Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:05

Publiceringsdatum: 2022-07-08

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2022 var 239 700 ton, varav 40 100 ton ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för maj 2021 minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 3 respektive 7 %.

I maj 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 300 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 45 %, följt av fjäderfä med 31 % och nötkreatur med 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I maj 2022 vägdes det in totalt 239 700 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 17 %, eller 40 100 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk minskade med 3 % jämfört med i maj 2021, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 7 % under samma period.

Maj månads produktion:

 • 55 200 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med drygt 4 % jämfört med maj 2021,
 • 19 200 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med maj 2021,
 • 5 500 ton grädde, vilket är en marginell minskning jämfört med maj 2021,
 • 6 800 ton ost, vilket är en minskning med 8 % jämfört med maj 2021,
 • 1 700 ton smör, vilket är en minskning med 4 % jämfört med maj 2021,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med knappt 2 % jämfört med maj 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 700 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur ökade i maj 2022 med knappt 3 % jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 33 900 nötkreatur under månaden och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 200 ton. Den kategori som ökade mest var Ungko, för vilken slakten ökade med 17 % jämfört med maj 2021. Slakten av Ungko utgjorde 7 % av den totala slakten av nötkreatur.
 • I maj 2022 slaktades det 228 500 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 800 ton, vilket är en ökning med mer än 6 % jämfört med maj 2021. Slakten av gris utgjordes till över 95 % av kategorin Slaktgris. För denna kategori ökade slakten med nästan 6 % jämfört med samma månad förra året.
 • Slakten av får och lamm minskade med 7 % jämfört med maj 2021. Det slaktades under månaden 16 300 får och lamm och den totala slaktvikten var 360 ton.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i maj 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in May 2022 was 239 700 tonnes, of which 40 100 tonnes organic milk. Compared with the figures for May 2021, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 3 and 7 % respectively.

In May 2022, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 48 300 tonnes. The largest share, 45 %, consisted of cattle, followed by poultry, 31 %, and cattle, 23 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for a share less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen