Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:06

Publiceringsdatum: 2022-08-19

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2022 var 228 800 ton, varav 37 900 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med samma månad förra året minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 1 respektive 5 %.

I juni 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 600 ton. Störst andel, 45 %, utgjordes av gris, följt av fjäderfä med 31 % och nötkreatur med 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om invägningen av ekologisk mjölk och produktionen av mejeriprodukter gör att uppgifterna för maj 2022 avseende produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter skrivs upp med skrivs upp med 4 respektive 5 %. Invägningen av ekologisk mjölk skrivs ner marginellt. Samtidigt skrivs både produktionen av grädde och ost ned med 1 %. De nya uppgifterna påverkar både den totala produktionen av mejeriprodukter och produktionen av ekologiska mejeriprodukter.

Vidare så uppdateras även produktionen av konsumtionsmjölk för perioden januari-april 2022. Uppgifterna skrivs upp med knappt 3 % för de dessa månader.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juni 2022 vägdes det in totalt 228 800 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 17 %, eller 38 400 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen minskade med drygt 1 % jämfört med juni 2021. Under samma period minskade invägningen av ekologisk mjölk med drygt 3 %.

Juni månads produktion:

 • 53 400 ton konsumtionsmjölk, vilket är en marginell ökning jämfört med juni 2021,
 • 18 900 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 3 % jämfört med juni 2021,
 • 6 100 ton grädde, vilket är i nivå med siffrorna för juni 2021,
 • 6 500 ton ost, vilket är en minskning med drygt 9 % jämfört med juni 2021,
 • 1 500 ton smör, vilket är en ökning med ungefär 14 % jämfört med juni 2021,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en marginell ökning jämfört med juni 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 8 400 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I juni 2022 slaktades det 32 100 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 700 ton, vilket är en minskning med mer än 2 %. Den kategori som minskade mest var Äldre tjur, för vilken slakten minskade med 17 % jämfört med samma månad förra året. Slakten av Äldre tjur utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av får och lamm i juni 2022 minskade med nästan 2 % jämfört med juni 2021. Under månaden slaktades det 16 500 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 360 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 84 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 4 %. För den andra kategorin av får och lamm, Tackor och baggar, ökade slakten med 13 % jämfört med juni förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juni 14 700 ton. I förhållande till siffrorna för juni 2021, minskade slakten av fjäderfä med drygt 7 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med mer än 8 % jämfört med siffrorna för juni 2021.
 • Under juni 2022 slaktades det 219 600 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 900 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av gris med knappt 2 %. Slakten av gris utgjordes till 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med 2 % jämfört med juni förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juni 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in June 2022 was 228 800 tonnes, of which 37 900 tonnes were organic milk. Compared with the same month last year, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 1 and 5 % respectively.

In June 2022, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 46 600 tonnes. The largest share, 45 %, consisted of pigs, followed by poultry, 31 %, and cattle, 23 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for a share less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen