Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2020

Publiceringsdatum: 2022-04-28

Referensår: 2020 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Ylva Olsson 036 – 15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Tre källor till basstatistik om jordbruk

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Definitionerna för respektive register beskrivs i avsnitt Beskrivning av register nedan.

Resultatet visar att det i LBR fanns 58 791 jordbruksföretag år 2020 medan det i FDB fanns 133 501. Antal sysselsatta i LBR var 107 546 personer utöver företagaren år 2020. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 54 853 personer år 2020.

Syfte

Syftet med den här rapporten är att bekskriva tre register som används till statistik om jordbruk. I rapporten beskrivs också definitionsskillnader mellan registren, hur bra registren matchar mot varandra samt skillnader i resultaten. Det är viktigt att som användare av jordbruksstatistiken känna till dessa skillnader för att kunna tolka resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt beroende av vilken källa som används.

Resultaten baseras helt på registeruppgifter från Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och avser år 2020. Respektive register beskrivs mer i detalj nedan under respektive rubrik.

De använda registerna styrs av olika EU-regleringar som innebär att innehållet i dem inte är direkt jämförbart. Trösklarna för att ingå i registren och för att klassificeras som ett jordbruksföretag skiljer sig åt, likaså definitionerna på bland annat driftsinriktning och sysselsättning. I den här statistikrapporten redovisas:

 • Antal jordbruksföretag och företagare
 • Antal sysselsatta
 • Förekomst av verksamhet utöver jordbruk

Jämförelser mellan registren genomförs endast de år LBR har uppdaterats med hjälp av en totalundersökning av jordbruket.

Beskrivning av register

I detta avsnitt beskrivs de tre register, Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som används till statistiken i den här rapporten.

I tablå A redovisas antal företag och antal sysselsatta enligt respektive register för 2016 och 2020. Längre ned i rapporten redovisas resultaten mer detaljerat.

Tablå A. Jordbruksföretag och sysselsatta i LBR, FDB och RAMS, år 2016 och 2020

Tablå A. Jordbruksföretag och sysselsatta i LBR, FDB och RAMS, år 2016 och 2020

Lantbruksregistret, LBR

Lantbruksregistret, LBR, är ett statistiskt register över jordbruksföretag. Jordbruksverket ansvarar för att LBR som tas fram årligen och baseras på uppgifter från register och undersökningar. Tre gånger under en tioårsperiod genomförs totalundersökningar, undersökningar som samtliga jordbruk får svara på. Det är endast för de åren som LBR innehåller uppgifter om sysselsättning. Senast var 2020 och nästa gång är 2023.

Jordbruksföretag och företagare:

I LBR definieras ett jordbruksföretag som under en och samma driftsledning bedriver verksamhet inom jordbruk, skötsel av lantbruksdjur eller trädgårdsodling. För att ingå i LBR krävs att jordbruksföretaget uppfyller följande krav:

 • brukar mer än 2,0 hektar åkermark eller
 • brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark eller
 • bedriver trädgårdsodling omfattande minst 2500 kvadratmeter frilandsareal eller
 • bedriver trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta eller
 • innehar en djurbesättning i juni respektive år (räkningsdag första torsdagen i juni) som omfattar minst
  • 10 nötkreatur eller
  • 10 suggor eller
  • 50 grisar eller
  • 20 får och lamm eller
  • 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar).

I LBR definieras företagaren som den person som juridiskt och ekonomisk svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Om två personer har samma ansvar utses ändå endast en person som företagare i LBR. Det finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma. Företagare kan även benämnas huvudbrukare i denna rapport.

Driftsinriktning:

I LBR klassificeras jordbruksföretagen i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar. Arbetsbehovet beräknas med hjälp av upp­gifter om grödodlingens/djurbesättningens fysiska storlek (areal/antal) och schablonmässigt uppskattade arbetsbehov per enhet. Dessa avser att speg­la genomsnittliga förhållanden när det gäller mekanisering, arrondering med mera.

Beroende på hur många standardtimmar jordbruksföretaget har totalt samt hur de fördelar sig mellan areal och djur klassificeras jordbruksföretaget. Exempelvis om ett jordbruksföretag som beräknas ha mindre än 400 standardtimmar klassificeras det som småbruk, om det har lika mycket timmar inom odling som djur blir det ett blandat jordbruk.

Sysselsättning:

I LBR räknas alla personer som utfört både betalt och obetalt arbete i företaget som sysselsatta. Detta oavsett om de är familjemedlemmar, stadigvarande sysselsatta eller arbetar tillfälligt. De sysselsatta ska ha arbetat minst en timme i jordbruksverksamheten under ett år (juni året före referensåret till maj referensåret) samt vara över 15 år.

Kombinationsverksamhet:

I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används. Kombinationsverksamheten ska ha ett direkt samband med jordbruksverksamheten. Exempel på kombinationsverksamhet är uthyrning, hantverk och förädling av trä. Skogsbruk definieras inte som en kombinationsverksamhet i LBR.

Företagsdatabasen, FDB

Företagsdatabasen, FDB är ett företagsregister där samtliga institutionella enheter (företag, organisationer, enskilda firmor, handelsbolag med flera) inom både privata och offentliga sektorn som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet ska finnas med. Företagsregistret finns hos SCB och uppdatering sker kontinuerligt med uppgifter från bland annat Skatteverket, Bolagsverket och utredningar hos SCB.

I samband med att en juridisk enhet registreras hos Skatteverket registreras även en eller flera SNI-koder.

Jordbruksföretag:

Företagen i FDB klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) som bland annat baseras på verksamhetens omsättning och arbetad tid. SNI 2007 innehåller 21 avdelningar. Jordbruk tillhör huvudgrupp med 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill som ingår i avdelning A Jordbruk, skogsbruk och fiske. Samtliga företag som har någon SNI-kod som börjar med 01 som verksamhet 1 till och med 5 ingår i denna rapport. Detta innebär undergrupperna 0111–0170. I tablå C redovisas undergrupperna 0111-0170.

Dessutom undersöks företag som inte har en verksamhet SNI 0111-0170 som verksamhet 1 till och med 5 i FDB men som finns i LBR.

Driftsinriktning:

För företagen i FDB bestäms de flesta verksamhetsinriktningar hos Skatteverket. I samband med att en person registrerar sitt företag hos Skatteverket sätts en eller flera näringsgrenar (SNI-koder) som ska spegla företagets verksamhet. SNI-koder kan även ändras över tid för ett företag.

Sysselsättning:

I denna rapport har inte uppgifter om antal sysselsatta hämtats från FDB. I FDB används uppgifterna om anställda enbart för att avgöra företagets storlek och har därmed inte en central roll i registret. I denna rapport har därför uppgifter om antal anställda hämtats från RAMS vars huvudsyfte är att mäta befolkningens sysselsättning. RAMS beskrivs mer ingående nedan.

Kombinationsverksamhet:

I FDB kan ett företag ha flera olika verksamheter registrerade inom olika näringsgrenar. Den verksamhet som har störst ekonomisk betydelse (verksamhet 1 i FDB) är företagets primära verksamhet. I materialet Jordbruksverket mottagit från SCB kontrollerades primär verksamhet samt fyra ytterligare verksamheter för att inte missa de företag som har jordbruk som exempelvis sekundär aktivitet samt för att kunna jämföra jordbruksföretagens andra verksamheter.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, är ett register som syftar till att årligen ge information om befolkningens sysselsättning med mera. SCB skapar RAMS med hjälp av olika statistikregister som SCB förfogar över.

Jordbruksföretag och företagare:

På samtliga företag i RAMS finns det minst en person som fått en kontrolluppgift¹ eller deklarerat för näringsverksamhet. Både så kallade ordinarie företag och kombinatörsföretag är med i populationen. Som ordinarie företag inkluderas alla företag där någon mellan 16–74 år har sin huvudsakliga sysselsättning på företaget. Kombinatörsföretag innebär att ingen på företaget har det som sin huvudsakliga sysselsättning utan har en annan anställning eller annan företagsverksamhet som genererar en högre inkomst i november månad. Företagen klassificeras även här enligt SNI 2007. Uppgiften om företagens SNI-kod hämtas från FDB.

För att klassificeras som företagare av enskild firma i RAMS krävs det att innehavaren av firman klassificerats som sysselsatt². Det vill säga har deklarerat aktiv näringsverksamhet samt har verksamheten som sin huvudsakliga sysselsättning. I denna rapport har vi inte uppgift om innehavare/ägare av enskilda företag har varit sysselsatt i företaget och därmed klassificerats som företagare i RAMS. Vid jämförelser mot LBR:s huvudbrukare används samtliga innehavare/ägare av enskilda firmor.

Sysselsättning:

För att klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande i RAMS ska man ha arbetat minst fyra timmar i november det år som avses. I RAMS finns inte uppgift om arbetad tid varför uppgift om utbetald kontant bruttolön enligt kontrolluppgifter från arbetsgivare används som grund. I och med att en person kan få flera kontrolluppgifter från olika företag är det den verksamheten som genererar högst inkomst i november som räknas som den huvudsakliga sysselsättningen. Åldersgränsen för att klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande är från och med år 2011, 16– 74 år, tidigare årgångar var gränsen 16–84 år. För egna företagare krävs det att man deklarerar aktiv näringsverksamhet för att klassificeras som sysselsatt. I denna rapport har vi inte detaljerad information om de sysselsatta i RAMS vilket innebär att vi inte vet om en sysselsatt är företagare eller anställd.

Kombinatörsföretagen är inte medräknade när antal sysselsatta redovisas i den här rapporten. Antal sysselsatta bland kombinatörsföretagen har inte inhämtats till denna undersökning då utgångspunkten var att jämföra sysselsatta inom jordbruksföretagen.

Mer information om registerna och dess definitioner finns att läsa i Kvalitetsdeklarationen och Statistikens framställning (StaF).

Jordbruksföretag

Antal jordbruksföretag totalt

I figur A nedan redovisas antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS. Jämfört med 2010 har antal jordbruksföretag i LBR och RAMS minskat medan antal jordbruksföretag i FDB har ökat.

Figur A. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

Figur A. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

Företagen i Företagsdatabasen, FDB

Antal ekonomiska verksamheter som klassificerades som jordbruksföretag (SNI 0111–0170) i FDB 2020 var 133 501 varav 107 433 med jordbruk som primär aktivitet. De 133 501 företag som har minst en SNI-kod inom jordbruk kan fördelas på följande vis:

 • 65 640 företag hade endast jordbruk som primär aktivitet och ingen sekundär aktivitet
 • 3 551 företag hade jordbruk som primär och minst en sekundär aktivitet, endast jordbruk som primär och sekundär aktivitet
 • 20 932 företag hade jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som var skogsbruk, övriga sekundära aktiviteter är endast jordbruk och/eller skogsbruk
 • 7 553 företag hade skogsbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som var jordbruk övriga sekundära aktiviteter är endast jordbruk och/eller skogsbruk
 • 17 310 företag hade jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som inte är jordbruk eller skogsbruk
 • 18 515 företag hade annan bransch än jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som var jordbruk, övriga sekundära aktiviteter kan finnas, minst en aktivitet, primär eller sekundär är annat än jordbruk

Detta innebär att 73 % av företagen med jordbruk i FDB endast har jordbruk och eventuellt skogsbruk och inga andra verksamheter. För 2016 var motsvarande andel 77 %.

Ett företag i FDB kan ha flera verksamheter inom branschen jordbruk. I det antal som redovisas i den här rapporten har ett företag endast räknats en gång. Det innebär att ett företag som till exempel har angett sin primära verksamhet som uppfödning av svin och har en sekundär verksamhet med potatisodling endast räknas en gång och då redovisas som ett företag med inriktning uppfödning av grisar.

Företagen i Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, RAMS

I RAMS fanns totalt 73 881 jordbruksföretag år. Antalet inkluderar både företag där någon har sin huvudsakliga sysselsättning inom jordbruk och kombinatörsföretag. Av de 73 881 jordbruksföretagen år 2020 var 50 % kombinatörsföretag, det vill säga företag där ingen har sin huvudsakliga sysselsättning inom jordbruk.

Orsaken till att antal jordbruksföretag skiljer sig åt mellan registren beror på skillnader i de definitioner och trösklar som beskrivs ovan. Det är främst metodförändringar gällande reglerna för aktivitetsstatus som är orsaken till att antal företag i FDB ökade mer mellan 2010 och 2013 än mellan 2013 och 2016 respektive mellan 2016 och 2020. Förändringen 2010 gjorde att många företag avaktiverades och kopplades bort från branschen. Reglerna ändrades sedan delvis igen år 2011 vilket innebar att många företag tillkom.

Företagskategori

Mellan LBR, FDB och RAMS är det inga större skillnader i andel företag efter typ av företagsform. I figur B syns att ungefär 90 % av jordbruksföretagen drivs som enskild firma i respektive register.

Figur B. Andel jordbruksföretag som bedrivs som enskild firma i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

Figur B. Andel jordbruksföretag som bedrivs som enskild firma i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

Andelen jordbruksföretag som bedrivs som aktiebolag och övriga bolagsformer är tämligen jämnt mellan registren, vilket syns i figur C. FDB har dock aningen större andel företag som bedrivs som någon övrig bolagsform. Andelen med enskild firma har minskat något i LBR och FDB jämfört 2010 medan andel aktiebolag har ökat i samtliga register under samma period.

Figur C. Andel jordbruksföretag som bedrivs som aktiebolag och övrig bolagsform i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

Figur C. Andel jordbruksföretag som bedrivs som aktiebolag och övrig bolagsform i LBR, FDB och RAMS, år 2010-2020

I figur D syns att den företagskategori i LBR som har störst andel jordbruksföretag som matchar mot FDB och RAMS är aktiebolag. Bland de företag som är aktiebolag matchar 90 % respektive 67 % mot FDB respektive RAMS år 2020. Jämfört med 2010 har matchningen mellan LBR och FDB ökat när det gäller aktiebolag medan matchningen mot RAMS har minskat för samtliga företagskategorier.

Figur D. Andel inom respektive företagskategori i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2010-2020

Figur D. Andel inom respektive företagskategori i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2010-2020

Jordbruksföretag per driftsinriktning

Jordbruksföretagen i LBR och FDB är uppdelade efter driftsinriktning. Driftsinriktningarna i LBR är uppdelade efter Huvudtyp, Bastyp och Detaljtyp. Företagen i FDB och i RAMS är fördelade på näringsgrenar (SNI-koder) som är uppdelade enligt Avdelning, Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp, Detaljgrupp.

Företagen i Lantbruksregistret, LBR

Antalet företag i LBR redovisas i tablå B nedan. I registret fanns 58 791 företag år 2020. Antal företag minskar i nästan alla driftsinriktningar som redovisas i tablån nedan. I de få driftsinriktningar där antal företag ökar, är ökningen marginell.

Fördelningen mellan driftsinriktningarna 2020 är nästan samma som för 2016. Växtodling och Skötsel av lantbruksdjur svarar för 28 % respektive 27 % av samtliga företag i LBR. Flest företag klassificeras som småbruk. Ungefär 22 600 företag (38 %) är småbruk. Småbruk är företag där den standardiserade arbetstiden i företaget är lägre än 400 timmar.

Tablå B. Företagens driftsinriktning i Lantbruksregistret, år 2016 och 2020

Tablå B. Företagens driftsinriktning i Lantbruksregistret, år 2016 och 2020

Företagen i Företagsdatabasen, FDB

Tablån nedan visar att drygt hälften av företagen klassificeras som Blandat jordbruk och drygt 21 % klassificeras inom Husdjursskötsel. Det gäller både för 2016 och 2020. De största skillnaderna är att antal företag som klassas som Blandat jordbruk i FDB har minskat medan företag i gruppen Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter har ökat med nästan samma antal.

Tablå C. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i Företagsdatabasen, år 2016 och 2020

Tablå C. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i Företagsdatabasen, år 2016 och 2020

Företagen i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Antalet företag i RAMS redovisas i tablå D nedan. Ungefär 45 % av företagen klassificeras som Blandat jordbruk och 25 % som Husdjursskötsel. De största förändringarna är att företag klassificerade som Växtodlare av ett- och tvååriga växter samt företag med Blandat jordbruk minskar med knappt 2 500 respektive drygt 1 900. Blandat jordbruk ökade mellan 2013 och 2016 med drygt 1 400 företag och nu minskar samma kategori med fler företag.

Tablå D. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, år 2016 och 2020

Tablå D. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, år 2016 och 2020

Antalet företag i RAMS är betydligt färre än i FDB. Det är framförallt de företag som är så små så att de inte når upp till RAMS trösklar om förvärvsarbete i november som inte ingår i RAMS. Jämförelser av hur stor andel av företagen i RAMS som återfinns i FDB för respektive SNI-kod visar att det är störst procentuella skillnader i grupperna Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar och Uppfödning av hästar och andra hästdjur. Skillnaderna är 2 600 respektive 2 300 företag. I fyra redovisningsgrupper är det färre än hälften av företagen i FDB som finns i RAMS. Det är grupperna Uppfödning av hästar och andra hästdjur (42 %), Odling av fleråriga växter (48 %), Blandat jordbruk (49 %) samt Uppfödning av kameler och kameldjur (49 %).

Exempel på verksamheter där närmare 70-80 % av alla företag i FDB återfinns i RAMS är Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras (79 %), Uppfödning av svin (75 %) och Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar (70 %). Det finns också ett mindre antal företag som har okänd driftsinriktning. Det gäller företag som vi inte har haft möjlighet att matcha mot FDB men som har jordbruksverksamhet i RAMS.

Jämförelser av företagen i FDB, LBR och RAMS

En jämförelse av tablåerna B, C och D visar att det också finns skillnader mellan de företag som klassificeras som jordbruksföretag mellan registren. I FDB och RAMS finns företag som bedriver getskötsel, renskötsel, stuteri och uppfödning av hästar, sällskapsdjur och kameler samt övrig djuruppfödning med. Dessa företag faller inte inom de trösklar ett företag måste uppfylla för att räknas som ett jordbruksföretag i LBR. Det innebär att ett företag med dessa typer av verksamhet endast finns med i LBR om det också uppfyller trösklarna för registret till exempel brukar mer än 2 hektar åkermark eller har stora djurbesättningar av de djur som har tröskelvärden. Det innebär att företag med hästar eller getter som också har minst 2 hektar åkermark finns med i LBR, medan ett renskötselföretag som vanligen inte uppfyller någon av trösklarna inte gör det.

Serviceföretag till jordbruk (SNI-kod 0161 och 0162) samt företag som är klassificerade som Jakt och service i anslutning härtill (SNI-kod 0170) som ingår i branschen jordbruk i FDB ingår inte heller i LBR.

Det är tydligt att klassificeringen efter driftsinriktning inte överensstämmer helt med klassificeringen efter SNI-kod. Den största skillnaden finns i kategorin blandat jordbruk. Det finns fler företag med Blandat jordbruk i FDB (SNI-kod 0150) än summan av de blandade grupperna inklusive småbruk i LBR. Antal företag med blandat jordbruk i FDB, är knappt 67 900 vilket är drygt 9 000 fler företag än det finns i hela LBR.

Antal företag med mjölkproduktion skiljer sig mellan LBR, FDB och RAMS. I LBR bygger statistiken över antal företag med mjölkproduktion på administrativa register. Dessa är tillförlitliga då samtliga nötkreatur är individmärkta och har en angiven produktionsplats. När Sverige gick med i EU, år 1995, infördes ett kvotsystem för mjölk, i Sverige, som innebar att mjölkproduktionen per företag registrerades. Kvotsystemet fanns tidigare än 1995 i EU men togs bort april 2015. Från mejerier har vi fått information om vilka företag som levererat mjölk till mejerier i juni respektive år.

År 2020 var antalet företag i LBR som hade mjölkkor 3 087 och av dessa klassificerades 2 633 med driftsinriktning Mjölkkor. Totalt var det 12 339 företag i LBR som hade nötkreatur, men inte mjölkkor 2020. I LBR finns 7 843 företag med driftsinriktning Köttdjur och 316 företag med driftsinriktning Blandat nötkreatur. Enligt FDB fanns det 6 076 med SNI-kod Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och 8 562 med SNI-kod Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar. I LBR minskar antal mjölkföretag kontinuerligt samtidigt som många övergår till övrig nötdjursuppfödning. Att antalet mjölkföretag skiljer sig mellan registren kan delvis bero på att företag som tidigare var mjölkföretag inte har uppdaterat sin verksamhetsinriktning, det vill säga sin SNI-kod i FDB och RAMS.

På grund av att antal jordbruksföretag inte stämmer överens är det inte möjligt att matcha samtliga företag i registerna mot varandra. Tablå E visar bland annat hur många företag i LBR som återfinns i FDB respektive RAMS.

Tablå E. Antal jordbruksföretag som matchar mellan registren, år 2010-2020

Tablå E. Antal jordbruksföretag som matchar mellan registren, år 2010-2020

Av de 133 501 jordbruksföretagen i FDB år 2020 gick 41 % att hitta även i LBR, för 2016 var andelen 44 %. Av företagen som hittas i LBR år 2020 är nästan 100 % aktiva³ företag och 87 % har jordbruk som sin primära aktivitet. Viktigt att tänka på är att flera företag i FDB kan ingå i ett och samma företag i LBR. Detta eftersom LBR i största möjliga mån för samman de jordbruksföretag som bedrivs under en och samma driftsledning. Antal av företagen i LBR som går att matcha mot FDB är 45 746 jordbruksföretag motsvarande 78 % av företagen i LBR år 2020.

Detta innebär att antal företag i FDB är betydligt fler inte bara på grund av LBR:s trösklar utan även på grund av definitionen av ett jordbruksföretag, som i LBR för samman verksamheter som bedrivs under en och samma driftsledning ett företag.

Det finns också ett fåtal exempel där ett företag i FDB hanteras som flera företag i LBR. Det är främst företag/organisationer, exempelvis kommuner, som har verksamhet på flera platser. Då hanteras verksamheten på respektive plats som var sitt företag i LBR.

Driftsinriktning

Antal företag inom respektive driftsinriktning i LBR och FDB visas i tablåerna B och C.

Matchning mot LBR och FDB

I figur E visas hur stor andel av de jordbruksföretag i LBR som matchade mot FDB inom respektive driftsinriktning. Driftsinriktning Gris var liksom tidigare år den driftsinriktning som innehöll flest företag som matchade nämligen 96 % år 2020. Blandad växtodling och Fjäderfä hade en matchning på 93 % respektive 92 %. I LBR 2020 finns 22 551 företag i driftsinriktning Småbruk, det är den driftsinriktning som innehåller flest antal företag. I matchningen är Småbruk den driftsinriktning som innehöll minst andel företag som matchade mot FDB, 63 %.

Figur E. Andel jordbruksföretag i LBR inom respektive driftsinriktning efter match mot FDB, år 2010-2020

Figur E. Andel jordbruksföretag i LBR inom respektive driftsinriktning efter match mot FDB, år 2010-2020

Eftersom driftsinriktning i LBR och näringsgrensindelning i FDB inte fullt stämmer överens och eftersom inriktning bestäms på olika grunder så kan ett företags inriktning vara olika i registren.

Bland de 95 % av företagen i driftsinriktning Gris i LBR som matchade mot FDB har 66 % även näringsgren 0146 Uppfödning av svin i FDB. En tämligen stor andel, 28 %, av grisföretagen i LBR hittas i 0150 Blandat jordbruk i FDB.

Totalt är det 40 % av företagen i LBR som matchar mot FDB som har SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB. Det är i den av de jordbruksrelaterade näringsgrenarna i FDB som flest antal av jordbruksföretagen från LBR hittas.

I LBR finns dock inriktningarna Blandad växtodling, Blandad skötsel av lantbruksdjur, Blandat jordbruk mest växtodling, Blandat jordbruk mest lantbruksdjur samt Småbruk. Motsvarigheten i FDB är just 0150 Blandat jordbruk. Av de 40 % av jordbruksföretag i LBR som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB tillhör drygt hälften någon av de nämnda driftsinriktningarna i LBR. Däremot, återstående del som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk har någon mer specifik driftsinriktning i LBR.

För de som har driftsinriktning Blandat jordbruk i LBR, gäller för både mest växtodling och mest lantbruksdjur, matchas ungefär 50 % mot SNI-kod 0150 i FDB. Lägst andel att matchas mot SNI-kod 0150 är det bland företag som har driftsinriktning Köks- prydnads- och plantskoleväxter i LBR, där 11 % har SNI-kod 0150 i FDB.

Figur F. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom respektive driftsinriktning som har klassificerats under SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB, år 2016 och 2020

Figur F. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom respektive driftsinriktning som har klassificerats under SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB, år 2016 och 2020

Driftsinriktningarna Får och getter samt Jordbruksväxter en tämligen stor andel av företagen klassificerade under 0150 Blandat jordbruk i FDB. Ungefär 40 % av de jordbruksföretag som har driftsinriktning Får och getter i LBR och som är möjliga att matcha mot FDB har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB. Motsvarande andel för jordbruksföretagen som har driftsinriktning Jordbruksväxter i LBR är 39 %.

Verksamhet utöver jordbruk

Primära och sekundära verksamheter i FDB

I FDB har vi studerat de företag som har en eller flera verksamheter i branschen jordbruk. Dessa företag kan också ha en eller flera verksamheter i andra branscher än jordbruk. Bearbetningen av FDB visar att:

 • 69 191 företag hade enbart jordbruk
 • 46 168 företag hade en annan verksamhet förutom jordbruk
 • 12 118 hade två verksamheter förutom jordbruk
 • 4 096 hade tre verksamheter förutom jordbruk
 • 1 928 hade fyra verksamheter förutom jordbruk.

Antalet företag med enbart jordbruk har minskat med drygt 3 000 stycken och är 52 % av företagen 2020. Medan de andra fyra kategorierna, 1–4 andra verksamheter förutom jordbruk har ökat med 600–2 300 företag. Företagen med en annan verksamhet förutom jordbruk svarar för 35 % av företagen och företagen med 2-4 andra verksamheter är 14 % av företagen som har minst en SNI-kod som tillhör jordbruk.

Totalt finns det 21 avdelningar, och avdelning A delas upp i tre huvudkoder, 01=Jordbruk, 02=Skogsbruk samt 03=Fiske och vattenbruk. Genom att dela upp avdelning A blir det totalt 23 branscher (Avdelningar) som företagen kan ha verksamhet i.

Totalt hade 64 310 jordbruksföretag en eller flera andra verksamheter förutom jordbruk. Av dessa 64 310 företag hade 38 242 företag jordbruk som sin primära aktivitet medan 26 068 företag hade någon annan verksamhet som sin primära aktivitet. I de senare fallen kan alltså förutsättas att jordbruk bedrivas i mindre omfattning än den övriga verksamheten.

Jordbruksföretagarnas totala antal branscher förutom jordbruk uppgick till 85 024 stycken. Ett företag kan ha mer än en sekundär verksamhet då vi kontrollerar upp till och med fem branscher i materialet. Om ett företag till exempel har två olika branscher inom SNI-kod 02 Skogsbruk räknas det företaget en gång i kolumnen ”Antal branscher år 2020”. Företaget kan ha skogsbruk som primär och sekundär bransch, eller som två olika sekundära branscher.

De 5 största branscherna (Avdelning alternativt Huvudtyp) redovisas i tablå F. Tablån visar att Skogsbruk är den bransch som vanligast kombineras med jordbruk, därefter kommer Byggverksamhet, Kultur, nöje och fritid följt av Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Tablå F. Antal företag i FDB efter bransch utöver jordbruk, år 2020

Tablå F. Antal företag i FDB efter bransch utöver jordbruk, år 2020

Anm. Ett företag kan förekomma upptill fyra gånger i tabellen.

För de 10 branscher inom jordbruk med flest företag i FDB är Uppfödning av hästar och andra hästdjur den bransch där andelen företag som också har någon annan verksamhet högst. Därefter följer Service till växtodling och Service till husdjursskötsel. I resterande kategorier i tablå G har färre än 60 % av företagen annan verksamhet.

Tablå G. De 10 branscher inom jordbruk med flest företag och hur stor andel av företagen i dessa branscher som har verksamhet utöver jordbruk i FDB, år 2020

Tablå G. De 10 branscher inom jordbruk med flest företag och hur stor andel av företagen i dessa branscher som har verksamhet utöver jordbruk i FDB, år 2020

Kombinationsverksamhet i LBR

I LBR fanns 24 931 företag med kombinationsverksamhet år 2020. I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används. Tablå H redovisar hur stor andel av företagen inom respektive driftsinriktning som har kombinationsverksamhet.

Tablå H. Antal jordbruksföretag i LBR med kombinationsverksamhet, fördelat på driftsinriktning, år 2020

Tablå H. Antal jordbruksföretag i LBR med kombinationsverksamhet, fördelat på driftsinriktning, år 2020

De tre driftsinriktningar i LBR där flest andel företag har kombinationsverksamhet är Blandad växtodling, Blandad skötsel av lantbruksdjur samt Blandat jordbruk, mest växtodling.

Jämförelse och matchning mellan LBR och FDB

Totalt sett har 48 % av företagen i FDB en annan verksamhet utöver jordbruksverksamheten medan andelen bland företagen i LBR är 42 % år 2020.

I figur G visas hur stor andel av företagen i LBR totalt och för varje driftsinriktning som matchar mot de fyra vanligaste branscherna i FDB, efter primär aktivitet. Av jordbruksföretagen i LBR som går att matcha mot FDB har totalt 87 % jordbruk som primär aktivitet, 5 % har skogsbruk 2 % har byggverksamhet som primär aktivitet och 1 % har verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik år 2020. Resterande 5 % av jordbruksföretagen som går att matcha mot FDB är utspridda bland de övriga näringsgrenarna i FDB.

Den driftsinriktning i LBR där störst andel av företagen har jordbruk som primär aktivitet är Gris. 98 % av de företag som har driftsinriktning Gris i LBR som hittas i FDB har jordbruk som primär aktivitet. Detta kan förklaras av att en stor andel av grisföretagen i LBR är stora. Andelen mellan de andra driftsinriktningarna i LBR skiljer sig inte så mycket. De två driftsinriktningar i LBR som utmärker sig är Småbruk samt Får och getter. Bland jordbruksföretagen i de driftsinriktningarna är det minst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet, nämligen 81 % respektive 82 %. Det kan förklaras av att det är betydligt fler små företag i de driftsinriktningarna som i större utsträckning kan tänkas ha en annan primär aktivitet.

Figur G. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2020

Figur G. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2020

Jordbruk i LBR och verksamhet i FDB som inte är jordbruk

I ovanstående matchningar mellan LBR och FDB har vi utgått från verksamheter i FDB som har minst en SNI-kod som börjar med 01 (Jordbruk). Det finns ytterligare 11 417 företag i LBR som också finns i FDB men som inte har jordbruksverksamhet i FDB, 229 har inte någon SNI-kod, se tablå I. Resterande 11 188 företag som matchar motsvarar 19 % av samtliga företag i LBR. Merparten, 61 %, av dessa företag klassas som Småbruk i LBR och nästan lika stor andel, 58 %, har Skogsbruk som primär aktivitet i FDB.

Tablå I. Antal jordbruksföretag i LBR matchar mot företag utan jordbruk i FDB, fördelat på driftsinriktning och SNI-kod, år 2020

Tablå I. Antal jordbruksföretag i LBR matchar mot företag utan jordbruk i FDB, fördelat på driftsinriktning och SNI-kod, år 2020

Förvärvsarbetande sysselsatta

Vad som definierar ett jordbruksföretag och en sysselsatt skiljer sig mycket åt mellan LBR och RAMS. Skillnaden i antal sysselsatta bland jordbruksföretagen blir därför stor. Där syns det att det framför allt är antal sysselsatta i fysiska företag som skiljer sig mellan de två registren.

Figur H. Antal sysselsatta i jordbruksföretagen i LBR och RAMS, år 2010-2020

Figur H. Antal sysselsatta i jordbruksföretagen i LBR och RAMS, år 2010-2020

Sysselsatta enligt Lantbruksregistret

Enligt statistiken i LBR var totalt 107 546 personer sysselsatta (utöver företagaren) i jordbruksföretagen år 2020 vilket är en minskning 1 % jämfört med 2016. Totalt sett så hade jordbruksföretagen i LBR i genomsnitt 1,8 sysselsatta per företag (utöver företagaren) år 2020. Det skiljer slig en del mellan länen. I Kronobergs län, där genomsnittet var lägst, var det i genomsnitt 1,5 sysselsatta (utöver företagaren) medan det i Skåne län var högst genomsnitt 2,4 sysselsatta (utöver företagaren).

Sysselsatta enligt RAMS

I RAMS innefattar antal sysselsatta per företag de personer som har jordbruket som sin huvudsysselsättning, det vill säga har ingen annan anställning som genererar mer i inkomst i november. Det är antingen en företagare, det vill säga egna företagare som har deklarerat aktiv näringsverksamhet och har verksamheten som sin huvudsysselsättning eller personer som fått kontrolluppgifter. Kombinatörsföretagen räknas inte med då ingen har sin huvudsakliga sysselsättning där. Antal sysselsatta var 54 853 personer år 2020, en ökning med 2 % jämfört med 2016. Totalt i RAMS var det i genomsnitt 1,5 sysselsatta per företag, vilket är 0,3 personer färre än i LBR. Jordbruksföretagen i Kronobergs, Norrbottens och Jämtlands län hade minst antal sysselsatta per företag, drygt 1,2 personer per företag. Medan det i Stockholms var högst genomsnitt, 1,9 personer. I var det alltså inget län som hade två eller fler sysselsatta per företag.

Jämförelse mellan LBR och RAMS

På grund av de stora skillnaderna i definitionerna är inte antal sysselsatta direkt jämförbart mellan LBR och RAMS. I genomsnitt har ett jordbruksföretag i LBR 1,8 sysselsatta personer utöver företagaren medan RAMS i genomsnitt har 1,5 sysselsatta. I RAMS innehåller dock antalet sysselsatta i vissa fall även företagaren. I figur H ovan syns att antal sysselsatta bland de juridiska företagen inte skiljer sig alls mycket mellan LBR och RAMS. Detta kan förklaras av att de juridiska företagen i större utsträckning är registrerade firmor med anställda som får utbetald lön.

I sysselsatt i RAMS ingår endast de som har fått lön i november året innan, medan sysselsatta i LBR även kan vara obetalda. Om vi gör antagandet att samtliga sysselsatta på juridiska företag samt 60 % av alla utom företagaren på fysiska företag är betalda innebär det att ca 76 500 personer är betalda i LBR. Det motsvarar 46 % av alla sysselsatta i LBR. Det är fler än i RAMS, men visar att skillnaderna i definitioner mellan registren påverkar resultatet.

Fotnoter

1) Arbetsgivare ska årligen lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket om bl.a. utbetald lön och avdragen skatt. 

2) I denna statistikrapport används begreppet sysselsatta även för förvärvsarbetande i RAMS. Detta för att underlätta för läsaren då sysselsatta är det begrepp som används i LBR.

3) För att ett företag ska klassificeras som verksamt/aktivt i FDB krävs att företagaren är registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch, oavsett svensk, utländsk eller okänd adress eller om företaget har en ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller nämnda regler.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

I Sverige finns olika källor till Jordbruksstatistik rörande bland annat antal jordbruksföretag, företagare och typ av inriktning. En källa är Lantbruksregistret, LBR, som delvis regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag.

En annan källa till statistik rörande jordbruksföretag är Företagsdatabasen, FDB. FDB regleras i (EC) No 177/2008 som innebär att alla verksamheter som har en ekonomisk aktivitet ska vara med. I denna rapport används även Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som är den främsta registerkällan för sysselsättningsstatistik i Sverige.

Undersökningen är helt registerbaserad och utgår från de jordbruksföretag som finns i Lantbruksregistret och de företag som är klassificerade som jordbruksföretag i Företagsdatabasen och RAMS. Med tanke på att ett företag kan ha flera näringsgrenar då ett och samma företag kan ha flera verksamheter har vi kontrollerat upp till och med fem näringsgrenar i FDB.

Definitioner och förklaringar

Definitioner och förklaringar beskrivs under avsnitt ”Beskrivning av register” ovan i Kvalitetsdeklaration som finns under avsnitt ”Metod och kvalitet” nedan. Här nedan ges ytterligare något förtydligande.

SNI-kodning FDB och RAMS

I FDB och RAMS bestäms företagens verksamhetsinriktningar enligt den gällande standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. SNI 2007 följer EU:s näringsgrensindelning NACE. Strukturen i SNI består av fem nivåer. I avdelning A ingår jordbruk, skogsbruk och fiske. Dessa är uppdelade i huvudgrupperna 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk och 03 Fiske och vattenbruk. I huvudgrupp 01 Jordbruk finns som mest 41 olika verksamhetsinriktningar på detaljgruppsnivå (femsiffernivå). I urvalet som hämtats från FDB och RAMS för åren 2010 och 2013 inkluderas inte de företag som tillhör SNI-kod 0170 Jakt och service i anslutning härtill. Bland företagen i urvalet kan ändå verksamheten förekomma men i så fall har företaget även en annan verksamhet inom SNI-kod jordbruk, SNI 0111–0164. För 2016 och 2020 inkluderades SNI-kod 0170 Jakt och service i anslutning härtill i urvalet. Samtliga näringsgrenar går att läsa om på www.sni2007.scb.se.

Så tar vi fram statistiken

Denna undersökning bygger på statistik från Lantbruksregistret, LBR, Företagsdatabasen, FDB och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Registeruppgifterna har matchats mot varandra i största möjliga mån genom person- och organisationsnummer.

För att ha möjlighet att förklara skillnader och likheter mellan registren så har dokumentation gällande regleringar, definitioner och kvalité för respektive register studerats.

Statistikens tillförlitlighet

Uppgifterna i denna statistikrapport baseras enbart på registerdata. Samtliga register bedöms ha hög tillförlitlighet.

Uppgifterna från respektive register har behandlats och matchats mot varandra i dataprogrammet SAS. Bearbetningsfel kan förekomma men bedöms i så fall inte påverka resultatet i stort.

Bra att veta

Ett företag i LBR kan bestå av flera olika personer. Detta medför att vi inte har ett 1-till-1-förhållande mellan LBR och FDB/RAMS. Som exempel kan två företag i FDB eller RAMS kopplas till ett LBR-företag. Exempelvis om två syskon driver en gård tillsammans och de både registrerar sig som enskild näringsidkare innebär detta två företag i FDB medan de i LBR troligtvis kan kopplas till ett företag.

Hos Jordbruksverket finns en kod (addid) kopplat till samtliga person-/organisationsnummer. Detta beror på att ett företag kan ha verksamhet på flera platser och då kan respektive plats per företag ha ett unikt addid. I LBR baseras mycket uppgifter på data från Jordbruksverket och därmed används addid även i LBR. Exempel på verksamheter som kan ha flera addid är kommuner och stora företag. En verksamhet med ett organisationsnummer och flera addid kan hanteras som flera företag i LBR, men är endast ett företag i FDB och RAMS eftersom addid inte används i FDB respektive RAMS. Om så är fallet har företag i FDB och RAMS kopplats till ett företag i LBR.

Alla företag i FDB och RAMS hade inte fullständiga adressuppgifter. De är markerade med ”okänd adress” i tabellerna. I de fall som man fått koppling till LBR från FDB och RAMS, så har uppgift om län med mera hämtats från LBR. På det viset minimerade vi då antalet företag med okänd eller utländsk adress.

Att det finns med inaktiva företag bland de företag som använts i denna undersökning kan bero på att de antingen varit inaktiva ända sedan laddningen till FDB 1999, som är dagens system. De som var inaktiva då fick ligga kvar med sin bransch. Det kan också bero på att Skatteverket levererat en uppgift om ett företag som är inaktivt. Uppgiften läggs då in på företaget. En tredje anledning kan vara att vissa juridiska former är undantagna från regeln att avaktiveras. Det gäller till exempel värdepappersfonder, banker, ideella föreningar och utländska juridiska personer.

Summary in English

In Sweden, there are two main sources of agricultural statistics according to number of agricultural holdings. One is the Farm register (LBR) where the farm is defined in (EU) 2018/1091 as “a single unit both technically and economically which has a single management”. The threshold is based on number of hectares of arable land and animals and the type is decided in a typology especially developed for agricultural activities. The other source is the business register (FDB) regulated in (EC) No 177/2008. The register consists of “all enterprises carrying on economic activities contributing to the gross domestic product (GDP) and their local units”. The agricultural activities are classified according to the NACE-classification comparable to other entrepreneurial activities.

Depending on which source that is used, the number of farms and the characteristics of the farms differ, which makes statistics on agriculture incoherent and difficult to use. Therefore, the aim of this Statistical message is to highlight differences and similarities between the concept of the farm and its characteristics in the Farm and Business register

Results show that the number of holdings were 58 791 in the farm register compared to 133 501 holdings in the business register in 2020. The number of employees has been compared between the farm register (LBR) and the Swedish labour statistics (RAMS). Due to big differences between the definitions of employment the number of employees vary between the registers. The number of employees in the farm register were 107 546 persons in 2020 compared with 54 853 persons in the labour statistics.

Hitta på sidan

Till toppen