Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2021

Publiceringsdatum: 2024-01-11

Referensår: 2021 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar i nya maskiner och redskap ökade med 14 % år 2021

Trots att Covid19-pandemin präglade merparten av både år 2020 och 2021, med stora effekter på världsekonomin, påverkade den inte jordbrukarnas investeringar särskilt mycket. År 2021 steg investeringarna i maskiner och redskap med 14 % jämfört med 2020. De totala investeringarna skattas år 2021 till 9 153 miljoner SEK, en ökning med 1 097 miljoner. I 13 av de 16 aggregerade kategorier av maskiner och redskap vi redovisar ökade investeringarna. Värdemässigt återfanns den största ökningen i den redan största kategorin, ”Traktorer”. Där steg investeringarna med 568 miljoner kronor eller 20 %. Näst störst var ökningen i kategorin "Transportredskap och lastapparater" som steg med 319 miljoner SEK eller 59 %. Tredje största ökningen var i kategorin "Redskap för sådd och spridning", där investeringarna steg med 117 miljoner SEK eller 22 %, jämfört med föregående år. I relativa tal skedde den största ökningen i ”Bevattningsutrustning” som beräknas ha ökat med 246 % till 39 miljoner kronor. Dock är säkerheten låg i uppskattningarna för denna relativt lilla investeringskategori.

Den största minskningen skedde i ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”, den näst största kategorin, där investeringarna sjönk med 123 miljoner kronor, eller 12 %, till 875 miljoner. Den näst största minskningen av de tre kategorierna med sjunkande investeringar stod ”Vagnar” för. Den minskade med 23 % eller 84 miljoner kronor, till 286 miljoner år 2021. Den tredje och sista minskningen skedde i ”Redskap för rotfrukter” som är en liten och svårberäknad investeringskategori med stora variationer mellan enskilda år. Den sjönk med 21 miljoner, eller 37 %, till 36 miljoner kronor. Så sent som 2018 skattades den dock till endast 10 miljoner kronor.

Investeringar 1970–2021

Räknat i fasta priser, alltså med inflationsjustering, har jordbrukets investeringar fluktuerat sedan år 1970, mellan som mest 22 550 miljoner år 1976 och som minst 5 073 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan dess har nivån pendlat mellan cirka 7 000 och 10 000 miljoner kronor. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet, 10 513 miljoner. År 2018 steg de trots att den svåra torkan fick stora konsekvenser för jordbruket det året, för att sedan minska något år 2019. Covid 19-pandemin fick inga stora effekter på investeringarna. I löpande priser har investeringarna inte minskat sedan år 2013. Justerat för inflationen motsvarar 2021 års investeringsnivå cirka 96 % av vad den var år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2021, i 2021 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2021, i 2021 års priser

Undersökningsresultat 2021

Allmänt

Jordbruksverket redovisar statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap för varje år. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av jordbruksmaskiner och redskap. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett relativt konstant urval av företag. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2021 baseras på en totalundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer ökade från 2 804 miljoner SEK år 2020 till 3 372 miljoner år 2021, en ökning med 20 %. Kategorin utgjorde knappt 37 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är något över genomsnittet sedan år 1970. Skattningen av antalet sålda traktorer var högre än året före, 2 808 stycken år 2021 jämfört med 2 595 år 2020. Genomsnittspriset för en traktor år 2021 blev därmed 1 201 000 SEK, vilket är 120 000 SEK mer än år 2020, en ökning med 11 %. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas också ha ökat, från 158 hästkrafter år 2020 till 164 hästkrafter år 2021. Utvecklingen har inte varit linjär, men traktorernas snitteffekt har en starkt uppåtgående trend. Sedan år 2000, då den var 76 hästkrafter, har den ökat med 116 %.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i kategorin "Jordbearbetningsredskap" ökade med 30 % till 494 miljoner SEK år 2021, att jämföra med 380 miljoner år 2020. "Redskap för sådd och spridning" såldes till ett värde av 659 miljoner SEK under året, en ökning med 22 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin "Redskap för skörd och tröskning" har investeringarna följt en uppåtgående trend sedan 2015, bortsett från år 2019. År 2021 steg den igen och investeringarna landade på 1 542 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 3 %. Inom kategorin "Redskap för potatis och rotfrukter" uppskattas det att en minskning med 21 miljoner SEK har ägt rum. Dock består värdet om 36 miljoner till stora delar av en skattning, av en redan volatil investeringskategori, på grund av bristande underlag. Mer om det kan läsas under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i "Transportredskap och lastapparater" steg med 59 % till 863 miljoner SEK år 2021. För denna kategori förändrades beräkningsmetoden år 2012; därmed är resultatet från 2010 i Tablå 1 inte helt jämförbart med det för senare år. Investeringarna i "Vagnar" har minskat, från 370 miljoner år 2020 till 286 miljoner år 2021. Det motsvarar en minskning med 23 %, men variationerna brukar vara relativt stora från år till år inom denna kategori.

Stall- och inomgårdsutrustning

Investeringarna i ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” beräknas ha minskat med 12 % till 875 miljoner SEK under år 2021. Efter tidigare års ökningar är denna kategori dock fortfarande den tredje största i undersökningen. ”Inomgårdsvagnar och transportörer" steg med 20 % till 120 miljoner SEK. Båda dessa kategorier påverkades kraftigt av metodförändringar i kombination med marknadsrörelser i 2018 års undersökning. Mer om det står att läsa under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”.

Övrig utrustning

Investeringarna i "Redskap för grundförbättring" ökade, från 15 till 21 miljoner SEK år 2021. Det är en stor uppgång i relativa tal, 41 %, men det rör sig om ganska små summor. Investeringarna i denna kategori hör till dem som brukar kunna variera kraftigt mellan åren. Investeringarna i "Skogs- och trädgårdsredskap" steg även de, men med mer beskedliga 24 %, till 288 miljoner SEK. Investeringarna i ”Redskap för underhåll och rengöring” ökade med 35 % till 42 miljoner SEK.


Tablåer

Tablå 1. Investeringar i maskiner och redskap, i miljoner kronor, med fördelning på större produktgrupper, år 2010–2021

Tabell 1

1) Från och med år 2016 utgår kategorierna ”Utrustning för mjölkning” och ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Tillkommer gör istället kategorierna ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” samt ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Se ”Förändringshistorik för undersökningen" för mer information.


Tablå 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap
i löpande och fasta (2021 års) priser, miljoner kronor, år 1970–2021

Tabell 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2021 i löpande och fasta (2021 års) priser, miljoner kronor

Anm: Data för mellanliggande år 1971-1999 lämnas vid förfrågan, eller se 2013 års publikation

Fakta om statistiken

Syfte

Uppgifterna om jordbrukets investeringar i maskiner och redskap är en del av underlaget för beräkningarna av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA. Trots att det är huvudsyftet, strävar Jordbruksverket efter att regelbundet publicera och tillgängliggöra statistiken för allmänheten. Undersökningen och dess resultat är inte en del av Sveriges Officiella Statistik, SOS, och uppfyller inte de kvalitets- eller dokumentationskrav som ställs på produkter som är det. Den beskrivning av statistiken som ges här är den enda Jordbruksverket publicerar. Framställning och publicering sker i mån av tid och det finns inga fasta publiceringsdatum. I vissa fall kan det innebära att flera årsrapporter förskjuts för att sedan publiceras när tillfälle ges, vid samma tidpunkt. Det huvudsakliga syftet med statistiken är att ge en bild av de långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De kortsiktiga förändringarna för enskilda underkategorier har varierande tillförlitlighet.

Statistikens omfattning

Undersökningen riktar sig till aktörer som tillverkar och/eller importerar lantbruksmaskiner till Sverige och mäter dessa generalagenters leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Endast köp av nya maskiner och redskap ska omfattas av statistiken. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exklusive moms). Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Så görs statistiken

Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning riktad till tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Urvalet är relativt konstant från år till år; bara en liten del av företagen tillkommer eller försvinner. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs.

Uppgifterna från företagen i urvalet kommer från branschorganisationen Maskinleverantörerna som Jordbruksverket samarbetar med. Maskinleverantörerna samlar in uppgifter från sina medlemmar och förmedlar dem till Jordbruksverket. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2021 baseras på en totalundersökning. De år en totalundersökning görs består underlaget av uppgifter både från Maskinleverantörernas medlemmar och från övriga branschaktörer som Jordbruksverket kunnat hitta. Till dessa övriga aktörer skickar Jordbruksverket ut en enkät. För de aktörer som väljer att inte delta i undersökningen försöker Jordbruksverket skatta försäljningens värde med hjälp av imputeringar. Imputeringsmetoden tar hänsyn till företagens omsättning och vilka typer av maskiner och redskap de saluför. I 2021 års undersökning uppskattas att Maskinleverantörernas medlemmar står för 79 % av värdet av försäljningen i branschen. Framskrivna värden från respondenter i Jordbruksverkets undersökning samt skattningar av uteblivna svar står för resterande 21 %.

Maskinleverantörerna anpassar och uppdaterar vilka uppgifter de samlar in från sina medlemmar utifrån sina behov. Det kan till exempel handla om att de tar bort eller slutar redovisa undergrupper av maskiner och redskap som deras medlemmar inte längre har försäljning av, eller att de kombinerar om undergrupper i nya övergripande grupper för att få mer meningsfulla sammanställningar. Eftersom att uppgifterna från dem utgör hela underlaget för urvalsundersökningarna och så pass stor del av totalundersökningarna, strävar Jordbruksverket efter att använda samma kategoriseringar och grupperingar. På så sätt hålls tillförlitligheten så hög som möjligt.

Statistikens tillförlitlighet

Huvudsyftet med undersökningen är att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. För det syftet bedöms statistiken hålla tillräckligt god kvalitet. Skattningarna av de enskilda investeringskategorierna är behäftade med betydligt större osäkerhet. Utvecklingen av de enskilda kategorierna bör därför tolkas med stor försiktighet. I detta avsnitt beskriver vi de viktigaste osäkerhetskällorna som påverkar tillförlitligheten.

En svaghet i definitionen

Statistiken är menad att vara en approximation av jordbrukarnas investeringar, men definieras av naturliga skäl som en undersökning av generalagenters försäljning till jordbrukssektorn. Denna definition utelämnar direktimporten, alltså maskiner och redskap som jordbrukarna själva köpt direkt från utländska leverantörer utan filial i Sverige. Omfattningen av detta fenomen är okänd.

Populationsproblem i totalundersökningen

I totalundersökningarna strävar Jordbruksverket efter att samla in uppgifter från alla aktörer i branschen Det är dock okänt exakt vilka aktörerna är. Jordbruksverket känner bara till de som hittats med hjälp av olika sökmetoder. Säkerligen finns åtminstone mindre aktörer som inte hittas och därför inte kommer med i undersökningen. Vilka aktörer som hittas antas också kunna variera mellan olika totalundersökningar. Det försämrar jämförbarheten mellan olika år, om än i mindre grad. Försäljningen för aktörer som bara finns med i totalundersökningen skattas de år som undersökningen baseras på ett urval. Upphör deras försäljning ett sådant år kommer det inte att märkas i resultaten förrän nästa gång en totalundersökning görs.

Ett annat problem är skattningen av hur stor andel av aktörernas försäljning som går till jordbruket. Detta görs i samråd med aktörerna, men det är inte alltid lätt för generalagenter att känna till eller uppskatta den andelen och det är en osäkerhetsfaktor.

Bortfall bidrar till osäkerhet i skattningarna

Det senaste decenniet har svarsfrekvensen i totalundersökningen avtagit, vilket medför att underlaget som imputeringarna baseras på har försämrats. År 2021 var svarsfrekvensen den lägsta hittills. Följden av det blev både ett stort behov av imputeringar och att underlaget imputeringarna baseras på blir väldigt litet för vissa variabler, med större osäkerhet som följd. Samtidigt förbättras själva imputeringsmetoden kontinuerligt, från en totalundersökning till nästa. Förhoppningsvis ger det mer tillförlitliga resultat, men det kan också ha en negativ inverkan på jämförbarheten mellan åren. Test av imputeringsmetodens träffsäkerhet har gjorts på företag med känd försäljning och resultaten har varit förhållandevis goda.

Föränderliga investeringskategorier

Som nämnts tidigare ser Maskinleverantörerna kontinuerligt över vilka slags maskiner och redskap de samlar in och redovisar försäljningsdata för. När de förändrar sina kategorier behöver Jordbruksverket göra motsvarande förändringar i sin totalundersökning för att bibehålla tillförlitligheten. Men totalundersökningarna genomförs bara vart tredje år och det är först då som undersökningen till fullo kan anpassas. Till exempel genomförde Maskinleverantörerna vissa förändringar år 2016. Trots att Jordbruksverket justerade kategorierna i sin urvalsundersökning så gott det gick redan då, var det först i samband med totalundersökningen 2018 som förändringarna slog igenom fullt ut. Det sammanföll med kraftiga förändringar i försäljningen jämfört med föregående år i de berörda kategorierna, vilket i sig inte är ovanligt. Men kombinationen av förändrad försäljning och ändrade kategorier gav orimligt stora förändringar i resultatet. Hur mycket av effekten som då beror på de ändrade kategorierna blir mycket svårt att bedöma. En utförlig lista över alla förändringar i undersökningen sedan år 2003 återges nedan, under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”. Ett närliggande problem är att de delar av marknaden för maskiner och redskap för jordbruket som Maskinleverantörerna har inte helt motsvarar delarna som omfattas av totalundersökningen. För kategorier där deras medlemmar har ingen eller liten del av marknaden blir framskrivningen av försäljningsutvecklingen osäker de år undersökningen bara baseras på urvalet. I nästkommande totalundersökning kan mycket ha hänt på marknaden, vilket ger stora och till synes plötsliga förändringar för enskilda kategorier de åren.

Sammanfattningsvis finns det alltså flera problematiska osäkerhetsfaktorer i statistiken över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De bidrar alla till att göra förändringar i enskilda investeringskategorier från ett år till ett annat osäkra. Trots nämnda osäkerhetskällor bedöms statistiken ha tillräcklig tillförlitlighet för huvudsyftet, det vill säga att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna.


Förändringshistorik för undersökningen

Förändringar i 2003 års undersökning

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som antingen utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning ersattes av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten kan därmed bli något sämre då man jämför år från 2003 och framåt med åren före 2003. En ny post i undersökningen från 2003 är ”Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket”. Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för jordbrukare som själva avverkar sin skog. Trädgårdsredskap är exempelvis små traktorer, jordfräsar och sprutor avsedda för trädgårdsnäringen.

Förändringar i 2009 års undersökning

Från undersökningen gällande år 2009 samlas data in på en högre aggregeringsnivå för att minska uppgiftslämnarbördan för berörda företag. Detta innebär dock att antalet sålda maskiner och/eller redskap inte längre kan redovisas. Undantaget är traktorer, för vilka en skattning av antalet fortfarande görs.

Förändringar i 2011 års undersökning

Från och med undersökningen 2011 ingår inte längre underkategorin “Övrigt för sådd och spridning” i kategorin ”Redskap för sådd och spridning”, efter att den för andra året i rad haft värdet noll.

Förändringar i 2012 års undersökning

I 2012 års undersökning användes inte samma metoder för att imputera uteblivna svar som i 2009 års totalundersökning. År 2009 användes i de fall det var möjligt senast kända försäljningsvärden uppräknade med övriga aktörers utveckling. När det inte var genomförbart användes istället genomsnittliga försäljningsvärden för de produktkategorier de sålde. I undersökningen 2012 kunde inga tidigare värden användas. Istället användes värden baserade på vilka produktkategorier företagen sålde samt motsvarande försäljning hos de som valt att delta i undersökningen. För att få förbättra skattningarna togs i beräkningen även hänsyn till företagens omsättning och vilka övriga produkter de sålde. Effekten av detta blev att det ordinarie urvalets andel av den kända populationens försäljning minskade. Utöver imputeringsmetodens effekter har andelen även påverkats av att vissa företag försvunnit och andra tillkommit i populationen sedan 2009. Fram till år 2008 utgjorde urvalets andel av populationens totala försäljningsvärde mellan 76 och 82 %, men denna andel steg till 88 % mellan 2009 och 2011. I och med 2012 års undersökning är den nere på 80 % igen som en naturlig följd av att bortfallet skattas högre. En produktkategori har lagts till i beräkningarna år 2012, ”Okänt”. Här finns imputerade värden för företag i populationen som inte svarat och vars produktsortiment är svårt att definiera. Värdet ingår endast i totalsumman.

Förändringar i 2016 års undersökning

Maskinleverantörerna delade detta år kategorin ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Stallutrustningen slogs ihop med kategorin ”Utrustning för mjölkkor” och den nya kategorin kallades således för ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”. Den kvarvarande inomgårdsutrustningen bytte namn till ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Jordbruksverket valde att göra motsvarande förändringar i den mån det gick. Det var inte möjligt att omarbeta det äldre dataunderlaget till att motsvara de nya kategorierna. Fullständig justering kunde heller inte göras för förändringen förrän i nästa totalundersökning år 2018. Maskinleverantörerna tog även bort alla undergrupper förutom kedjeröjare från kategorin ”Redskap för underhåll och rengöring”. De som utgick var luftkompressorer, spoltvättmaskiner, svetsmaskiner, elstängsel, jordborrar samt övrigt för underhåll. Dock fanns försäljning av sådana produkter kvar i Jordbruksverkets underlag.

Förändringar i 2018 års undersökning

I denna totalundersökning genomfördes en fullständig anpassning till de förändringar i kategorierna som skedde 2016. I kombination med relativt stora förändringar i försäljningsvärden blev resultatet kraftiga förändringar i värden jämfört med 2017 års undersökning. De berörda kategorierna var ”Inomgårdsvagnar och transportörer”, ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”, samt ”Redskap för underhåll och rengöring”. För den sistnämnda kategorin beror nedgången på att den i Maskinleverantörernas underlag nu endast utgörs av kedjeröjare och ingen generalagent med sådan försäljning hittades till Jordbruksverkets del av undersökningen.

Undergruppen ”Övrigt för sådd och spridning”, som togs bort år 2011, återkom.

Kategorin ”Okänt”, som inte använts sedan 2015, utgick och ersattes av en allmän kategori kallad ”Övrigt” för svårdefinierade produkter. Till skillnad från ”Okänt” så redovisas ”Övrigt” i Tablå 1.

Imputeringsmetoden för saknade värden förbättrades för att ta större hänsyn till företagens omsättning. Det antas sänka de imputerade försäljningsvärdena något. Trots detta var de imputerade värdenas andel av de totala investeringarna rekordhög, drygt 16 %, på grund av låg svarsfrekvens. I vissa enskilda investeringskategorier är den betydligt högre, vilket försämrar tillförlitligheten för dem.

Förändringar i 2020 års undersökning

Underlaget som skattningarna av investeringar i ”Redskap för rotfrukter” görs utifrån visade på en kraftig ökning av investeringarna år 2019. Men denna del av urvalsundersökningen hade stor osäkerhet. I 2020 års urvalsundersökning kunde kategorin inte redovisas i Maskinleverantörernas underlag alls, varför Jordbruksverket gjorde en egen skattning. Detsamma gäller för en undergrupp till kategorin ”Redskap för skörd”, kallad ”Övrigt för skörd”. Jordbruksverket har använt utvecklingen i de totala investeringarna, plus 4 %, för att skriva fram värdet för ”Redskap för rotfrukter” samt den ej redovisade undergruppen ”Övrigt för skörd”.

Summary in English

The agricultural sector’s investments in equipment and machinery increased by 1 097 million SEK in 2021, to a total of 9 153 million SEK. This increase makes 2021 the eighth consecutive year with rising investments in agricultural machinery and equipment, as long as values are not adjusted for inflation. The 2021 14 % increase in investments took place in spite of both this year and the year before being adversely affected by the Covid 19–pandemic. While it had dramatic effects on parts of the global economy, it appeared not to affect the investments in agricultural machinery very much.

In absolute values, the largest increase was in "Tractors" which rose by 20 % or 568 million SEK. The second largest increase was in "Transport and loading equipment", up 319 million SEK or 59 %. "Equipment for sowing and spreading" was third, up 117 million SEK or 22 % compared with 2020.

The greatest decrease took place in the category “Equipment for stables and milking”, where investments dropped by 123 million SEK, to 875 million which is 12 % less than in 2020. Investments in “Wagons and trailers” dropped the second most in absolute values in 2021. The 84 million SEK or 23 % drop left it at 286 million. The third and last category to decline was "Equipment for root vegetables" which decreased by 37 % or 21 million SEK. But this category of investment is small and difficult to estimate, with large changes between different years. In spite of the drop, it was estimated to 36 million SEK in 2021. As recently as 2018, it was estimated to only 10 million SEK.

For many of the categories with lower investment values, the estimates have a rather poor reliability. The reader is encouraged to consider these statistics as indicators of long-term trends, rather than precise yearly estimates for the individual investment categories.

Adjusted for inflation, agricultural sector’s investments in equipment and machinery in 2021 are about 96 % of their value in the year 1970.

Hitta på sidan

Till toppen