Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:03

Publiceringsdatum: 2022-05-13

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2022 var 245 900 ton, varav 41 600 ton ekologisk mjölk. I förhållande till uppgifterna för mars 2021 minskade den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med drygt 1 respektive knappt 5 %.

I mars 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris får och lamm samt fjäderfä till 51 000 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 46 %, följt av fjäderfä med 31 % och nötkreatur med 22 %. Slakten av får och lamm utgjorde mindre än 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I mars 2022 vägdes det in totalt 245 900 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 17 %, eller 41 600 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med mars 2021 minskade den totala invägningen av mjölk med drygt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 5 %.

Mars månads produktion:

 • 56 500 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med drygt 4 % jämfört med mars 2021,
 • 19 200 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 4 % jämfört med mars 2021,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en minskning med knappt 10 % jämfört med mars 2021,
 • 7 300 ton ost, vilket är en minskning med drygt 8 % jämfört med mars 2021,
 • 1 900 ton smör, vilket är en minskning med 2 % jämfört med mars 2021,
 • 5 800 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med mars 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur minskade med mer än 3 % i mars 2022 jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 34 600 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton.
 • Slakten av gris minskade marginellt i mars 2022 jämfört med mars 2021. Det slaktades 243 700 grisar under månaden och den totala slaktvikten av gris var 23 600 ton.
 • Under mars 2022 slaktades det 12 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 260 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med mer än 27 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 28 % jämfört med mars 2021.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i mars 16 000 ton. Slakten av fjäderfä ökade med 3 % jämfört med mars 2021. Knappt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling. För denna kategori ökade slakten med 3 % jämfört med mars 2021.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i mars 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in March 2022 was 245 900 tonnes, of which 41 600 tonnes were organic milk. Compared with the figures for March 2021, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by roughly 1 and 5 % respectively.

In March 2022, the slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 51 000 tonnes. The largest share, 46 %, consisted of pigs, followed by poultry, 31 %, and cattle, 22 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for a share less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen