Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:03

Publiceringsdatum: 2023-05-12

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2023 var 249 600 ton, varav 34 200 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade med mer än 1 % jämfört med uppgifterna för mars 2022. Samtidigt minskade invägningen av ekologisk mjölk med 18 % jämfört med samma månad förra året.

I mars uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 50 600 ton. Största andelen, 46 %, av den totala slaktvikten utgjordes av gris, följt av fjäderfä, 30 %, och nötkreatur, 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde mindre än 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om produktionen av mejeriprodukter gör att produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter för februari 2023 skrivs ned med drygt 5 % vardera. Uppdateringen påverkar konventionell och ekologisk produktion samt summor efter fetthalt.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I mars 2023 vägdes det in totalt 249 600 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 14 %, eller 34 200 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för mars 2022, ökade den totala invägningen av mjölk med mer än 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 18 %.

Mars månads produktion:

 • 60 700 ton konsumtionsmjölk, vilket är en mindre minskning jämfört med mars 2022,
 • 19 100 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 3 % jämfört med mars 2022,
 • 5 900 ton grädde, vilket är en ökning med 6 % jämfört med mars 2022,
 • 6 500 ton ost, vilket är en minskning med 12 % jämfört med mars 2022,
 • 1 800 ton smör, vilket är en minskning med 5 % jämfört med mars 2022,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med mindre än 1 % jämfört med mars 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 100 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I mars 2023 ökade slakten av nötkreatur med nästan 4 % jämfört med samma månad förra året. Slakten ökade mest för kategorin Kviga, för vilken slakten ökade med knappt 20 %. Kategorin Kviga utgjorde totalt 20 % av den totala slakten av nötkreatur. Under månaden slaktades det totalt 35 800 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 700 ton.
 • 244 500 grisar slaktades under mars 2023. Den totala slaktvikten av gris var 23 400 ton. I förhållande till uppgifterna för mars 2022, minskade slakten av gris med knappt 1 %.
 • Slakten av får och lamm i mars 2023 ökade med 17 % jämfört med mars 2022. Under månaden slaktades det 14 900 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 300 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 89 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med 19 % jämfört med samma månad förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i mars 15 300 ton. I jämförelse med mars 2022 är det en minskning med 3 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med 3 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i mars 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med december 2022 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in March 2023 was 249 600 tonnes, of which 34 200 tonnes of were organic. The total delivery of milk increased by more than 1 % compared with the figures for March 2022. Meanwhile, the delivery of organic milk decreased by 18 % compared with the same month last year.

In March, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 50 600 tonnes. The largest share, 46 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, 23 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen