Ekologisk animalieproduktion 2021

Publiceringsdatum: 2022-06-30

Referensår: 2021 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Näst intill oförändrad invägning av ekologisk mjölk 2021

År 2021 uppgick invägningen av ekologisk mjölk till 482 300 ton, en ökning med 1 100 ton jämfört med 2020. Drygt 17 % av den totala mjölkinvägningen bestod av ekologisk mjölk 2021, vilket var i stort sett samma andel som 2020.

Mejeriproduktionen minskade

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 7 300 ton eller 5 % under 2021 jämfört med 2020. Produktionen uppgick till 147 600 ton. Drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken och knappt 11 % av de syrade produkterna var ekologiska 2021.

År 2021 minskade invägningen av ekologiska ägg med 2 100 ton eller 10 % jämfört med 2020 och uppgick till 18 400 ton.

Minskad slakt av ekologiskt hållna nötkreatur

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 5 % under 2021 jämfört med 2020 och uppgick till 20 800 ton. Det innebär att 15 % av den totala slakten av nötkreatur bestod av ekologiskt hållna djur.

Även slakten av ekologiska får och lamm minskade 2021. Jämfört med 2020 minskade slakten med närmare 7 % och uppgick till 900 ton. Knappt 20 % av den totala slakten av får och lamm bestod av ekologiskt hållna djur.

Under 2021 ökade slakten av ekologiskt hållna grisar medan slakten av ekologiskt hållna slaktkycklingar minskade. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är dock liten i förhållande till den totala produktionen. År 2021 var knappt 3 % av grisproduktionen och cirka 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Syfte

Statistiken syftar till att beskriva den animalieproduktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produ­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Mer information om begrepp, definitioner, metoder och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Kort om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning” under avsnittet "Metod och kvalitet".

Ekologisk mjölkproduktion

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2021 till 482 300 ton, en ökning med 1 100 ton jämfört med 2020. I figur A visas andelen ekologisk mjölk av den totala mängden invägd mjölk under åren 2020–2021. Andelen invägd ekologisk mjölk har, med undantag för ett par år, stigit kontinuerligt under den redovisade perioden. År 2021 var andelen i stort sett oförändrad jämfört med 2020 och uppgick till drygt 17 %.

Figur A. Andel invägd ekologisk mjölk 2000–2021, procent

Figur A. Andel invägd ekologisk mjölk 2000–2021, procent

Figur B visar hur stor andel av produktionen av olika mjölkprodukter som var ekologisk åren 2009–2021.

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med närmare 5 % under 2021 jämfört med 2020 och uppgick till 147 600 ton. Produktionen bestod av 123 400 ton konsumtionsmjölk och 24 200 ton syrade produkter. Det innebär att 18 % av den producerade konsumtionsmjölken och knappt 11 % av de syrade produkterna var ekologiska 2021.

Produktionen av ekologisk grädde stod för 3 % av den totala produktionen av grädde 2021. Produktionen av ekologisk grädde minskade med 23 % jämfört med 2020 och uppgick till 2 100 ton.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori 2009–2021, procent

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori 2009–2021, procent

Anm. Andel ost kan inte redovisas av sekretesskäl efter 2019.

Slakt av ekologiskt hållna djur

I figur C redovisar vi slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. I förhållande till den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelen för gris har legat på knappt 3 % de senaste tre åren. Motsvarande andel för slaktkycklingproduktionen är 1 %.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag 2009–2021, procent

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag 2009–2021, procent

Nötkreatur

I figur D redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Den slaktade vikten av ekologiskt hållna nötkreatur var 20 800 ton 2021, en minskning med 5 % eller 1 100 ton jämfört med 2020. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten med 45 % och var sedan relativt stabil under åren 2015–2017. Under åren 2018 och 2019 ökade slakten med sammanlagt 16% jämfört med 2017. Den minskade slakten under 2021 innebär att den slaktade kvantiteten var 7 % lägre än 2019 som är det år med den största slakten av nötkreatur under den redovisade perioden.

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur 2009–2021, ton

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur 2009–2021, ton

De ekologiskt hållna nötkreaturen stod för drygt 15 % av den totala slakten av nötkreatur 2021. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna av nötkreatur. I figur E visar vi hur stor andel av den totala slakten som utgjordes av ekologiskt hållna djur för några av dessa kategorier.

Andelen slaktade ekologiskt hållna djur är högre för stutar, kvigor och kor än tjurar. Stutar, kvigor och kor är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är den ekologiska andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att denna kategori av djur är mindre lämpade i betesdrift samtidigt som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori 2009–2021, procent

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori 2009–2021, procent

Gris, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F redovisas slakten av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Åren 2015 till 2017 minskade slakten något för att återigen öka 2018. Därefter har slakten minskat och 2021 uppgick slakten till 900 ton vilken var en minskning med 7 % jämfört med 2020.

Slakten av ekologiskt hållna grisar har ökat i stort sett kontinuerligt sedan 2012. År 2021 uppgick slakten till 6 700 ton, en ökning med knappt 2 % jämfört med 2020. Slakten av ekologiskt hållna grisar utgjorde knappt 3 % av den totala slakten av grisar 2021.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett litet antal uppfödare och en låg andel av den totala slakten. År 2016 ökade dock slakten, i vikt mätt, med 193 % jämfört med 2015. Det förklaras av ett ökat antal uppfödare. År 2017 ökade slakten med ytterligare 9 % för att sedan minska med 27 % under 2018. Under 2019 ökade slakten igen och har därefter legat mellan 1 300 och 1 400 ton per år.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2021, ton

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2021, ton

Ekologisk äggproduktion

Invägningen av ekologiska ägg i partihandeln ökade stadigt fram till och med 2016. År 2017 minskade invägningen för att därefter vara relativt stabil fram till och med 2020. År 2021 minskade dock invägningen med 2 100 ton eller 10 % jämfört med 2020 och uppgick till 18 400 ton. Utbrottet av fågelinfluensa var sannolikt en bidragande orsak till minskningen.

Figur G visar invägningen av ekologiska ägg i partihandeln i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den konventionella äggproduktionen ökade i ännu högre utsträckning.

Åren 2017 till och med 2020 var invägningen av ekologiska ägg relativt konstant, cirka 20 500 ton årligen. Andelen invägda ekologiska ägg minskade dock på grund av att den totala invägningen av ägg ökade. År 2021 minskade invägningen av konventionellt producerade ägg relativt sett mer än den ekologiska. Det ledde till att andelen invägda ekologiska ägg ökade och uppgick till drygt 16 % av den totala invägningen av ägg.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln 2006–2020, procent

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln 2006–2021, procent

Kort om statistiken

Här följer en kortfattad beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess kvalitet. Mer detaljerad information finns i dokumenten "Statistikens framställning" och "Kvalitetsdeklaration" som du hittar under avsnittet "Metod och kvalitet".

Det här beskriver statistiken

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. Det betyder att produktionen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Produktionen ska dessutom vara helt omställd till ekologisk produktion. Produk­tion under omställning till ekologisk produktion ingår inte i den redovisade statist­iken. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Det är viktigt att påpeka att slaktstatistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och är levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slut­ligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Så tar vi fram statistiken

Mjölk, mjölkprodukter och ägg

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter baseras på Jordbruksverkets månatliga insamling av data från mejerierna. Uppgifterna om ägg baseras på information om invägning från branschorganisationen Svenska Äggs medlemmar.

Slakt av ekologiskt hållna djur

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning av Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR) och slaktdatabas samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Om ett företag, enligt kontrollorganens uppgifter, har omställd produktion av ett djurslag betraktas samtliga djur av det djurslaget som omställda i LBR. Därefter sambearbetas LBR med Jordbruksverkets slaktdatabas och uppgifter om antal slaktade djur och slaktvikt tas fram för de företag som har omställd produktion av respektive djurslag.

I Jordbruksverkets slaktdatabas finns inga uppgifter om slakt av fjäderfä. Däremot lämnar de ekologiska slaktkycklingproducenterna uppgifter till kontrollorganen om uppskattat antal slaktkycklingar som föds upp under året. Dessa uppgifter används sedan för den officiella statistiken över antalet slaktade slaktkycklingar. För att få kvantiteten slakt i ton multi­pliceras det uppskattade antalet slaktade kycklingar med en medelslaktvikt för respektive år.

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken över invägningen av ekologisk mjölk och invägningen av ägg bedöms som god. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg. Partihandelns invägning uppskattades 2018 stå för cirka 87 % av den totala produktionen av ekologiska ägg. Den totala produktionen av ekologiska ägg är alltså större än vad som redovisas i tabeller och figurer.

För de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur och får och lamm, bedöms kvaliteten i statistiken över slakten vara god. Uppgifterna över slakten av grisar är mer känsliga för problem med koppl­ingar mellan register vilket kan påverka statistikens tillför­lit­lighet.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2021 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2021, publicerades den 17 maj 2022
  • Ekologisk djurhållning 2021, publicerades den 21 juni 2022
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2021, publicerades den 22 juni 2022
  • Ekologisk animalieproduktion 2021, publicerades den 30 juni 2022
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

In 2021 the amount of organic milk delivered to dairies was 482 300 tonnes, an increase by 1 100 tonnes compared with 2020. About 17 % of the total milk production in Sweden was organic in 2021.

The total production of organic drinking milk and acidified milk decreased by 5 % or 7 300 tonnes during 2021 compared with 2020. The total production was estimated to 147 600 tonnes.

The slaughter of organic cattle decreased by 5 % to 20 800 tonnes in 2021 compared with 2020. About 15 % of the total slaughtered cattle were reared using organic production methods.

In total, the slaughter of organic sheep and lambs was 900 tonnes in 2020, a decrease by almost 7 % compared with 2020. Almost 20 % of the sheep and lambs slaughtered were reared using organic production methods.

The slaughter of organic pigs was estimated to 6 700 tonnes in 2021, an increase by almost 2 % compared with 2020. For chickens the production decreased in 2021. However, the number of organic pigs and chickens is low in Sweden and as a consequence slaughter of organic pigs and broilers is also low. In 2021, almost 3 % of the total slaughter of pigs and 1 % of the slaughter of broilers came from animals reared on holdings applying organic production methods.

Organic eggs delivered to wholesalers decreased by 2 100 tonnes or 10 % in 2021 compared with 2020 and was estimated to 18 400 tonnes. The organic share of the total egg production is estimated to just over 16 %.

Hitta på sidan

Till toppen