Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2023:02

Referensår: 2023 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 9,7 % mellan februari 2022 och februari 2023. Priserna för produktgruppen Växtskydds- och bekämpningsmedel ökade mest (+61,3 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 18,9 %. Grönsaker var den produktgrupp där priserna ökade mest (+34,6 %).

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 24,1 % mellan februari 2022 och februari 2023. Även Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 24,1 %.

Figur A

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J (2015=100)

Syfte

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM‑index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A‑index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI‑J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI‑J och KPI‑J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

Revideringar

Här redovisar vi om det görs några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Kort om statistiken”.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett ökade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 9,7 % mellan februari 2022 och februari 2023.

Mest ökade Växtskydds- och bekämpningsmedel (+61,3 %), följt av Utsäde (+27,6 %), Djurfoder (+20,1 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+12,9 %), Utrustning (+12,8 %), Ekonomibyggnader (+12,3 %), Energi och drivmedel (+9,9 %), Andra varor och tjänster (+6,8 %), Veterinärkostnader (+5,8 %) samt Underhåll av utrustning (+3,9 %). Gödnings- och jordförbättringsmedel var den enda produktgrupp där priserna minskade (-16,5 %).

Sammantaget steg de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 8,9 % mellan februari 2022 och februari 2023. Priserna för investerings­varor steg med 12,7 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så steg PM-index totalt sett med 28,7 % under 2022 jämfört med 2021. Jämför vi med 2015 har PM-index gått upp med 53,3 %.

Figur B

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett ökade priserna enligt A-index med i genomsnitt 18,9 % mellan februari 2022 och februari 2023.

Bland vegetabilier ökade priserna för Grönsaker (+34,6 %), Blommor och plantskoleväxter (+19,6 %), Spannmål (+16,7 %), Potatis (+8,3 %), Foderväxter (+7,3 %) samt Frukt och bär (+6,9 %). Industrigrödor var den enda produktgrupp där priserna minskade (-20,6 %). Sammantaget steg de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 11,4 % under perioden.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 25,7 % högre i februari 2023 jämfört med februari 2022. Produktgruppen Djur ökade med 21,1 % medan produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 29,8 %.

Ser vi till årsindextalen så ökade A-index totalt sett med 26,5 % under 2022 jämfört med 2021. Jämför vi med 2015 har A-index gått upp med 63,9 %.

Figur C

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) steg med 24,1 % mellan februari 2022 och februari 2023. Priserna för Vege­tabilier steg med 23,9 % medan priserna för Animalier steg med 24,2 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 15,8 % under 2022 jämfört med 2021. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 34,8 %.

Figur D

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 24,1 % mellan februari 2022 och februari 2023. Priserna för Vegetabilier steg med 22,7 % medan priserna för Animalier steg med 24,8 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 12,0 % mellan februari 2022 och februari 2023.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 13,3v% under 2022 jämfört med 2021 medan KPI steg med 8,4 %. Jämför vi 2022 med 2015 har KPI-J gått upp med 26,0 % medan KPI gått upp med 18,7 %.

Figur E

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Kort om statistiken

Mer ingående beskrivningar om statistikens framtagning och dess kvalitet och tillförlitlighet beskrivs i "Kvalitetsdeklaration" samt "Statistikens framställning" under rubriken "Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

Statistiken beskriver indexserier för den genomsnittliga prisutvecklingen för jordbruks- livsmedelsprodukter från jordbrukarled till konsumentled.

Följande fyra indexserier ska visa på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled.


  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) ska visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket och är jämförbart med Input Price Index inom EU.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) ska visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter och är jämförbart med Output Price Index inom EU. Inkomsthöjande ersättningar till producenterna, som direktersättningar i form av arealersättningar eller djurbidrag, ingår inte.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) ska visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin för försäljning på svensk marknad. Prisutvecklingen för trädgårdsprodukter ingår inte i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ska visa prisutvecklingen till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte prisutvecklingen för trädgårdsprodukter här.


A-index och PM-index samt vissa avräkningspriser på jordbruksprodukter skickas på kvartals- och årsbasis till EU:s statistikmyndighet Eurostat och publiceras därefter i Eurostats statistikdatabas.

Så tar vi fram statistiken

Prisuppgifter samlas in månadsvis via e-postenkät från ett stort antal uppgiftslämnare. De är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare ska täcka en stor del av marknaden.

I A-index har de flesta produkter olika vikter varje månad, så kallad säsongsvariation. Detta innebär att priser endast ingår i indexberäkningen de månader då respektive produkt finns på marknaden. Indexjämförelser bör därför inte göras mellan närliggande perioder.

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns alltid uppdaterade priser och prisindex. Rapporter revideras inte bakåt i tiden utan avser hur det såg ut vid publiceringsdatumet. Om vi efter publiceringsdatumet får in slutliga priser eller får in ett pris vi saknat sker ingen ompublicering av rapporten. Däremot uppdateras databasen vid nästa publiceringstillfälle.

Statistikens tillförlitlighet

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen. Bortfallet är relativt litet. Vid bortfall någon månad används vanligen prisutvecklingen hos andra företag och/eller liknande produkter, vilka revideras då prisuppgiften senare erhålls.

Bra att veta

Vid jämförelser mellan olika index bör hänsyn tas till följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan det i PPI-J och KPI-J även ingår importerade råvaror eller livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta gäller även för PPI-J men pga. insamlingsmetod går det inte helt att utesluta att det kan förekomma.
  • Urvalet av varor i PPI-J och KPI-J är inte samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.

Basår 2015=100

Från och med december 2018 redovisas samtliga prisindex med basår 2015=100. För PM-index och A-index innebär också basårsbytet en större revidering av metoder, källor för prisinsamling och vikter som används vid beräkningarna av priserna och indexen. Eftersom vikterna ändrats både inom och emellan de olika produktkategorierna har både priserna och indexen reviderats. Därför kan både priserna och prisutvecklingen skilja sig jämfört med tidigare basår.

Tidigare revideringar

Revidering av Övrig utrustning i PM-index

På grund av ett felaktigt inskrivet pris för november månad 2022, reviderar vi index för Övrig utrustning. Revideringen medför att index för Övrig utrustning avseende november månad ökar med 0,2 indexenheter och index för Maskiner och redskap ökar med 0,1 indexenheter. PM-index totalt påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende december 2022.

Revidering av KPI Totalt för KPI-J månad, 2015=100 i databasen

På grund av ett formelfel har uppgifter för KPI-J redovisats i databasen istället för KPI Totalt på månadsbasis. Felet har gällt för hela tidsserien med basår 2015=100.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende december 2022.

Revidering av sockerbetor A-index.

På grund av att vi har använt oss av priset för 17 % sockerhalt istället för 16 % så revideras index för sockerbetor ned för månaderna september-december gällande åren 2017–2021. Revideringen sänker indexet för Sockerbetor och andra industrigrödor med mellan 7,0 och 15,5 % på månads- och årsbasis. Även index för industrigrödor revideras ned med mellan 2 och 5 % på månads- och årsbasis. Index för vegetabilieproduktion minskar med mellan 0,4 och 1,2 %. A-index totalt minskar med mellan 0,2 och 0,5 procent. På årsbasis påverkas inte index för vegetabilieproduktion och A-index totalt.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende september 2022.

Revidering av mjölk i A-index

På grund av fel vid beräkningar av mjölkpriser från mars 2020 till augusti 2021 revideras index för Mjölk på månads- och årsbasis. På månadsbasis innebär det att index för Mjölk kan sjunka med upp till 2,0 indexenheter.

På årsbasis sjunker samma index med 0,3 respektive 1,1 indexenheter för åren 2020 och 2021.

Även de överordnade indexen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter, Animalieproduktion och A-index totalt påverkas. På årsbasis sjunker A-index totalt med 0,1 respektive 0,2 indexenheter för åren 2020 och 2021.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende augusti 2022.

Revidering av Andra varor och tjänster i PM-index

På grund av ett saknat värde för fordonsskatt reviderar vi index för Andra varor och tjänster avseende januari 2022. Revideringen medför att index för Andra varor och tjänster för januari 2022 ökar med 4,0 indexenheter och index för Total insatsförbrukning ökar med 1,2 indexenheter. PM-index totalt ökar med 0,9 indexenheter.

Dessa revideringar genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende februari 2022.

Summary in English

Agricultural input price index

Agricultural input price index increased by 9.7 % between February 2022 and February 2023. Prices for Goods and services currently consumed in agriculture increased by 8.9 %. Prices for Goods contributing to agricultural investments increased by 12.7 %. Plant protection products and pesticides (+61.3 %) had the largest price increase in the Input price index. According to yearly figures for 2022, Agricultural input price index increased by 28.7 % compared with 2021.

Agricultural output price index

Agricultural output price index increased by 18.9 % between February 2022 and February 2023.

Index for Crop output increased by 11.4 %. Increases were found in prices for Vegetables (+34.6 %), Horticultural product (+19.6 %), Cereals (+16.7 %), Potatoes (+8.3 %), Forage plants (+7.3 %) and Fruits and berries (+6.9 %). The only product group where prices decreased was Industrial crops (-20.6 %).

Index for Animal output increased by 25.7 %. The product group Animals increased by 21.1 %. The product group Milk, eggs and other animal products increased by 29.8 % during the same period.

According to yearly figures for 2022, Agricultural output price index increased by 26.5 % compared with 2021.

Indices later in the food chain

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 24.1 % between February 2022 and February 2023. Crop products increased by 23.9 % and Animal products increased by 24.2 %. According to yearly figures for 2022, Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, increased by 15.8 % compared with 2021.

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 34.8 % between 2015 and 2022.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 24.1 % between February 2022 and February 2023. Crop products increased by 22.7 % and Animal products increased by 24.8 %.

Total Consumer Price Index (CPI) increased by 12.0 % between February 2022 and February 2023.

According to yearly figures for 2022, Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, increased by 13.3 % compared with 2021. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 8.4 % during the same period.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 26.0 % between 2015 and 2022. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 18.7 % during the same period.

Publiceringsdatum: 2023-04-17