Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:07

Publiceringsdatum: 2023-09-15

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2023 var 240 700 ton, varav 29 200 ton ekologisk mjölk. Jämfört med juli 2022 ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 3 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med över 23 %.

I juli uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 44 500 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 45 %, följt av fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om mejeriproduktionen i juni 2023 gör att produktionen av ost och smör skrivs ned med 4 respektive 11 %.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juli 2023 vägdes det in 240 700 ton mjölk vid mejerierna. Ungefär 12 %, eller 29 200 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med mer än 3 % jämfört med invägningen för motsvarande månad förra året, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med mer än 23 %.

Juli månads produktion:

 • 52 100 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 2 % jämfört med juli 2022,
 • 18 400 ton syrade produkter, vilket är en minskning 3 % jämfört med juli 2022,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en ökning med 5 % jämfört med juli 2022,
 • 6 400 ton ost, vilket är en minskning med 3 % jämfört med juli 2022,
 • 1 900 ton smör, vilket är en ökning med mer än 6 % jämfört med juli 2022,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med knappt 1 % jämfört med juli 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 6 800 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 700 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 100 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur ökade med nästan 7 % i juli 2023 jämfört med juli 2022. Under månaden slaktades det 31 100 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 400 ton. Störst ökning hade kategorierna Ko och Ungko, för vilka slaktvikten ökade med 27 respektive 31 %. Dessa kategorierna ingår i posten Summa Ko, vilken utgjorde nästan 26 % av den totala slaktvikten av nötkreatur för månaden.
 • Under juli 2023 slaktades det 213 900 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 100 ton. Jämfört med motsvarande månad förra året minskade slakten av gris med 5 %.
 • Slakten av får och lamm ökade med 19 % i juli 2023 jämfört med juli 2022. Det slaktades 15 900 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 340 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till knappt 78 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med mer än 13 %.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juli 13 700 ton. I förhållande till uppgifterna för juli förra året är det en ökning med 2 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till över 96 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten ökade med knappt 3 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i juli 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med april 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in July 2023 was 240 700 tonnes, of which 29 200 tonnes were organic milk. Compared with the figures for the same month last year, the total delivery of milk increased by more than 3 % and the delivery of organic milk decreased by more than 23 %.

In July 2023, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 44 500 tonnes. The slaughter of pigs made up the largest share, 45 %, followed by poultry, 31 %, and cattle, 23 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for roughly 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen