Lagerhållning av spannmål och höstraps 2022

Publiceringsdatum: 2023-03-21

Referensår: 2022 Ämnesord: Skörd, Övrigt

Elin Lund 036 – 15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Vid 2022 års skördeundersökning fick jordbrukarna frågan om hur stort lager av spannmål och höstraps de hade på gården den 30 juni och den 30 september. Jordbrukarna fick också göra en prognos för sina lager den 31 december.

Detta är andra gången Jordbruksverket publicerar statistik över jordbrukarnas lager av spannmål och höstraps.

2,1 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager i december 2022

I december 2022 fanns, enligt jordbrukarnas prognos, drygt 2,1 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Det är 0,2 miljoner ton mer än vid samma tidpunkt 2021. Tre månader tidigare, i september 2022, fanns knappt 2,9 miljoner ton spannmål i jordbrukarnas lager.

42 procent av jordbrukarna hade spannmål i lager i december 2022

Resultaten visar att 42 % av jordbrukarna bedömde att de skulle ha spannmål i lager den 31 december 2022. Den 30 september hade 46 % av jordbrukarna spannmål i lager och i juni hade 19 % av jordbrukarna spannmål i lager.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och höstraps på jordbruksföretag. Uppgifterna redovisas för tidpunkterna 30 juni, 30 september och 31 december 2022, där lageruppgifterna för december är en prognos.

Lager av spannmål och höstraps under 2022

Vete och korn är de spannmålsgrödor som odlas mest. Dessa grödor utgjorde också störst andel av det lagrade spannmålet som fanns hos jordbrukarna under 2022. I tablå A nedan redovisas lagerhållningen per spannmålsgröda och höstraps den 30 juni, 30 september och 31 december 2022.

Tablå A. Lager av spannmål och höstraps 30 juni, 30 september, 31 december (prognos) 2022 med tillhörande medelfel, ton per gröda. Anm: ... = för höga medelfel (>35 %) för att redovisa

Höstvete var den gröda som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål och höstraps hos jordbruksföretagen den 31 december 2022, knappt 1,1 miljoner ton. Det motsvarar nästan 50 % av den totala lagerhållningen i december 2022. Näst störst andel utgjordes av vårkorn, knappt 554 000 ton, motsvarande 25 % av jordbruksföretagens lager i december 2022.

I figur A redovisas lagerhållningen av de tre grödor som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål hos jordbruksföretagen 2022 för månaderna juni, september och december.

Figur A. Lagerhållning 30 juni, 30 september och 31 december (prognos) 2022 av höstvete, vårkorn och havre, 1000-tals ton

Den 30 juni 2022 fanns 85 000 ton höstvete och 47 000 ton vårkorn i jordbrukarnas lager. Det motsvarar 69 % av den totala lagerhållningen av spannmål och höstraps i juni förra året. I september fanns knappt 1,5 miljoner ton höstvete och 725 000 ton vårkorn i jordbrukarnas lager vilket motsvarar 74 % av den totala lagerhållningen i september 2022.

Lager av spannmål per produktionsområde 2022

Störst lager av spannmål fanns i Svealands slättbygder. I december fanns 623 000 ton spannmål och höstraps i lager. I september uppgick lagerhållningen i Svealands slättbygder till 862 000 ton och i juni till 44 000 ton.

I figur B nedan redovisas lagerhållningen av spannmål och höstraps per produktionsområde.

Figur B. Lagerhållning av spannmål 30 juni, 30 september och 31 december (prognos) 2022, per produktionsområde, 1000-tals ton

I Götalands norra slättbygder fanns näst störst lager av spannmål och höstraps under 2022. I december fanns 578 000 ton spannmål och höstraps i lager. I september uppgick lagerhållningen i Götalands norra slättbygder till 774 000 ton och i juni till 43 000 ton.

Lagerhållning 2022 jämfört med 2021

I december 2022 fanns drygt 2,1 miljoner ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Det är 0,2 miljoner ton mer spannmål än vid samma tidpunkt 2021.

I juni 2022 fanns 190 000 ton spannmål i lager hos jordbrukarna. Det är 60 000 ton mindre än i juni 2021 då det fanns 250 000 ton spannmål i jordbrukarnas lager.

Figur C. Lagerhållning av spannmål 30 juni och 31 december (prognos) 2022 jämfört med lagerhållningen 2021

Lager av spannmål i förhållande till skörden

Under 2021 uppgick den totala spannmålsskörden till knappt 5 miljoner ton. Den 30 juni 2022 fanns 190 000 ton spannmål i lager, vilket motsvarar 3,8 % av den totala spannmålsskörden 2021.

Figur D. Lagerhållning av spannmål 30 juni 2022 jämfört med den totala spannmålsskörden 2021 samt lagerhållning av spannmål 30 september och 31 december 2022 (prognos) jämfört med den preliminära spannmålsskörden 2022, 1 000-tals ton

Figur D. Lagerhållning av spannmål 30 juni 2022 jämfört med den totala spannmålsskörden 2021 samt lagerhållning av spannmål 30 september och 31 december 2022 (prognos) jämfört med den preliminära spannmålsskörden 2022, 1 000-tals ton

Under 2022 uppgick den totala skörden av spannmål preliminärt till knappt 5,8 miljoner ton. Den 30 september 2022 fanns 2,9 miljoner spannmål i lager, motsvarande 50 % av skörden spannmål. Den 31 december fanns, enligt jordbrukarnas prognos, drygt 2,1 miljoner ton spannmål i lager. Det motsvarar knappt 37 % av den preliminärt totala skörden av spannmål 2022.

Tabeller

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning finns dokumenterat i kvalitetsdeklarationen under rubriken Metod och kvalitet nedan.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och höstraps i Sverige samt per produktionsområde under 2022. Resultaten baseras på en rikstäckande urvalsundersökning där cirka 1 100 jordbrukare tillfrågats om lagerhållning.

Så tar vi fram statistiken

I samband med 2022 års skördeundersökning fick jordbrukarna frågan om hur mycket lager spannmål och oljeväxter de hade på gården den 30 juni och den 30 september. Jordbrukarna fick också göra en prognos för lagret den 31 december.

Uppgifterna samlades in genom ett elektroniskt frågeformulär som har utvecklats av SCB där jordbrukarna fick lämna sina skördeuppgifter eller genom telefonintervjuer utförda av SCB:s intervjuare.

Statistiken om lagerhållning baseras på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag. Den population som urvalet dras från utgörs av företag med mer än 5,0 hektar åkermark och minst 0,3 hektar av undersökningsgrödorna: höstvete, vårvete, råg, höstrågvete, vårrågvete, höstkorn, vårkorn, havre och blandsäd samt höstraps.

Urvalet sammanfaller med det underurval (av det ordinarie urvalet på drygt 4 400 företag) som tas ut för en preliminär skördeberäkning. Från urvalsramen drogs ett obundet slumpmässigt urval om ca 1 100 jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan osäkerhet förekomma på grund av urval, täck­ningsbrister, mätning, bortfall, bearbetning och modellantaganden. Tillför­litligheten redovisas kvantitativt genom precisionen i skattningarna, uttryckt i relativa medelfel. Medelfel avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel.

Metod och kvalitet

Hitta på sidan