Ekologisk djurhållning 2021

Publiceringsdatum: 2022-06-21

Referensår: 2021 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Liten minskning av ekologiskt hållna nötkreatur

I juni 2021 var antalet ekologiskt hållna nötkreatur något färre än 2020. Både antalet mjölkkor och antalet kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade under 2021 jämfört med 2020. Däremot minskade antalet kvigor, tjurar och stutar med 2 900 djur eller 3 %. Totalt minskade antalet ekologiskt hållna nötkreatur med 1 900 djur eller knappt 1 % och uppgick till 329 900 djur. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur, av det totala antalet nötkreatur i Sverige, uppgick till 23 % i juni 2021 vilket var i stort sett samma andel som 2020.

Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade för tredje året i rad

Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade med 3 700 djur eller 3 % mellan 2020 och 2021 och uppgick till 106 400 djur i juni 2021. Samtidigt ökade det totala antalet får och lamm, det vill säga både ekologiskt och konventionellt hållna djur, vilket gör att andelen ekologiskt hållna får och lamm minskade under 2021. I juni 2021 var 20 % av det totala antalet får och lamm i Sverige ekologiskt hållna.

Minskat antal ekologiskt hållna värphöns för tredje året i rad

I juni 2021 var antalet ekologiskt hållna värphöns 1 160 900 djur, en minskning med 61 700 höns eller 5 %. Det stora utbrottet av fågelinfluensa som startade i slutet av 2020 och pågick en bit in på 2021 kan vara en del av förklaringen till minskningen. Samtidigt minskade antalet konventionellt hållna höns relativt sett mer vilket innebar att andelen ekologiskt hållna höns, av det totala antalet höns i Sverige, ökade till 18 %.

Andelen ekologiskt hållna grisar och slaktkycklingar är låg, 3 % respektive 1 %. I juni 2021 var det totala antalet ekologiskt hållna grisar 37 400, en ökning med 5 % jämfört med 2020. Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar uppskattas till 147 600 i juni 2021, en minskning med knappt 1 % jämfört med 2020.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen i Sverige. Statistiken ska vara jämförbar med övrig officiell statistik om lantbrukets djur. Den ska även tjäna som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av eventuella politiska mål på området.

Ekologisk djurhållning - översikt

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2021 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning. I avsnittet ”Kort om statistiken” finns mer information om statistikens omfattning, hur vi tar fram statistiken och statistikens tillförlitlighet.

I tablå A redovisas antalet omställda ekologiskt hållna djur i Sverige. I figur A och B redovisas utvecklingen av antal omställda djur och andelen omställda djur för en längre tidsperiod och för ett urval av djurslag. En mer ingående beskrivning för respektive djurslag återfinns i avsnitten som följer och i statistikdatabasen finns data för 2009–2021.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2019–2021

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2019–2021

Av figur A framgår att både antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar har varit relativt stabila under de tre senaste åren.

Figur A. Antal omställda ekologiska djur, 2009–2021

Figur A. Antal omställda ekologiska djur, 2009–2021

I figur B visas andel omställda ekologiskt hållna djur i förhållande till det totala antalet djur i riket per djurslag. Av figuren framgår att kor för uppfödning av kalvar är det djurslag med störst andel omställda djur.

Figur B. Andel omställda ekologiska djur 2009–2021, procent

Figur B. Andel omställda ekologiska djur 2009–2021, procent

I tablå B redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiskt hållna nötkreatur ökade stadigt mellan 2009 och 2019, med undantag för åren 2014 och 2015 då antalet företag minskade något. Under 2020 och 2021 minskade antalet företag återigen och uppgick i juni 2021 till 2 920 företag.

Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Därefter varierade antalet företag och var som flest 2018 då antalet uppgick till 891. Under åren 2019 till 2021 har antalet företag minskat och i juni 2021 höll 792 företag ekologiska får och lamm.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få men har ökat över tiden. De senaste fem åren har antalet företag legat relativt stabilt på drygt 60 företag. I juni 2021 uppgick antalet till 63 företag. Även antalet värphönsföretag är få och uppgick 2021 till 94 stycken. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. 2016 fördubblades dock antalet ekologiska uppfödare och har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå.

