2021. Det är en nedgång med drygt 5 % jämfört med december 2020. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det drygt 33 % färre djur men det är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Det fanns således betydligt färre lamm i december 2021 jämfört med i juni 2021. Antalet lamm i december 2021 i förhållande till december 2020 har minskat med nästan 7 % medan antalet tackor och baggar minskat med knappt 5 % under samma period.

Den officiella statistiken redovisar antalet får på jordbruksföretag. För att definieras som ett jordbruksföretag ska antalet djur eller antalet hektar åkermark eller antalet hektar jordbruksmark uppfylla vissa villkor. Ungefär 90 % av fåren finns på jordbruksföretag. Utöver detta finns cirka 10 %, eller i december 2021 cirka 39 000 djur på jordbruk/platser som inte definieras som jordbruksföretag.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet får och antalet företag med får i december 2021. Uppgifter om antal får och antal företag med får tas fram två gånger om året, i juni och i december, med början 2021. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns uppgifterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet får och företag med får i december beräknas genom en bearbetning av den får- och geträkning som årligen görs av Jordbruksverket för registerändamål. Antalet får och företag med får i juni tas fram utifrån en enkätundersökning av Jordbruksverkets Statistikenhet.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken ovan eller från tabellavsnittet.

Får i december

Tablå A. Antal får och antal företag med får fördelat på kategorier 2018-2021

Tablå A. Antal får och antal företag med får fördelat på kategorier 2018-2021

Antal får

Antal får har minskat med uppskattningsvis 5,2 % mellan december 2020 och december 2021 eller cirka 19 000 djur, vilket kan ses i Tablå A. Antalet får totalt har minskat något för varje år sedan mätningarna började i december 2018.

Regionalt har de största förändringarna i såväl antalet får skett i de nordligare delarna av Sverige mellan december 2020 och december 2021.

Figur A. Antal får i juni och december 2018-2021

Figur A. Antal får i juni och december 2018-2021

Statistik över antalet får tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet får i december med antalet får i juni månad så är det färre djur i december månad då lammen i större omfattning föds under våren (se Figur A). Det har varit mellan 27 och 35 % färre får i december jämfört med juni månad samma år sedan 2018. 2021 var det 33,4 % färre får i december jämfört med juni. Antalet tackor och baggar förändras endast i små antal mellan juni och december medan antalet lamm nästan är tre gånger så många i juni.

Antal företag med får

Antalet jordbruksföretag med får har varit relativt stabilt över tid i december även om antalet minskade något mellan december 2020 och december 2021 (se Tablå A). En förändring som dock inte är statistiskt signifikant.

Regional har antalet företag med får minskat mest i nedre Norrland även om resultaten på regional nivå ska tolkas med viss försiktighet då osäkerheten är relativt stor.

Figur B. Antal företag med får i juni och december 2018-2021

Figur B. Antal företag med får i juni och december 2018-2021

Jämförs antalet jordbruksföretag med får i december med antalet jordbruksföretag med får i juni så framkommer att det vanligtvis är fler jordbruksföretag i december än i juni. Det gäller dock inte antalet jordbruksföretag med lamm där det är färre jordbruksföretag med lamm i december än i juni.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet lantbruksdjur av olika slag samt antalet företag med lantbruksdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Under de sista åren har en metod utarbetats för att även kunna uppskatta antalet får i december utifrån den Får- och geträkning som årligen görs i registersyfte till alla produktionsplatser med får och getter.

Så tar vi fram statistiken

Får- och geträkningen har genomförts under många år i december för att upprätthålla det anläggningsregister som alla djurhållare måste vara registrerade i. I denna ska djurhållaren ange antalet får (totalt) för ett eget valt räkningsdatum i december. Sedan 2018 har ett slumpmässigt urval av anläggningarna (produktionsplatserna) fått ange antalet djur fördelat på tackor, baggar och lamm. Utifrån detta urval beräknas sedan antalet tackor, baggar och lamm avseende december månad.

Statistiken redovisas för jordbruksföretag men även antalet djur på samtliga produktionsplatser som inte inkluderas i jordbruksföretag kan beräknas och redovisas på riksnivå.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Det fel som bedöms kunna påverka resultaten främst är mätfelet då jordbrukaren själva får bestämma räkningsdatum. Det finns ett samband mellan när man gör räkningen och antalet djur (främst lamm) då lamningen har börjat i december månad. Således har de som räknar sina djur i slutet av december månad generellt sett fler djur än de som räknar sina djur i början av månaden. Skillnader i när utskick görs kan alltså påverka när djurhållaren räknar sina djur och därmed också uppskattningarna i undersökningen.

För att bedöma en eventuell effekt av förändrade räkningsdatum redovisas här antalet andelen jordbruk som redovisat sina djur i första respektive andra delen av december.

Andel av jordbruks som räknat sina djur i första respektive andra halvan av december


2018

2019

2020

2021

1-15 december

45 %

41 %

44 %

34 %

16-31 december

55 %

59 %

56 %

66%

Under 2021 gjordes utskicket till djurhållarna ett par veckor senare än tidigare år vilket medfört en effekt på när man valt att räkna sina djur och fler räknat djuren i slutet på december än tidigare år. Även påminnelsen gick ut ett par veckor senare.

Vid tillfället då beräkningarna görs hade svar på ca 82 % av alla anläggningar registrerats. På 71 % avsåg de ett datum i december månad. De som angivit ett datum utanför december månad ingår inte i beräkningarna så bortfallet blir därmed 29 %.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. I junistatistiken har dock definitionen av när ett djur går från lamm till vuxet djur varit djur som fötts under innevarande år (lite drygt 5 månader) medan det i decemberräkningen har 1 år satt som gräns. Sedan några år har dock antalet lamm utifrån definitionen 1 år eller yngre tagits fram även för juni månad och antalet lamm skulle då öka med drygt 2 %.

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för övriga EU-länder.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (till exempel län), besättningsstorlekar för vissa djurkategorier samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet företag med djur i juni månad på kommunnivå.

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikmyndighet Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet får, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Inga beräkningar av antalet getter görs baserat på Får- och geträkningen i dagsläget. 2018 gjordes den senaste statistiska undersökningen av antalet getter.

Summary in English

The total number of sheep on agricultural holdings in Sweden is estimated to have amounted to about 348 000 in December 2021. This is a decrease of a little bit more then 5 % compared with December 2020. The amount itself is 33 % lower than in June, a month which the Swedish board of agriculture also publishes statistics for. This is a consequence of most lambs being born in spring and slaughtered in autumn, and nothing out of the ordinary. There were thus significantly fewer lambs in December 2021 compared with June 2021. The number of lambs in December 2021 compared to December 2020 has decreased by 7 % while the number of ewes and rams decreased by almost 5 % during the same period.

The official statistics refers to the number of sheep on agricultural holdings. To be defined as an agricultural holding, the number of animals or the number of hectares of arable land or the number of hectares of agricultural land must meet certain conditions. About 90 % of the sheep are on agricultural holdings. In addition to this, there are about 10 %, or in December 2021 about 39 000 animals on farms / places that are not defined as agricultural holdings.

Hitta på sidan

Till toppen