Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:08

Publiceringsdatum: 2022-10-14

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2022 var 227 500 ton, varav 36 600 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk minskade med 1 respektive 6 % jämfört med samma månad förra året.

I augusti 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 50 700 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 44 %, följt av fjäderfä, 31 % och nötkreatur, 24 %. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre del av den totala slaktvikten, knappt 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I augusti vägdes det in totalt 227 500 ton mjölk vid mejerierna. 16 %, eller 36 600 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med augusti månad förra året minskade den totala mjölkinvägningen med 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 6 %.

Augusti månads produktion:

 • 57 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är en marginell ökning jämfört med augusti 2021,
 • 20 500 ton syrade produkter, vilket är en marginell minskning jämfört med augusti 2021,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en minskning med 3 % jämfört med augusti 2021,
 • 6 400 ton ost, vilket är en minskning med 7 % jämfört med augusti 2021,
 • 1 000 ton smör, vilket är en ökning med mer än 13 % jämfört med augusti 2021,
 • 5 400 ton mjölkpulver, vilket är en oförändrad produktion jämfört med augusti 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 500 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 400 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur i augusti 2022 ökade med mer än 5 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 36 600 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 200 ton. Kategorin som ökade mest var Äldre tjur, för vilken slaktvikten ökade med nästan 18 % jämfört med augusti 2021. Kategorin Äldre tjur utgjorde lite mer än 1 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • I augusti 2022 slaktades det 237 500 grisar och den totala slaktvikten av gris var 22 100 ton. Jämfört med statistiken för augusti 2021 ökade slakten av gris med 9 %. Slakten av gris utgjordes till knappt 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten ökade med 9 % jämfört med augusti 2021.
 • Det slaktades 19 800 får och lamm under augusti 2022 och den totala slaktvikten av får och lamm var 410 ton. I förhållande till siffrorna för augusti 2021 ökade slakten av får och lamm med knappt 2 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 75 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med 1 % jämfört med augusti 2021.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i augusti 16 000 ton. I jämförelse med augusti 2021 minskade slakten av fjäderfä med lite mer än 1 %. Knappt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling. Slakten för denna kategori minskade med 2 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i augusti 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med juli 2022 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in August 2022 was 227 500 tonnes, of which 36 600 tonnes were organic milk. Compared with the figures for August 2021, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 1 and 6 % respectively.

In August 2022, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 50 700 tonnes. The largest share, 44 %, consisted of pigs, followed by poultry, 31 %, and cattle, 24 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for roughly 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen