Ekologisk växtodling 2021

Publiceringsdatum: 2022-05-17

Referensår: 2021 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-155074 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Minskad total ekologisk areal 2021

År 2020 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken för första gången sedan 2012. Under 2021 minskade arealen med ytterligare 3 900 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2020 och uppgick till 606 900 hektar. I den totala ekologiska arealen ingår både mark som är omställd och under omställning till ekologisk produktion. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark minskade endast marginellt och är fortfarande 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Arealen ekologiskt brukad åkermark minskade med 3 100 hektar till 469 400 hektar medan arealen betesmark minskade med 800 hektar och uppgick till 137 500 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 249, vilket var 131 färre än 2020.

Omställningsarealerna minskade för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskade arealen jordbruksmark som är under omställning till ekologisk produktion. Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

Arealen under omställning uppgick till 36 500 hektar 2021, en minskning med knappt 7 700 hektar eller 17 % jämfört med 2020. Samtidigt ökade den omställda arealen med 3 800 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2020 och uppgick till 570 400 hektar.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige. Statistiken ska vara jämförbar med övrig officiell statistik om jordbruksmarkens användning. Den ska även tjäna som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av den ekologiskt odlade arealen samt uppföljning av eventuella politiska mål på området.

I rapporten beskrivs utvecklingen i stora drag. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns mer detaljerad information.

Ekologiskt brukad jordbruksmark

Jordbruksmark

År 2021 var 606 900 hektar jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Det motsvarar 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige (Se figur A och B). Jämfört med 2020 minskade arealen med 3 900 hektar eller knappt 1 %.

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2021 med 3 800 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2020 och uppgick till 570 400 hektar. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2021 till närmare 19 %.

Arealen jordbruksmark som är under omställning till ekologisk produktion har minskat sedan 2017. År 2021 minskade arealen med ytterligare 7 700 hektar eller 17 % jämfört med 2020 och uppgick till 36 500 hektar. Sedan 2017 har arealen under omställning till ekologisk produktion minskat med 44 900 hektar eller 55 %.

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, 2005–2021

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, 2005–2021

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i procent, 2005–2021

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i procent, 2005–2021

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2021 till 469 400 hektar eller drygt 18 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2020 minskade arealen med knappt 1 % eller 3 100 hektar. Den omställda arealen ökade dock med 3 200 hektar till 442 500 hektar medan arealen under omställning minskade med 6 300 hektar till 26 900 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark och slåtteräng som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2021 till 137 500 hektar. Det motsvarar knappt 30 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Jämfört med 2020 var det en minskning med 800 hektar eller knappt 1 %.

Arealen betesmark under omställning till ekologisk produktion minskade med närmare 1 400 hektar, jämfört med 2020, till 9 600 hektar medan den omställda arealen ökade med drygt 500 hektar till 127 900 hektar.

Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

I figur C redovisas antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark var 5 249 under 2021, en minskning med 131 företag jämfört med 2020. Värt att notera är att antalet företag som enbart har arealer under omställning minskat under de fem senaste åren.

Antalet företag med ekologiskt brukad mark har minskat de senaste två åren. Sett över hela den redovisade perioden har dock antalet företag ökat, men inte i samma utsträckning som arealerna. Sedan 2009 har antalet företag ökat med 19 % samtidigt som de brukade arealerna ökat med 58 %. Den genomsnittliga arealen har ökat från 87 hektar per företag till 116 hektar, en ökning med 32 %.

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, 2009–2021

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, 2009–2021

Ekologiskt brukad jordbruksmark per län

I figur D redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län.

Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län har störst andel ekologiskt brukad areal. Där brukas över 30 % av arealen ekologiskt. Även arealmässigt stora jordbrukslän som Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne och Blekinge län har lägst andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Där är brukas mindre än 10 % av jordbruksmarken ekologiskt.

Om vi däremot tittar på arealen ekologiskt brukad jordbruksmark så är den störst i Västra Götalands län. Där brukas 138 500 hektar ekologiskt. Därefter följer Östergötlands län och Skåne län med 65 500 hektar respektive 42 400 hektar.

Figur D. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2021

Figur D. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2021

I figur E redovisas hur stor andel av den ekologiskt brukade jordbruksmarken som var åker- respektive betesmark. År 2020 var knappt 23 % av den ekologiskt brukade marken betesmark. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som var drygt 15 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2021

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2021

Odlingen fördelad per gröda

I figur F och G redovisas arealutvecklingen för några av de större grödgrupperna över tid. I avsnittet "Tabeller" nedan och i statistikdatabasen redovisas samtliga grödgrupper.

Den omställda arealen slåtter- och betesvall ökade med 95 % mellan åren 2009 och 2019, dock med en minskning åren 2015 och 2016. Under både 2020 och 2021 minskade arealen och 2021 uppgick den till 255 700 hektar. Det motsvarar drygt 24 % av den totala arealen slåtter- och betesvall i Sverige.

Spannmålsarealen ökade med 93 % mellan 2009 och 2020. Under 2021 minskade dock arealen med 3 300 hektar eller 3 % jämfört med 2020 till 118 900 hektar. Det motsvarar 12 % av den totala arealen spannmål i Sverige. Havre, höstvete och vårkorn odlades på 81 % av den omställda ekologiska spannmålsarealen 2021.

Figur F. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, 2009–2021

Figur F. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, 2009–2021

För de grödgrupper som redovisas i figur G har arealerna ökat kraftigt relativt sett sedan 2009. Under 2021 ökade arealen för samtliga redovisade grödgrupper. Arealen för grönfoder och träda närmade sig därmed nivåerna för 2018 respektive 2017, då de var som störst. För raps och rybs samt gruppen kokärter, foderärter med mera registrerades 2021 de största arealerna under den redovisade perioden. Arealen raps och rybs var till exempel mer fem gånger större 2021 jämfört med 2009.

Figur G. Omställd areal grönfoder, träda, kokärter, foderärter m.m. samt raps och rybs i hektar, 2009–2021

Figur G. Omställd areal grönfoder, träda, kokärter, foderärter m.m. samt raps och rybs i hektar, 2009–2021

Tabeller

I tabellerna nedan redovisas data för ett urval av år.

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning av hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk. Marken ska vara kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Statistiken är uppdelad på mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning till ekologisk produktion.

Omställd mark betyder att de produkter som odlingen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I denna statistik likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig från den som används i Jordbruksverkets statistikregister över samtliga jordbruksföretag, Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3 dokumentet "Kvalitetsdeklaration".

Så tar vi fram statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken samlar vi in från de kontrollorgan som kontrollerar att marken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. Kontrollorganens uppgifter innehåller data om varje enskilt jordbruksföretag som bedriver ekologisk produktion. Uppgifterna granskas, bearbetas och sammanställs av Jordbruksverket. Information om hur vi tar fram statistiken finns i dokumentet "Statistikens framställning".

Statistiken redovisas från år 2005. För åren Åren 2005–2008 finns dock enbart underlag för att redovisa uppgifter om den totala ekologiskt brukade jordbruksmarken i riket fördelad på omställd mark och mark under omställning. För de fyra första åren har vi alltså inte uppgifter fördelande på län, åkermark och betesmark eller gröda. För dessa år finns inte heller uppgifter om antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark.

Statistikens tillförlitlighet

Vår bedömning är att den population jordbruksföretag som statistiken ska omfatta överensstämmer väl med de företag som kontrollorganen levererar. Eventuella täckningsfel bedöms endast påverka statistiken i marginell omfattning.

Mätfel och fel från bearbetningsprocessen förekommer. Det kan gälla fall där kontrollorganen till exempel får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod läses in i kontrollorganens system. Vid granskning av data hittas regelbundet denna typ av fel och korrigeringar görs, ofta efter kontakt med kontrollorganen. Vår bedömning är att eventuella kvarstående fel inte påverkar de övergripande resultaten.

Kvaliteten är beroende av detaljeringsgraden i den presenterade statistiken. Statistiken om den totala jordbruksmarken bedöms hålla god kvalitet för riket och för länen. Fördelningarna på kommun eller enskilda grödor bedöms som mer osäkra.

Information om statistikens tillförlitlighet finns avsnitt 2 i dokumentet "Kvalitetsdeklaration".

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2021 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2021, publicerad den 17 maj 2022
  • Ekologisk djurhållning 2021, publiceras den 21 juni 2022
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2021, publiceras den 22 juni 2022
  • Ekologisk animalieproduktion 2021, publiceras den 30 juni 2022
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Jordbruksverkets officiella statistik om totala arealer avseende år 2021 är publicerad i rapporten Jordbruksmarkens användning 2021, Slutlig statistik.

Summary in English

This report contains statistics on organic farming areas, fully converted or under conversion, in 2021. The information covers arable land and pasture and meadows. Information on organic greenhouse cultivation is excluded.

The total converted area and area under conversion in 2021 has been estimated to 606 900 hectares, or 20 % of the total utilised agricultural area in Sweden. Compared with 2020, the organic area decreased with 3 900 hectares or almost 1 %.

The fully converted area increased to 570 400 hectares in 2021. This corresponds to 19 % of the total agricultural area in Sweden. The fully converted area in 2021 consisted of almost 442 500 hectares of arable land and 127 900 hectares of pasture and meadows.

Between 2010 and 2014 the area under conversion decreased substantially. In 2015 the trend of decreasing areas changed into an increase and the area under conversion continued to increase in 2016 and 2017. Since 2017 the area under conversion has decreased and is estimated to 36 500 hectares in 2021. Compared with 2020, this was a decrease by 7 700 hectares or 17 %.

Hitta på sidan

Till toppen