Lagerhållning av spannmål och höstraps 2021

Publiceringsdatum: 2022-05-25

Referensår: 2021 Ämnesord: Skörd, Övrigt

Elin Lund 036 – 15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Vid 2021 års skördeundersökning förra hösten fick jordbrukarna frågan om hur stort lager av spannmål och höstraps de hade på gården den 30 juni. Jordbrukarna fick också göra en prognos för lagret den 31 december.

Detta är första gången Jordbruksverket publicerar statistik över jordbrukarnas lager av spannmål inom ramen för den officiella statistiken.

1,9 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager i december 2021

I december 2021 fanns knappt 1,9 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Höstvete stod för den största andelen på drygt 1 miljon ton. Ett halvår tidigare, i juni 2021, fanns knappt 252 tusen ton spannmål i jordbrukarnas lager.

39 procent av jordbrukarna hade spannmål i lager i december

Statistiken visar att 39 % av jordbrukarna bedömde att de skulle ha spannmål i lager den 31 december 2021. Den 30 juni, samma år, hade 20 % av jordbruksföretagen spannmål i lager.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och höstraps under 2021 på jordbruksföretag. Uppgifterna redovisas för tidpunkterna 30 juni och 31 december där uppgifterna för december är en prognos.

Lager av spannmål och höstraps under 2021

Vete och korn är de spannmålsgrödor som odlas mest. Dessa grödor utgjorde också störst andel av det lagrade spannmålet som fanns hos jordbrukarna under 2021. I tablå A nedan redovisas lagerhållningen per spannmålsgröda och höstraps den 30 juni respektive 31 december 2021.

Tablå A. Lager av spannmål och höstraps 30 juni och 31 december (prognos) 2021 med tillhörande medelfel, ton per gröda. Anm: Det är för höga medelfel (>35%) för att publicera resultat för råg och blandsäd (båda tidpunkter) samt höstkorn och höstrågvete (juni).

Vårkorn och höstvete var de grödor som det fanns störst lager av hos jordbrukarna den 30 juni 2021, knappt 75 respektive 74 tusen ton. Det motsvarar knappt 59 % av den totala lagerhållningen i juni förra året. Den 30 juni 2021 fanns ingen höstraps i jordbruksföretagens lager.

I figur A redovisas lagerhållningen av de tre grödor som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål hos jordbruksföretagen 2021.

Figur A. Lagerhållning 30 juni och 31 december (prognos) 2021 av höstvete, vårkorn och havre, 1000-tals ton

Höstvete var den gröda som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål hos jordbruksföretagen den 31 december 2021, drygt 1 miljon ton. Det motsvarar knappt 54 % av den totala lagerhållningen av spannmål i december 2021. Näst störst andel utgjordes av vårkorn, 380 tusen ton, motsvarande 20 % av jordbruksföretagens lager i december 2021. Den 31 december fanns knapp 18 tusen ton höstraps i jordbruksföretagens lager.

Lager av spannmål i förhållande till skörden

Under 2020 uppgick den totala spannmålsskörden till knappt 6 miljoner ton. Den 30 juni 2021 fanns knappt 252 tusen ton spannmål i lager, vilket motsvarar 4 % av den totala spannmålsskörden 2020.

Figur B. Lagerhållning av spannmål 30 juni 2021 jämfört med den totala spannmålsskörden 2020 samt lagerhållning av spannmål 31 december 2021 jämfört med spannmålsskörden 2021, 1000-tals ton

Under 2021 uppgick den totala skörden av spannmål till knappt 5 miljoner ton. Den 31 december samma år fanns, enligt jordbrukarnas prognos, knappt 1,9 miljoner ton spannmål i lager. Det motsvarar 38 % av den totala skörden av spannmål 2021. 

Lager av spannmål per produktionsområde

Störst lager av spannmål under 2021 fanns i Svealands slättbygder och Götalands norra slättbygder, det redovisas i figur C nedan.

Figur C. Lagerhållning av spannmål 30 juni och 31 december (prognos) 2021, per produktionsområde, 1000-tals ton. Anm: Det är för höga medelfel (>35 %) för att publicera resultat för juni för Övre Norrland och Götalands södra slättbygder.

Den 30 juni uppgick lagerhållningen i Svealands slättbygder till 86 tusen ton och den 31 december till 623 tusen ton. Den 30 juni uppgick lagerhållningen i Götalands norra slättbygder till 71 tusen ton och den 31 december till 618 tusen ton.

Tabeller

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning finns dokumenterat i kvalitetsdeklarationen under rubriken Metod och kvalitet nedan.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och höstraps på riksnivå samt per produktionsområde under 2021. Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där 1108 jordbrukare tillfrågats om lagerhållning.

Så tar vi fram statistiken

I samband med 2021 års skördeundersökning fick jordbrukarna också frågan om vilket lager av spannmål och oljeväxter de hade i lager på gården den 30 juni. Jordbrukarna fick också göra en prognos för lagret den 31 december.

Uppgifterna samlades in av intervjuare. Insamlingen gjordes antingen i samband med insamling av skördeuppgifter för den preliminära skördestatistiken eller i de fall jordbruksföretaget själva lämnat uppgifter om skörd, vid ett senare tillfälle.

Statistiken om lagerhållning baseras på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag. Den population som urvalet dras från utgörs av företag med mer än 5,0 hektar åkermark och minst 0,3 hektar av undersökningsgrödorna: höstvete, vårvete, råg, höstrågvete, vårrågvete, höstkorn, vårkorn, havre och blandsäd samt höstraps.

Urvalet sammanfaller med det underurval (av det ordinarie urvalet på drygt 4 400 företag) som tas ut för en preliminär skördeberäkning. Från urvalsramen drogs ett obundet slumpmässigt urval om 1 108 jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan osäkerhet förekomma på grund av urval, täck­ningsbrister, mätning, bortfall, bearbetning och modellantaganden. Tillför­litligheten redovisas kvantitativt genom precisionen i skattningarna, uttryckt i relativa medelfel. Medelfel avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel.

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen