Lantbrukets djur i juni 2022

Publiceringsdatum: 2022-10-14

Referensår: 2022 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-155791 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning 

Antal nötkreatur minskat marginellt jämfört med 2021

Det totala antalet nötkreatur har endast förändrats marginellt mellan 2021 och 2022 och ligger på 1 449 300 djur i juni 2022 vilket är 4 400 färre än vid motsvarande tidpunkt 2021. Inte heller mellan de olika kategorierna har det varit några stora förändringar även om antalet mjölkkor minskat något (1,8 %) och antalet av övriga kor ökat (1,6 %). Samtidigt har antalet kvigor, tjurar och stutar ökat med 1,1 % och antalet kalvar har minskat med 1,6 %. Däremot fortsätter den tydliga trenden att antalet företag kontinuerligt minskar och för första gången är antalet jordbruk med nötkreatur färre än 15 000 stycken. De jordbruk med nötkreatur som är kvar blir också i allmänhet allt större.

Fler får än 2020 men färre än 2021

Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet djur med drygt 22 000 stycken för att till juni 2022 minska med 13 500 djur. Antalet får minskade relativt mycket mellan 2017 och 2020 och är en bit från rekordåren runt 2011 då det uppskattades finnas fler än 600 000 djur i juni månad. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat något sedan juni 2021. Totalt fanns det knappt 8 300 jordbruksföretag med får i juni 2022.

Antal grisar ökar och slaktkycklingar minskar jämfört med 2021

I juni 2022 fanns det uppskattningsvis 1 393 000 grisar vilket var drygt 3 % fler än 2021. Sedan 2000 har dock antalet grisar minskat med nästan 27 %. Medan antalet suggor och smågrisar minskat så har antalet slaktgrisar ökat sedan 2021. Någon statistiskt signifikant förändring av antalet företag med grisar har inte kunnat ses de senaste åren. Sedan början av 2000-talet har dock fyra av fem grisproducenter försvunnit.

Antalet fjäderfä har totalt sett ökat de senaste åren men siffrorna för såväl 2021 som 2022 påverkades antagligen starkt av fågelinfluensan under våren 2021. Ökningen av antalet djur mellan 2021 och 2022 ska ses utifrån det faktum att antalet djur minskade kraftigt 2021. Jämfört med totalundersökningen 2020 är dock såväl antalet slaktkycklingar som höns något färre 2022.

Syfte

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått av att statistiskt belysa antalet lantbruksdjur av olika slag och antalet företag med lantbruksdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av enkäter till jordbruksföretagen.

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet lantbruksdjur och antalet företag med lantbruksdjur i juni 2022. Uppgifterna finns i Jordbruksverkets statistikdatabas fördelade regionalt på län och produktionsområde samt på jordbruksföretagets storlek mätt efter åker- eller jordbruksmark. För nötkreatur finns uppgifterna också fördelade efter besättningsstorlek. Djurräkningar görs i juni varje år. För vissa år (senast 2020) görs de i samband med den större Strukturundersökningen vilket innebär att samtliga företag undersöks och uppgifter kan då även redovisas på lägre regional. Mellanliggande år görs Djurräkningen som en urvalsundersökning där uppgifter vanligtvis endast redovisas på län som lägsta regionala nivå. De år som uppgifterna beräknas utifrån en urvalsundersökning finns en osäkerhet (medelfel) i resultaten som redovisas i samband med att dessa resultat publiceras. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas dock genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det fler uppgifter att hämta i Jordbruksverkets Statistikdatabas.

Nötkreatur

I Tablå A kan man se antal nötkreatur minskat med ungefär 234 500 djur sedan 2000 medan antal företag minskat med knappt 17 200.

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Kor för mjölkproduktion

I juni 2022 uppgick antalet kor för mjölkproduktion till 296 500. Det är en minskning med 1,8 % sedan 2021 och med drygt 30 % sedan 2000. Mängden invägd mjölk har under våren 2022 varit något lägre än under våren 2021.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kontinuerligt. Sedan 2021 har antalet företag med mjölkkor minskat med 5,4 % eller 160 företag. År 2000 fanns det 12 700 jordbruksföretag med mjölkkor medan det i juni 2022 fanns färre än 2 800. Samtidigt ökar den genomsnittliga besättningen och sedan 2000 har den ökat från 33,7 till 106,1 mjölkkor år 2022.

Av figur A framgår att 21,9 % av mjölkkoföretagen i juni 2022 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 7,2 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På de 11,3 % av företagen som höll fler än 200 mjölkkor återfanns cirka 36 % av mjölkkorna.

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2022

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2022

Kor för uppfödning av kalvar

Tablå A visar att antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till drygt 213 000 i juni 2022. Jämfört med 2021 är det 1,6 % fler djur och jämfört med 2000 har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 27,4 %.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 2000 har antalet företag minskat med 29,5 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 21,5 djur i juni 2022.

Kvigor, tjurar och stutar

I juni 2022 var antalet kvigor, tjurar och stutar 482 000, vilket är en ökning med 1,1 % sedan 2021 men en minskning med 18,1 % sedan 2000.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2021 har antalet minskat med 2,2 % och sedan 2000 med 54,2 % eller 16 500 företag.

Kalvar

Totalt fanns det 457 700 kalvar i juni 2022 vilket framgår av tablå A. Antalet kalvar har minskat något sedan 2021 och sedan juni 2000 har antalet minskat med 42 500 djur.

Antal företag med kalvar var 12 700 i juni 2022. Liksom för andra nötkreaturskategorier minskar antalet företag kontinuerligt och har sedan 2000 minskat med drygt 54,3 %.

Får

Av tablå B framgår antalet får och antalet företag med får vid ett urval av år sedan 2000. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning avseende 2021 och 2022 med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tablå B. Antal får fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Tablå B. Antal får fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Antalet tackor och baggar uppgick till 264 500 i juni 2022 och antalet lamm uppgick till 245 500 vid samma tidpunkt. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med uppskattningsvis 33 % och antalet lamm har ökat med cirka 5 %. Mellan 2017 och 2020 minskade dock antalet får för att till 2021 öka igen. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggar och tackor antalet lamm.

I tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har minskat med 2,5 % sedan 2021. För lamm är motsvarande siffra en minskning med 1,9 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,0 tackor och baggar år 2022. Det är 7,4 fler än 2000 och ungefär som 2020.

Ungefär 68 % av företagen med får hade färre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns cirka 25 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (56 %) återfanns på de cirka 14 % av företagen som hade besättningar på 50 djur eller fler.

Figur B. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2022

Figur B. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2022

Grisar

Av tablå C framgår antalet grisar och antalet företag med grisar för ett urval av åren sedan 2000. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning avseende 2021 och 2022 med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tablå C. Antal grisar fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Tablå C. Antal grisar fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 127 300 i juni 2022 vilket framgår av tablå C. Suggor och galtar har visat en kraftigt nedåtgående trend sedan lång tid tillbaka men under de senaste åren har minskningen avtagit något. Sedan 2000 har antalet suggor och galtar minskat med 38 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2022 till knappt 730 stycken. År 2000 fanns det 3 300 företag med suggor och galtar vilket betyder att det finns knappt en fjärdedel så många företag 2022 som år 2000. Besättningsstorleken var i genomsnitt 175 vuxna djur i juni 2022. Det är en ökning med 18 % sedan 2010 då det fanns 150 suggor och galtar per företag.

Koncentrationen av suggor till stora företag är påtaglig. 86 % av antalet suggor finns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgör 23 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 58 % av företagen med suggor har dock färre än 50 suggor. Endast cirka 2 % av suggorna finns på dessa företag.

Figur C. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2022

Figur C. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2022

Övriga grisar

Även slaktgrisar och smågrisar har minskat stadigt sedan 2000. Antalet slaktgrisar var 895 100 i juni 2022 och antalet smågrisar uppgick till 370 600. Jämfört med 2021 innebär det att antalet slaktgrisar ökat med 5,9 % och antalet smågrisar har minskat med uppskattningsvis 1,5 %. Förändringen av antalet smågrisar är dock inom den statistiska felmarginalen.

Antalet jordbruksföretag med slaktgrisar var uppskattnigsvis cirka 940 stycken i juni 2022 medan antalet företag med smågrisar var cirka 460 stycken. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktgrisar har till exempel minskat med 76 % sedan 2000 och 33 % sedan 2010. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktgrisar och i juni 2022 fanns det cirka 951 slaktgrisar per företag med slaktgrisar.

Fördelningen av antalet slaktgrisar efter besättningsstorlek, som kan ses i figur D, liknar fördelningen för suggor. 89 % av slaktgrisarna återfanns på de cirka 39 % av företagen som hade fler än 750 slaktgrisar.

Figur D. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2022

Figur D. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2022

Fjäderfä

Av tablå D går det att utläsa det totala antalet fjäderfä och företag med fjäderfä för ett urval av åren från 2000. Tabell E är samma uppgifter men endast för företag som har minst 1 000 av det redovisade djurslaget. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning avseende 2021 och 2022 med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022 på samtliga företag

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022 på samtliga företag

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022 på företag med fler än 1 000 djur

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, 2022 på företag med fler än 1 000 djur

Höns och värpkycklingar

Antalet höns varierar en hel del över åren. En långsiktig trend är dock att de ökar i antal, men våren 2021 påverkade fågelinfluensan situationen. I juni 2022 fanns det uppskattningsvis 7 919 000 höns på jordbruksföretag. Det är 40 % fler än vad som fanns år 2000 men 6 % färre än vid samma tidpunkt 2020. Resultaten är påverkade av fågelinfluensan under våren 2021 och antalet djur vid normal produktion är bara något mindre än 2020. Uppgifterna ska dock tolkas med stor försiktighet.

I tablå D går det att se att antal företag med höns har minskat sedan 2000. I juni 2022 fanns det uppskattningsvis 3 800 företag med höns och drygt 800 företag med kycklingar för äggproduktion. År 2000 var motsvarande siffror 5 700 respektive 715 företag. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns respektive för kycklingar för äggproduktion har också ökat över tiden fram till 2020.

Tablå E visar antalet djur och antalet företag med fjäderfä på företag med minst 1 000 djur. En mycket stor andel av hönsen finns på dessa företag som över tid minskar något i antal.

98 % av alla höns återfanns i juni 2022 på cirka 5 % av företagen i besättningar med fler än 5 000 höns. Cirka 87 % av jordbruksföretagen med höns hade färre än 50 höns. Endast 0,6 % av antalet djur återfanns på dessa jordbruksföretag.

Figur E. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2021

Figur E. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2021

Slaktkycklingar

Antalet slaktkycklingar har ökat stadigt sedan 2010 och i juni 2022 var de 39 % fler än vid motsvarande tidpunkt 2000, men uppskattningsvis något färre än 2020. Observera att uppgifterna om slaktkycklingar bygger på antalet levande djur den 2 juni 2022. Vid varje räkningstillfälle finns det fler producenter men vissa har tomt i stallarna just vid räkningsdagen. I databasen finns därför också uppgifter om antalet slaktkycklingar under en normal uppfödningsomgång vilket mer motsvarar den allmänna produktionskapaciteten vid tillfället för räkningen.

Sett till antalet djur och antalet företag med minst 1 000 djur, där i princip alla slaktkycklingar finns, har antalet djur och företag minskat något, dock inom den statistiska felmarginalen.

Tabeller

I Jordbruksverkets Statistikdatabas över Lantbrukets djur finns möjligheten att göra många uttag över antalet djur och antalet företag med djur över en lång tidsperiod. Nedan följer ett urval av färdiga uttag från denna databas.

Kort om statistiken

Så här tar vi fram statistiken

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) som innehåller uppgifter om alla nötkreatur i landet, kompletterade med uppgifter om mjölkleveranser i juni.

För grisar, får, höns samt kycklingar baseras undersökningen på ett stratifierat slumpmässigt urval på knappt 5 900 jordbruksföretag från Lantbruksregistret avseende 2021 (LBR 2021) kompletterat med företag från administrativa register över gris-, får- och fjäderfäföretag.

Uppgiftsinsamling har skett via postutskick samt via webbtjänsten Djurräkning 2022 på jordbruksverkets webbplats. De år som den större Strukturundersökningen görs (senast 2020) av alla jordbruksföretag i Sverige inkluderas Djurräkningen i denna vilket innebär att det för dessa år blir en totalundersökning.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvaliteten i centrala nötkreatursregistret (CDB) och uppgifter om leveranser av mjölk. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse.

För uppgifter/statistik om övriga djur (får, grisar och fjäderfä) som bygger på en urvalsundersökning förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilka främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå, i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser. Bortfallet är lågt (cirka 4 %) och torde inte påverka osäkerheten i resultaten i någon nämnvärd omfattning.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. Att de nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 slår lite olika för olika djurslag bör tas i beaktande. Störst är skillnaden på grund av en ny och gammal avgränsning (se kvalitetsdeklarationen) för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003–2022 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2022 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara avsevärt mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Mer information om undersökningen och dess kvalitet finns i dokumenten "Kvalitetsdeklaration" och "Statistikens framställning" som går att hitta under avsnittet "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Sverige har sedan lång tid tillbaka redovisat antalet djur i juni månad varje år. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning av antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december.

Hästar avser antalet hästar på jordbruksföretag. Det finns betydligt fler hästar i Sverige. Uppgifter om totala antalet hästar i Sverige publicerades senast avseende 2016.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras bland annat i Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps en statistikrapport av antalet nötkreatur i december föregående år. I mars släpps en statistikrapport av antalet får i december föregående år.

I februari 2022 släpptes statistikrapporten ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek med mera samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2017.

Summary in English

Only small change in the number of cattle

The number of cattle is almost unchanged between June 2021 and June 2022, and is estimated at 1 449 300 animals. There has not been any major changes of the number of animals in the various categories either, even though the number of dairy cows has decreased (1.8 %) and the number of other cows has increased (1.6 %). At the same time, the number of heifers, bulls and steers has increased by 1.1 % and the number of calves has decreased by 1.6 %.

However, the clear trend continues with the number of holdings continuously decreasing. The remaining farms with cattle are also generally growing in size.

The number of sheep is lower 2022 compared with 2021

Sheep is the category with the greatest change in numbers in recent years from a statistical perspective. Since 2021, the number of sheep has decreased by 2.6 % to approximately 510 000 animals, which corresponds to 13 500 more animals. However, the number of sheep decreased quite a lot between 2017 and 2020 and is still a bit from the record years after 2010 when it was estimated that there were more than 600 000 animals in June.

The number of farms with sheep has also decreased since June 2021. In total, there were almost 8 300 farms with sheep in June 2022.

Only small changes in the number of pigs

In June 2022, there were 1 393 000 pigs, which was just over 3 % more than in 2021. Since 2000, however, the number of pigs has decreased by almost 27 %. While the number of sows and piglets has decreased, the number of pigs for slaughter has increased since 2021. According to the survey, the number of holdings with pigs has increased slightly since 2021, but the results are not statistically significant. Since the beginning of the millennium, four out of five pig producers have disappeared.

The number of poultry decreases

The total number of poultry has increased in recent years, but the figures, especially for 2021 were strongly affected by the bird flu during the spring. Since the census in 2020, the number of broilers has remained largely unchanged, while the number of hens has decreased by 6 %. This is also confirmed by a lower weighing in of eggs. The data regarding poultry must be interpreted with caution due to the special conditions in 2021.

Hitta på sidan