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2019–2021

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2019–2021

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 62 % sedan 2010 (tablå A). År 2021 minskade dock antalet med 1 900 djur eller knappt 1 % jämfört med 2020 och uppgick till 329 900. Totalt var 23 % av samtliga nötkreatur i Sverige ekologiskt hållna 2021.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade med drygt 100 djur mellan 2020 och 2021 och uppgick till 57 300 djur. Det motsvarar 19 % av det totala antalet mjölkkor i Sverige. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2013 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade dock antalet företag, ett resultat av ökad efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och mejeriernas rekrytering av nya ekoproducenter ett par år dessförinnan. Åren 2019 till 2021 har dock antalet företag återigen minskat och 2021 fanns det 537 företag med ekologiskt hållna mjölkkor. Över tid har besättningsstorlekarna ökat, vilket framgår av tablå C.

År 2021 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 74 400, en liten ökning jämfört med 2020. Antalet motsvarar drygt 35 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige.

I tablå C redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att både de ekologiska besättningarna med mjölkkor och besättningar med kor för uppfödning av kalvar var större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2021.

Tablå C. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor åren 2010, 2015 samt 2019–2021

Tablå C. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor åren 2010, 2015 samt 2019–2021

Det län som hade flest antal omställda ekologiska nötkreatur 2021 var Västra Göta­land med 79 300 djur (tabell 1). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda nötkreatur som istället återfanns i Värmland där 46 % av nötkreaturen var omställda till ekologisk produktion (figur C och tabell 2). Blekinge och Kalmar län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2021 per län, procent

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2021 per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Västra Götalands län hade i särklass flest omställda djur 2021 både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar (tabell 1). I båda fallen stod Västra Götaland för 24 % av det totala antalet ekologiskt hållna djur i Sverige. Sett till andelen omställda djur inom länen blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro, Dalarnas och Uppsala län, där över 35 % av mjölkkorna var ekologiskt hållna. Kalmar och Gotlands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor 2021 per län, procent

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor 2021 per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2021 i Värmlands, Jämtlands, Västmanlands och Södermanlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne var de län som hade lägst andelar.

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar 2021 per län, procent

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar 2021 per län, procent

Får och lamm

Totalt var 106 400 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2021 (tabell 4) vilket innebär en minskning med 3 700 djur eller 3 % sedan 2020. Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade därmed för tredje året i rad. I juni 2021 var 20 % av det totala antalet får och lamm i Sverige ekologiskt hållna. Sedan 2010 har antalet ekologiskt hållna får och lamm ökat med 22 %. Om vi bara tittar på antalet ekologiska tackor och baggar så har de ökat med 34 % sedan 2010 för att år 2021 uppgå till 53 200.

Summerar man antalet omställda baggar och tackor i Östergötlands, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län så utgjorde de 49 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2021. Störst antal omställda ekologiska tackor och baggar fanns 2021 i Västra Götalands och Gotlands län. De län med störst andel ekologiska tackor och baggar, i förhållande till det totala antalet tackor och baggar i länet, var Jämtlands, Hallands, Östergötlands och Gävleborgs län (se figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2021 per län, procent

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2021 per län, procent

Av tablå D framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar åren 2010, 2015 samt 2019–2021

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar åren 2010, 2015 samt 2019–2021

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har antalet ökat och de senaste fem åren har antalet företag legat relativt stabilt på drygt 60 företag. I juni 2021 uppgick antalet till 63 företag (tabell 6).

Antalet djur inom den ekologiska grisproduktionen låg på en ganska stabil men låg nivå under flera år. Mellan 2015 och 2019 ökade antalet ekologiska grisar. I juni 2021 uppskattas antalet till 37 400, en ökning med 1 800 grisar, eller motsvarande 5 % jämfört med 2020 (Tabell 6). Antalet ekologiskt hållna suggor beräknas samtidigt ha ökat med 2 % mellan åren 2020 och 2021 (Tabell 5). Andelen ekologiska grisar är låg. I juni 2021 var knappt 3 % av det totala antalet grisar omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. Efter en nedgång 2017 följt av en uppgång 2018 har antalet höns minskat de senaste tre åren. År 2021 var 1 160 900 värphöns ekologiska (Tabell 7). Jämfört med 2020 var det en minskning med 61 700 höns eller 5 %. Det minskade antalet år 2021 kan sannolikt delvis förklaras av det stora utbrottet av fågelinfluensa som startade i slutet av 2020 och pågick en bit in på 2021. Samtidigt minskade antalet konventionellt hållna höns relativt sett mer vilket innebar att andelen ekologiskt hållna höns, av det totala antalet höns i Sverige, ökade till 18 %. År 2021 bedrev 94 företag ekologisk äggproduktion.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 om än inte i samma omfattning. 2018 minskade däremot antalet slaktkycklingar kraftigt. 2021 uppgick antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar till 147 600, en liten minskning jämfört med 2020. An­­delen ekologiska slaktkycklingar var drygt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige (Tabell 7).

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. Mer information om hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2021 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning.

Att djurhållningen är omställd till ekologisk produktion betyder att de produkter, som djurhållningen resulterar i, får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Så tar vi fram statistiken

I Sverige finns det tre så kallade kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs genom att kontrollorganen årligen rapporterar in uppgifter för samtliga kunder med ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar dessa uppgifter mot LBR, som innehåller information om antalet djur i juni på respektive företag. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR. Det innebär att samtliga djur, av det aktuella djurslaget, räknas som omställda även om de skulle finnas djur som är under omställning till ekologisk produktion eller djur som inte föds upp med ekologiska produktionsmetoder.

Statistikens tillförlitlighet

Statistiken framställs, som nämnts, genom en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och LBR. Det gör att tillförlitligheten är beroende av en rad faktorer såsom:

  • kvaliteten i kontrollorganens register,
  • kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt
  • kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och företagen i LBR.

Dessa faktorer och hur de påverkar kvaliteten beskrivs mer ingående i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”. I korthet bedömer Jordbruksverket att tillförlitligheten i statistiken är god. Det gäller särskilt de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om grisar och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan de register vi använder för att ta fram statistiken. Det påverkar statistikens tillförlitlighet för riket och på regional nivå. Detta är bland annat orsaken till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfän enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2021 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2021, publicerad den 17 maj 2022
  • Ekologisk djurhållning 2021, publicerad den 21 juni 2022
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2021, publiceras den 22 juni 2022
  • Ekologisk animalieproduktion 2021, publiceras den 30 juni 2022
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on fully converted organic livestock in Sweden 2021. The statistics cover livestock reared using organic production methods according to Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.

In June 2021, 329 900 or 23 % of the total number of cattle in Sweden were fully converted to organic production methods. This was a decrease by 1 900 cattle or almost 1 % compared with 2020. Both the number of dairy cows and suckler cows increased slightly while the number of heifers, bulls and steers decreased by 2 900 or almost 3 % compared with 2020. About 19 %, of the total number of dairy cows in Sweden, and 35 % of the suckler cows were fully converted to organic farming in June 2021.

The number of fully converted sheep was 106 400 in 2020, a decrease by 3 700 sheep or 3 % compared with 2020. This means that the number of organic sheep has decreased over the past three years. The share of organic sheep in relation to the total number of sheep was 20 %.

The number of organic laying hens has steadily been increasing and was at its highest in 2018. After that the number of laying hens has decreased. In 2021, 1 160 900 or 18 % of the laying hens were fully converted to organic production methods, a decrease by 5 % compared with 2020.

For pigs and broilers the number of organic holdings are low. In 2021 the number of organic pigs increased by 5 % compared with 2020, to 37 400. About 3 % of the total number of pigs in Sweden are fully converted to organic production methods.

In 2021 the number of fully converted broilers was estimated to 147 600, a small decrease compared with 2020. The share of organic broilers was 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen