Antal nötkreatur i december 2022

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Referensår: 2022 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Det totala antalet nötkreatur i Sverige beräknas ha uppgått till 1 390 600 stycken i december 2022, vilket är i princip är oförändrat jämfört med december 2021. Antalet mjölkkor har minskat medan antalet kor för uppfödning av kalvar ökat sedan 2021.

Antalet mjölkkor har minskat sedan december 2021 med 0,6 % eller knappt 2 000 djur. Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med 1 400 djur sedan 2021 medan antalet kalvar ökade med 1 100 djur (0,2 %) mellan december 2021 och december 2022.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet nötkreatur och antalet företag med nötkreatur i december 2022. Uppgifter om antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur tas fram två gånger om året, i juni och i december. I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns uppgifterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter avseende antalet nötkreatur i december att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken ovan eller från tabellavsnittet.

Nötkreatur i december

Tablå A visar antalet nötkreatur och antalet jordbruksföretag med nötrkeatur för olika kategorier av nötkreatur sedan 2015.

Tablå A. Antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2022

Tablå A. Antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2022

Summa nötkreatur

Antal nötkreatur har i princip inte förändrats något mellan december 2021 och december 2022 vilket kan ses i Tablå A. Första gången som antalet nötkreatur understeg 1,4 miljoner djur var i december 2020 och så även i december 2021 och 2022. Sedan år 2000 har antalet nötkreatur minskat med nästan 227 000 djur.

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och var i december 2022 2,0 % färre än i december 2021. Sedan 2015 har antalet företag med nötkreatur minskat med mer än 2 600 företag.

Regionalt är det relativt små förändringar av antalet nötkreatur och företag med nötkreatur sedan 2021. Generellt gäller att antalet företag med nötkreatur minskat i alla regioner. I Götalands södra slättbygder och mellanbygder samt i Mellersta Sveriges skogsbygder och i Nedre Norrland har dock antalet djur ökat.

Figur A. Antal nötkreatur i december, år 1995–2022

Figur A. Antal nötkreatur i december år, 1995–2022

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit cirka 3,7 % färre nötkreatur i december jämfört med juni månad samma år under 2000-talet. 2022 var det 4,1 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är framför allt kvigor, tjurar och stutar respektive övriga kor som, i förhållande till genomsnittliga värden under 2000-talet i juni, minskat i antal till december.

Mjölkkor

Sedan december 2021 minskade antalet mjölkkor med nästan 2 000 djur eller cirka 0,6 %. Samtidigt så har invägning av mjölk till mejerierna ökat med cirka 1,5 % mellan december 2021 och december 2022. Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska och var i december 2022 nästan 150 stycken färre än 2021, eller drygt 5 %, färre än motsvarande tidpunkt 2021.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor. Sedan år 2000 har antalet mjölkkor minskat med 30 % (se figur A). Antalet företag med mjölkkor har regelbundet minskat med runt 5 % de senaste åren vilket innebär att antalet företag halveras på drygt 13 år.

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2021 och december 2022 fördelat på produktionsområden

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2021 och december 2022 fördelat på produktionsområden

För mjölkkor är det relativt stora skillnader i utveckling mellan olika regioner vilket framgår av Figur B. Medan antalet mjölkkor ökar med 1,6-1,7 % i Götalands mellanbygder och Nedre Norrland så minskar de med nästan 4,5 % i Övre Norrland. Räknat i antal företag minskar de dock generellt i hela landet även om den procentuella minskningen är störst i Övre Norrland och i Svealands slättbygder.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med cirka 0,7 % mellan december 2021 och december 2022. Antalet företag har för samma period minskat och var i december 2022 ungefär 9 800 stycken.

På regional nivå har det skett en ökning av antalet djur i framför allt Götalands södra slättbygder och Övre Norrland mellan december 2021 och december 2022 medan antalet djur, procentuellt sett, minskat främst i Svealands slättbygder. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat främst i Götalands norra slättbygder.

Sett över en längre tidsperiod har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat och i december 2022 var de nästan 30 % fler än i december 2000.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar är oförändrat december 2022 jämfört med december 2021. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskar under perioden. Totalt minskar de med drygt 2 %.

De regionala skillnaderna i förändringen i antalet kvigor, tjurar och stutar är förhållandevis små, vilket även gäller antalet företag med kvigor, tjurar och stutar. Antalet djur ökar främst i Svealands slättbygder och Nedre Norrland medan de minskar mest i Götalands norra slättbygder och Götalands Skogsbygder. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskar i de flesta regioner frånsett i Mellersta Sveriges skogsbygder och Nedre Norrland där det är små ökningar.

Minskningen av antalet kvigor, tjurar och stutar har skett under en lång period även om den varit lite större senaste året. Jämfört med december 2000 var det i december 2022 cirka 19 % färre kvigor, tjurar och stutar i landet.

Kalvar

Antalet kalvar på jordbruksföretag har ökat mellan december 2021 och december 2022 med ca 1 100 djur eller 0,2 %. Kalvarna fanns på nästan 300 färre företag i december 2022 jämfört med december 2021.

Regionalt så har antalet kalvar ökat i alla regioner frånsett Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder mellan december 2021 och december 2022. I samtliga produktionsområden är det samtidigt färre företag. I Götalands södra slättbygder och mellanbygder minskar antalet företag med kalvar, procentuellt sett, mest medan antalet kalvar minskar mest i Svealands slättbygder.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet kalvar i landet något. Sedan år 2000 är antalet ca 41 000 färre djur i december 2022. Antalet företag med kalvar minskar dock i snabbare takt.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Så tar vi fram statistiken

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen i december avseende nötkreatur genom att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes med modellberäkningar.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till Centrala Nötkreatursregistret (CDB) inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har vi antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar.

I statistiken ingår endast de nötkreatur, som enligt CDB befann sig på något av de jordbruksföretag som ingår i Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR). Detta är ett statistikregister som innehåller uppgifter om alla jordbruksföretag i målpopulationen.

Från och med år 2010 har definitionen för vad som räknas som jordbruksföretag i strukturstatistiken ändrats något. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämde överens med de svenska. Uppgifterna från och med 2010 är därför inte fullt jämförbara med tidigare år. Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. Jämförbarheten är också god med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (till exempel län), besättningsstorlekar för vissa djurkategorier samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet företag med djur i juni månad på kommunnivå.

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgängliga på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet nötkreatur, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I början på februari 2022 har en rapport över Nötkreaturssektorns uppbyggnad publicerats som bygger på en mer omfattande bearbetningar av Nötkreatursregistret (CDB).

Summary in English

The total number of cattle in December 2022 was 1 390 600, almost unchanged since December 2021. In general there were small changes in the number of animals of all categories. However, the number of dairy cows decreased by 0.6 %, and the number of other cows increased by 0.7 %.

The total number of heifers, bulls and steers was unchanged since December 2021. The number of calves increased during the period with 1 100 animals or 0.2 %.

Since December 2000, the total number of cattle has decreased by approximately 14 %. The number of dairy cows decreased by 30 % while the number of other cows increased by 30 % during this period. For all other categories, the number of animals has decreased during the period.

The total number of holdings with cattle has decreased for many years. Since December 2021, the total number of holdings decreased by 2.0 % or almost 300 holdings. In December 2022 the number of holdings with dairy cows was slightly more than 2 700, a decrease by 5.2 % compared with December 2021.

Hitta på sidan

Till toppen